O dendrochronologii

www.dendrochronologie.cz. / odběr vzorku / měření a datování vzorku / tvorba standardních chronologii / základní literatura

V posledních dvaceti letech došlo v Evropě ke značnému rozvoji u nás zatím málo známé vědní disciplíny dendrochronologie. Je to metoda datování dřeva založená na letokruhové analýze, tj. měření šířek letokruhů a jejich statistickém vyhodnocení. Umožňuje datovat dřeva z archeologických výzkumů (včetně zuhelnatělých zbytků dřev), dřevěné prvky historických staveb, především krovy, stejně jako nábytek, dřevěné sochy nebo staré obrazy. Letokruhové analýzy lze využít jak k vlastnímu datování, tak i k různým ekologickým a klimatologickým aplikacím. Dendrochronologie se řadí k nejexaktnějším metodám datování v archeologii. Vzhledem k cenové dostupnosti a spolehlivosti je v řadě evropských zemí běžně užívanou metodou datování archeologických objektů. V České republice se dendrochronologie pomalu dostává do podvědomí lidí, kteří pracují v oblasti historie a začíná být pro ně nezbytnou pomůckou pro jejich práci.


měření a datování vzorku

Měření se provede na příčném řezu, aby byla šířka letokruhů dobře měřitelná, musí se povrch opracovat broušením, k této operaci se použijí kotoučové nebo pásové brusky. Vývrty z Presslerova nebozezu budou upevněny do předem připravených dřevěných lišt. V takto fixovaném stavu není problém povrch vzorku zbrousit či opracovat žiletkou. Na takto připravených vzorcích bude prováděno měření na speciálním měřicím stole, který je vybaven posuvným šroubovým mechanismem a impulsmetrem zaznamenávajícím interval posunu desky stolu a tím i šířku letokruhu. Roční přírůstky dřeva se změří s přesností na 0,01 mm. Prvky, které nebude možné odebrat, budou změřeny pomocí ruční světelné lupy s přesností na 0,1 mm. Při zpracování souboru dřev se po změření provede vzájemné srovnání jednotlivých naměřených křivek (v programu PAST). Z dobře synchronizovatelných křivek bude vytvořena tzv. křivka průměrná, která zvýrazní společné extrémy související s klimatickými změnami a potlačí všechny ostatní oscilace způsobené jinými vlivy. Poté se průměrná křivka porovná se zvoleným dendrochronologickým standardem pro danou dřevinu. Míra podobnosti mezi průměrnou křivkou a standardní chronologií bude posuzována pomocí korelačního koeficientu a tzv. koeficientu souběžnosti. Tyto výpočty slouží k usnadnění optického srovnání obou křivek, jež je pro konečné datování rozhodující. Přesné stanovení letopočtu smýcení stromu je možné provést pouze v případě, kdy je zachovaný poslední vytvořený letokruh - tzv. podkorní letokruh. Pokud není zachován podkorní letokruh (dřevo bylo opracováno), nemůžeme většinou s jistotou odhadnout, kolik letokruhů chybí. V případě, že vzorek obsahuje hranici bělového dřeva (patrná u dubu), lze chybějící letokruhy přibližně dopočítat s tolerancí +/- 10 let. Tento odhad lze provést prakticky pouze v případě dubu.

odběr vzorku

Z praktického hlediska jsou odebírány, zpracovávány a datovány vzorky podle standardní dendrochronologické metodiky. Řádný odběr vzorku pro dendrochronologické měření je hlavním předpokladem pro datování vzorku. Každý typ materiálu, ať už se jedná o živé stromy, historické stavby, archeologická dřeva či subfosilní kmeny, vyžaduje specifický přístup a techniku odběru. Vzorky budou odebírány ve formě výřezových kotoučů nebo jako vývrty. Z hlediska měření je optimální provádět měření šířek letokruhů na příčném řezu, neboť jsou na něm snadněji posouditelné možné vady růstu stromu (zdvojené nebo chybějící letokruhy atd.). Vzorky s příčným řezem budou odebrány ruční nebo elektrickou pilou. Nebude-li možno odřezat výřezové kotouče, budou vzorky odebrány odvrtáním pomocí Presslerova přírůstového nebozezu. Odebrané vzorky se následně označí a uloží k přepravě do laboratoře.

Základní literatura:

COOK, E. R., KAIRIUKSTIS, L. A.: Methods of Dendrochronology. International Institute for Applied System Analysis. 1990, 393 s.
DOUGLASS, A.E.: Tree rings and chronology. Bulletin, University of Arizona 8 (4). Physical Science Series 1. 1937
DVORSKÁ, J. - POLÁČEK, L.: Základní principy a problémy dendrochronologie. In Archaelogia historica 25/2000. Sborník příspěvků přednesených na 31. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na středověké město a jeho zázemí. Banská Bystrica 27.-30. září 1999, 435-441
FRITTS, H.C.: Tree ring and climate. London, Academic Press. 1976
KAENNEL, M., SCHWEINGRUBER, F. H.: Multilingual Glossary of Dendrochronology. Berne, Stuttgart, Vienna: Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, WSL/FNP Biermensdorf, 1995, 467 s.
RYBNÍČEK, M.: Dendrochronologická analýza krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Ondřeje ve Starém Hobzí, Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2004, LII, No. 5, pp. 155-168
SCHWEINGRUBER, F.H.: Der Jahrring. Standort, Methodik, Zeit und Klima in der Dendrochronologie. Bern und Stuttgart. 1983

tvorba standardních chronologii

Průběžně jsou porovnávány dílčí průměrné řady z jednotlivých lokalit a objektů s českými standardními chronologiemi. Dobře synchronizovatelné křivky jsou použity pro budování standardních chronologií a to zejména jedlových, smrkových a dubových.
V neposlední řadě je třeba zmínit skutečnost, že se veškerá data jsou průběžně doplňována do nově vznikající databáze datovaných objektů, která je pravidelně aktualizována na webových stránkách www.dendrochronologie.cz.

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka