Odborné konference

Nedílnou součástí činnosti naší společnosti je aktivní účast na místních i zahraničních odborných konferencích, na nichž jsou prezentovány výsledky našich archeologických výzkumů.

Pravidelně každý rok organizujeme mezinárodní odborný seminář FORUM URBES MEDII AEVI, který je vždy věnován určitému tématu z oblasti archeologie. Poslední den semináře je pravidelně věnován prohlídce historického jádra města, v němž se celá akce koná. Příspěvky každého ročníku semináře jsou prezentovány ve sborníku FUMA.

účast na konferencích za roky: 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007


2007

Obnova památek 2007 – Rekonstrukce nebo konzervace? (Národní památkový ústav - ústřední pracoviště, Český národní komitét ICOMOS, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Praha, 20. 3. 2007).
- V. Kolařík, D. Merta (bez příspěvku)

Archaeologia technica (Brno, 17. 4. 2007)
- Montánní archeologický výzkum Jihlavy a příspěvek přírodních věd (P. Hrubý, P. Hejhal, K. Malý)
- Nová Ves, okr. Božejov, okr. Pelhřimov. Sklářská huť na panství Voračických z Paběnic a Bissingen u Božejova, pracující v letech 1690–1721 (P. Hrubý, P. Hejhal, K. Malý)
- Bývalá sladovna v ulici Úzké č. 3 v Jihlavě (P. Holub, D. Merta)
- Archeologické doklady vodohospodářství středověkého a novověkého Brna v prostoru Dolního trhu (A. Zůbek, P. Polánka)

Památková péče v občanské společnosti (zámek Rosice u Brna, 18. 4. 2007)
- V. Kolařík (bez příspěvku)

Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 (Brno, 25.–26. 4. 2007)
- Záchranné archeologické výzkumy na území historického jádra města Brna a jeho předměstích (kolektiv Archaia Brno o.p.s.)
- Záchranné archeologické výzkumy v Tišnově a Jaroměřicích nad Rokytnou kolektiv Archaia Brno o.p.s.)

Dějiny staveb 2007 (Nečtiny 30. 3.–1. 4. 2007)
- K otázce věžových domů ve středověkém Brně (P. Holub. D. Merta)

FUMA VI. (Brno, 14.–17. 5. 2007)
- Současný stav poznání klášterů v Jihlavě (P. Hrubý, R. Zatloukal, D. Zimola)
- Stavební vývoj minoritského kláštera ve středověku s důrazem na výsledky archeologických výzkumů a stavebně historické dokumentace (R. Procházka)
- Městské kláštery a špitály ve středověkém Brně. Stav výzkumu a jeho další perspektivy (P. Holub - V. Kolařík – D. Merta – M. Peška – R. Procházka – D. Zapletalová – L. Sedláčková – A. Zůbek)

Internationale Tagungen in Mikulčice VII. (Mikulčice, 21.–22. 5. 2007)
- Problematika polohy mocenských center a jejich vedlejších areálů v rámci raně středověkého Brna a okolí (D. Zapletalová)

Historia monastica (CMS Praha, 24. 5. 2007)
- K vývoji mnišských cel v kartouze v Brně-Králově Poli (P. Borský, P. Holub, D. Merta, L. Sedláčková)
- Klášter cisterciaček v Oslavanech (P. Borský, P. Holub, D. Merta)

Funeralia Lednickie 10 (Lednice, Polsko, květen 2007)
- Válečné konflikty v raně středověkých Čechách a na Moravě. Konfrontace archeologie a písemných pramenů (P. Hejhal)

Přírodovědné metody ve službách archeologie (Znojmo, 4. 6. 2007)
- Výsledky osteologické analýzy z vybraných výzkumů na Starém Brně (D. Zapletalová, T. Pecka, poster)

Východní Morava v 10.–14. století (Uherské Hradiště 13.–15. 6. 2007)
- Vznik a utváření královského města Uherské Hradiště ve 13.–14. století (R. Procházka)

Internationales Agricola Kolloquium (Annaberg-Buchholz, 21.–23. 6. 2007)
- Mittelalterlicher Bergbau in Jihlava (Iglau, Tschechien). Montanarchäologische Forschungen 2002-2007 (P. Hrubý, P. Hejhal, K. Malý)

Mezinárodní konference archeologie středověku, „Medieval Europe 2007, (Paříž 4.–8. 9. 2007)
- Urbanisation of high-medieval Moravia during the 13th century, contributionof archaeology (R. Procházka)
- The origins of burgher architecture in high-medieval Brno until the mid-14th century (R. Procházka, P. Holub, D. Merta, M. Peška)

Stříbrná Jihlava 2007 (Jihlava, 4.–7. 10. 2007)
- Těžba a úprava rud na Starých Horách u Jihlavy ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodních věd) – Erzgewinnung und Erzaufbereitung am Altenberg bei Jihlava (Iglau) im 13. Jhdt. (Montanarchäologische Untersuchungen und der Einsatz naturwissenschäftlicher Analysen) (P. Hrubý, P. Hejhal, K. Malý)
- Curia obranensis v Brně (D. Merta, M. Peška)
- Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu (P. Hejhal)

Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb (Brno, MZM, 11. 10.2007)
- V. Kolařík, P. Holub, D. Merta (bez příspěvku)

Valdická kartouza 1627-1857-2007 (Jičín, 23. 10. 2007)
- Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kartouzy v Brně-Králově Poli (P. Holub, D. Merta)

Tvář středověké Ostravy (Ostrava, 15. 11. 2007)- „Archeologie k poznání moravských a slezských měst“ (R. Procházka)

Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě (Olomouc, 20.–22. 11. 2007)
- D. Zapletalová – bez příspěvku

Záchranné archeologické výzkumy a mechanismy, které je mají umožnit (pracovní seminář v TMB, 13.12.2007)
- "Kauza Trnitá" (R. Procházka, B. Veselá, R. Stránská)
- "Kdo ničí ať platí, kdo platí poroučí??? Aneb archeologie v právním státě" (D. Merta, M. Peška)

2006

Archaeologia technica (Brno, 11. 4. 2006)
1) Železářská kovovýroba v pravobřežní části Starého Brna (Dana Zapletalová, Karel Malý).
2) Hrnčířská pec ze 16. století z Moravských Budějovic (P. Holub, D. Merta)
3) Experimentální výpal keramiky v raně středověké keramické peci v Babicích nad Svitavou (M. Peška)
4) Novověká pec z Mojmírova náměstí 15a v Brně (A. Zůbek)

Archeologie doby hradištní (Brno, 24.4. –24.6.2006)
1) Raněstředověká aglomerace Přerov (R. Procházka)
2) Starobrněnské pravobřeží Svratky v raném středověku (D. Zapletalová)

Dějiny staveb 2006 (Nečtiny 31. 3.–2. 4. 2006)
Příspěvek k historické topografii Svatopetrského vrchu v Brně (P. Borský, P. Holub, D. Merta, M. Peška a kol.)

FUMA V. (Hainburg an der Donau, Rakousko, 8.–11. 5. 2007)
1) Vrcholně středověká fortifikace města Brna ve světle archeologických pramenů (V. Kolařík a kol.)
2) Stredoveké opevnenie Žiliny (Peter Kováčik a kol.)

Funeralia Lednickie (Lednice, Polsko, 10.–11. 5. 2006) (P. Hejhal)

“Jak dobrze mieć sasiada. Problematyka sasiedzstwa w archeologii i historii średniowiecza“ (Bytom, Polsko, 28.-30.6. 2006) Moravské keramické okruhy 10.–12. století a jejich sousedé (R. Procházka)

Konference Antropologie smrti: Pohřeb/nepohřeb dítěte v archeologických a jiných pramenech (Brno, 22.–24. 11. 2006)
Raně středověké dětské pohřby ve východočeské mohylové oblasti (P. Hejhal)

Počítačová podpora v archeologii V. (Brněnská přehrada, hotel Jelenice 7.– 9. 6.)
Archeologie a Titanic (M. Peška a kol.)

Prírodovedné metódy (Stará Lesná, Slovensko, 5.–7. června 2006)
Lékařsko-antropologický výzkum kosterních pozůstatků ze hřbitova u nemocnice milosrdných bratří v Brně (poster) (D. Zapletalová, L. Vargová)

Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 (Brno, duben 2006)
1) Montánní archeologický výzkum v Jihlavě v roce 2005 (P. Hejhal – P. Hrubý)
2) Archeologické výzkumy v Brně v roce 2005 (Archaia Brno o.p.s.)

SVORNÍK 5 (Louka u Znojma, klášter, 6.–9. 6. 2006)
poster „Otázka využití kleneb v měšťanských domech středověkého Brna“

Veřejná archeologie III (Nové Hrady, 31.5.–2.6.2006)
Záchrana archeologických památek na prahu 3. tisíciletí – věda, etika, obživa? (R. Procházka)

Záchranné výzkumy na Moravě v roce 2005 (Brno, 3.–4. 5. 2006)
Archeologické výzkumy v Brně v roce 2005 (kolektiv Archaia Brno o.p.s.)

16. setkání Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen – Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy (Křimice u Plzně, červen 2006)
Jihočeská raně středověká hradiště a jejich vazba na ložiska nerostných surovin (P. Hejhal – P. Hrubý – M. Lutovský)

38. mezinárodná konferencia archeológie stredoveku (Bardejov – Zlaté, Slovensko, 18.–22.9. 2006)
Archeologie středověkých měst na Moravě, stav, možnosti a vize (R. Procházka, P. Kováčikem)
Archeologie středověkého Brna. (D. Merta a kol.)

Jihlavsko – Středověké osídlení a těžba rud (Montánní výzkum a možnosti přírodních věd) - jednodenní Workshop (Brno, 22. 1. 2006 Brno)
Současné znalosti o osídlení a těžbě rud na Jihlavsku ve 13. století (výzkumy 2005-2006). (P. Hejhal – P. Hrubý)2005

Dějiny staveb 2005 (Nečtiny, 8. – 10. 4.2005)
Brno, Kobližná 4. Vývoj zástavby jedné parcely
(D. Merta, M. Peška)
P. Holub, V. Kolařík (bez příspěvku)

Archaeologia technica 24 (Brno, 19.4. 2005)
1) Cihelna a vápenka ze závěru 14. století v Brně – Králově Poli
(P. Holub, D. Merta, A. Zůbek)
2) Cihelna z 19. století v ulici Trýbova v Brně
(P. Holub, A. Zůbek)
3) Přírodovědné rozbory středověkých tyglíků z náměstí Svobody v Brně
(P. Holub, L. Sedláčková)
4) Středověké vápenky z Moravského náměstí v Brně
(V. Kolařík, M. Peška)
5) Dřevěný splav komorové konstrukce z Brna - Obřan
(D. Merta spolu s J. Mertou)

FUMA IV. (Brno, 20. - 22. 4. 2005)
1) Parcelace v procesu vzniku a vývoje raných a komunálních měst
(R. Procházka)
2) Jakubské náměstí – centrum německé lokace v Brně
(D. Merta – M. Peška – A. Zůbek + P. Borský)
ostatní odborní pracovníci Archaia Brno o.p.s. (bez příspěvku)

Odborné metodický den NPÚ, ú.o.p. Brno, Archeologie v městských památkových rezervacích, možnosti uplatnění připravovaného „Metodického pokynu hlavního konzervátora NPÚ (Brno – 18.12.2005)
1) Městská archeologie a památková péče v Brně
(D. Merta, M. Peška)

Záchranné výzkumy na Moravě v roce 2004 (Brno, 12. – 13. 5. 2005)
Archeologické výzkumy v Brně v roce 2004 (Archaia Brno o.p.s.)

4. konference SHP „Poznávání a dokumentace historických staveb“ (Poděbrady, zámek – 31. 5.-3. 6. 2005)
(M. Peška, P. Holub)

Archaeologia historica (Chrudim, 19.-20.9.2005)
Vznik přemyslovského správního systému na Moravě (R. Procházka, spolu s P. Kouřilem a M. Wihodou)
Staré Brno, předlokační aglomerace města Brna (P. Holub, M. Peška, D. Merta, D. Zapletalová)

Konference k externímu grantu „Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě 2005“ (Vřesník, 23 – 25. 5.)
Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace
(D. Zapletalová)

SVORNÍK 4 (Poděbrady, 31.5. – 1.6.2005)
P. Holub, V. Kolařík, M. Peška (bez příspěvku)

Archeologie a veřejnost (Nové Hrady, 3.6.2005)
P. Holub, V. Kolařík, P. Kováčik, D. Merta, A. Zůbek (bez příspěvku)

Pracovní setkání ke grantu 404/05/2671 (Vřesník)
Hradištní aglomerace Přerov – současný stav poznání
(R. Procházka, spoluautoři: A. Dreschsler, Z. Schenk)


2004

Dějiny staveb 2004 (Nečtiny, 2. – 4. 4.2004)
K možnostem dokumentace historických staveb (P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, A. Zůbek)
Archeologia technica (Brno, 6.4. 2004)
1) Pivovar v bývalém kartuziánském klášteře v Brně-Králově Poli
(P. Holub, D. Merta, J. Sadílek)
2) Zámecký pivovar v Oslavanech
(P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, A. Zůbek)
3) Vápenické pece z nových archeologických nálezů v Brně
(V. Kolařík, M. Peška, A. Zůbek)

FUMA III (Jihlava, 14. – 16. 4.)
1) Pramenná základna pro studium zděných středověkých domů na Jihlavsku - archeologické výzkumy měšťanských domů a parcel
(P. Hejhal - P. Hrubý – D. Zimola)
2) Počátky zděných měšťanských domů v Jihlavě
(P. Holub – D. Merta – J. Sadílek)
3) Jak vypadal měšťanský dům v Brně kolem roku 1300
(P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, A. Zůbek)
4) Výsledky a výhledy projektu „Měšťanský dům středověkého Brna“
(D. Merta – M. Peška – R. Procházka)
Přehledy výzkumů (Brno – MZM, 11. a 12.5.2004)
1) Výzkumy v Brně za rok 2003
2) Archeologický výzkum v areálu zámku v Oslavanech
(P. Holub, D. Merta, M. Peška, A. Zůbek)

3. konference SHP na téma „Krovy, střechy“ (Třebíč, 8. - 11. 6. 2004)
K vývoji střešní pálené krytiny v Brně (na základě archeologických nálezů)
 (P. Holub, D. Merta, M. Peška, A. Zůbek)

Workshop Cimburk (Cimburk 17.6. 2004)
bez příspěvku (P. Holub, D. Merta)

Doba popelnicových polí a doba halštatská (České Budějovice, září 2004)
P. Hrubý (bez příspěvku)

Seminář - Stříbrná Jihlava (Jihlava, 2004)
Hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy (Petr Hrubý).

Archeologia historica 36 (Telč, 20.-24.9.2004) –
Archeologie jako „trójský kůň“ památkové péče 
(V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, A. Zůbek)
P. Hrubý (bez příspěvku)

Pravěké osídlení ve vztahu k duchovním a sociálním strukturám a metody jejich výzkumu ( Kravsko, 26 – 28. 5.)
Nález hrotitého příkopu kultury s MMK v Brně – Dvořákově ulici
(V. Kolařík,  P. Holub, M. Peška, D. Zapletalová)

Prírodovedné metody v archeológii v Nitře (NITRA, 3. květen 2004)
Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brna
(D. Zapletalová, V. Čulíková, V. Jankovská, L. Lisá, M. Rybníček)

Seminář MONUDAT (Praha - NTM, 2. 11. 2004) - Databáze, inventáře, evidence v památkové péči. Inventarizace kulturních památek a jejich prvků – otázky využití v památkové péči
Databázové aplikace a CAD při zpracování dat ze záchranných archeologických výzkumů na pracovišti Archaia Brno
(V. Kolařík, M. Peška)

Památky Trnavy a Trnavského kraja (Trnava, 7.12. 2004)
P. Holub, D. Merta (bez příspěvku)

Brněnské antropologické dny (Brno, 25 - 26. 11. 2004)
Antropologický výzkum pohřbů v prostoru katedrály sv. Petra a Pavla v Brně (R. Procházka, L. Horáčková)
Archeologické výzkumy na brněnských hřbitovech
(D. Merta, M. Peška, R. Procházka, D. Zapletalová, A. Zůbek)

2003

Jahrestagung des Ost- und Mitteldeutschen verbandes für altertumskunde /24.-28.3.2003/ - Bamberg
Procházka R.: Zur Gestaltung der südmährischen Städte im 13. – 14.

Výzkumy v Čechách 2002 - výroční kolokvium České archeologické společnosti - /duben 2003/
Hrubý P.: Archeologické výzkumy na hradišti Boudy – Hrad

Archaeologia technica. Brno - výroční seminář /duben 2003/
Hrubý P.: Jihlava – Staré Hory, archeologický výzkum hornické aglomerace ze 13. století

Forum Urbes Medii Aevi - výroční konference se zaměřením na dřevohliněnou architekturu /duben 2003/ - Brno
Hrubý P.: Stavební architektura 13. století v Jihlavě

Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West–und Südböhmen - výroční 13. mezinárodní konference archeologické pracovní skupiny východní Bavorsko/ jižní a západní Čechy /duben 2003/ - Pfreimd

Höhenfundstellen der Hallstattzeit im Gebiet von Český Krumlov
Hrubý P.: odborný referát (spoluautor referátu: Chvojka O. – JČM České Budějovice):


2002

Dějiny staveb 2002 /5. – 7. 4. 2002/ - Nečtiny
Merta D. – Peška M.: Proměny domovního bloku Velký špalíček v Brně.

21. seminář industriální archeologie - Archaeologica technica /9.4. 2002/ - Brno
Přednesené příspěvky:
Merta D. - Peška M.: Deponování domovního odpadu ve středověku na příkladu Brna.
Peška M.: Nález cihlové pece z 15. stol. v Brně na Pekařské ulici.

FORUM URBES MEDII AEVI 2002 /10. 4. 2002/ - Brno
Kováčik P. - Merta D. – Peška M. – Procházka R. – Zůbek A.: Komplexní výzkum středověkého města na příkladu Brna. Trendy, metody, výsledky.

Přehled výzkumů za rok 2001 /9. a 10. 5. 2002/ - Brno
Přednesené příspěvky:
Kováčik P. – Merta D.: záchranné archeologické výzkumy v Jihlavě.
Procházka R.: Záchranné archeologické výzkumy v Modřicích.
Holub P. - Kováčik P. - Merta D. – Peška M. – Procházka R. – Zůbek A.: Záchranné archeologické výzkumy v Brně.

Výzkumy v Čechách 2001 - výroční kolokvium České archeologické společnosti /duben 2002/ - Praha
Přednesené příspěvky:
Hrubý P.: Výzkum v areálu zámku v Pacově v roce 2001.
Výzkum tvrze Cuknštejn (okr. České Budějovice) u Nových Hradů.
Hrubý P. – Chvojka O.: Archeologický výzkum hradiště Brloh – Stržíšek (okr. Český Krumlov).

Workshop počítače a archeologie - Pohansko
Merta D. - Peška M.: Zkušenosti s databázovými aplikacemi a CADem při zpracování dat ze záchranných archeologických výzkumů na pracovišti ARCHAIA Brno.

1. konference SHP – k vývoji a funkci topenišť /4. a 5. 6. 2002/ - Zahrádky u České Lípy
Kováčik P. - Merta D. – Peška M. – Zůbek A.: Topeniště v dřevohliněných domech v Brně ze 13. století aneb proč nevěříme na zemnice.

Center – region –periphery. Medieval Europe – Basel 2002, 3rd international conference of medieval and later archaeology /10. – 15. 9. 2002/ - Basilej
Kováčik P. – Merta D. – Peška M. – Procházka R.: Brünn - der Weg von einer frühmittelalterlichen Aglomeration zur Rezidenzstadt des Spätmittelalters.

7. kolokvium k problematice popelnicových polí a doby halštatské /17. 9 – 19. 9. 2002/ - Nitra
Hrubý P. – Dreslerová D.: Výzkumy výšinných lokalit pozdní doby halštatské v jižních Čechách – metodika, výsledky, otázky.

XXXIV. mezinárodní konference archeologie středověku, Interetnické vztahy a jejich odraz v hmotné kultuře /23.9 – 27.9.2002/ - Opava
Přednesené příspěvky:
Procházka R.: Vznik měst a proměna národnostní struktury jižní Moravy.
Merta D. – Peška M.: Možnosti archeologie při studiu interetnických vztahů ve 13. století na příkladu Brna.

Procesy Lokacyjne miast w Europie środkowo – wschodnej, Ladek Zdrój /říjen 2002/
Procházka R – Klápště J.: Archeologia miasta lokacyjnego na zemiach czeskich.

Workshop 7. Archäologie und Computer /20.–22.11.2002/ - Vídeň
Bez příspěvku, účast: D. Merta, R. Procházka, P. Kováčik

Pamiatky Trnavy a trnavského kraja, 9. ročník odborného památkového semináře /3.12.2002/ - Trnava
Merta D. – Peška M. – Procházka R.: Porovnání počátků zděné zástavby významných královských měst Brna a Trnavy.

Dendrochronologické fórum 2002, Dendrochronologie v české archeologii dnes a zítra /9.12.2002/ - Brno
Účast: D. Merta, M. Peška, R. Procházka.2001

Dějiny staveb – Nečtiny (DESTA 01) /6. - 8. dubna 2001/
Merta D. - Sadílek J.

6. seminář Staré stezky
/25. dubna 2001, Státní památkový ústav v Brně/
Merta D. – Peška M. : Archeologie k vývoji středověkých komunikací v městě Brně

Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
/29.-30. května 2001/ - ÚAPP Brno, Archeologický ústav Moravského zemského muzea a Moravsko-slezský archeologický klub
Přednesené příspěvky:
Kováčik, P., Merta, D., Peška, M., Procházka, R., Sadílek, J. : Záchranné archeologické výzkumy v Městské památkové rezervaci Brno
Merta, D., Kováčik P. : Výzkum parcely v Jihlavě, Husova 32
Procházka, R. : Záchranné archeologické výzkumy v Modřicích
Sadílek, J. : Záchranný archeologický výzkum při výstavbě genové banky v Lednici

XXXIII. mezinárodní konference archeologie středověku /17. – 21. září 2001/ - ÚAM FF MU v Brně
Přednesené příspěvky:
Sadílek, J. : Nové poznatky k stavební podobě drobných sídel na Žďársku
Kováčik P., Procházka R.: Nové poznatky k opevnění olomouckého hradu
Merta D., Peška M. : Markraběcí palácový komplex na Rybném trhu v Brně kolem roku 1300

20. seminář Archeologia technica /4. dubna 200/ - Brno
Přednesené příspěvky
Kováčik P., Votínský J : Nálezy středověkých barviv v Brně
Peška M. : Středověké vápenky z Brna.
Merta D., Peška M.: Železářský areál na náměstí Svobody.

Přírodovědecké metody v archeologii a antropologii /15. – 16. února 2001/
Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty MU,
Dvorská J., Merta D., Peška M.: Dendrochronologie z archeologických výzkumů v Městské památkové rezervaci Brno.

Workshop 4 – Archäologie und Computer


Konference v Paříži

Přehledy výzkumů na Špilberku

Konference Archaeologia Historica v Chrudimi

Konference Dějiny staveb

Přednáška pro studenty Univerzity Komenského v Bratislavě

Konference Archaeologia Historica ve slovenském Bardějově v roce 2006

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka