Odborné konference

Nedílnou součástí činnosti naší společnosti je aktivní účast na místních i zahraničních odborných konferencích, na nichž jsou prezentovány výsledky našich archeologických výzkumů.

Pravidelně každý rok organizujeme mezinárodní odborný seminář FORUM URBES MEDII AEVI, který je vždy věnován určitému tématu z oblasti archeologie. Poslední den semináře je pravidelně věnován prohlídce historického jádra města, v němž se celá akce koná. Příspěvky každého ročníku semináře jsou prezentovány ve sborníku FUMA.

účast na konferencích za roky: 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007


2007

Obnova památek 2007 – Rekonstrukce nebo konzervace? (Národní památkový ústav - ústřední pracoviště, Český národní komitét ICOMOS, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Praha, 20. 3. 2007).
- V. Kolařík, D. Merta (bez příspěvku)

Archaeologia technica (Brno, 17. 4. 2007)
- Montánní archeologický výzkum Jihlavy a příspěvek přírodních věd (P. Hrubý, P. Hejhal, K. Malý)
- Nová Ves, okr. Božejov, okr. Pelhřimov. Sklářská huť na panství Voračických z Paběnic a Bissingen u Božejova, pracující v letech 1690–1721 (P. Hrubý, P. Hejhal, K. Malý)
- Bývalá sladovna v ulici Úzké č. 3 v Jihlavě (P. Holub, D. Merta)
- Archeologické doklady vodohospodářství středověkého a novověkého Brna v prostoru Dolního trhu (A. Zůbek, P. Polánka)

Památková péče v občanské společnosti (zámek Rosice u Brna, 18. 4. 2007)
- V. Kolařík (bez příspěvku)

Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 (Brno, 25.–26. 4. 2007)
- Záchranné archeologické výzkumy na území historického jádra města Brna a jeho předměstích (kolektiv Archaia Brno o.p.s.)
- Záchranné archeologické výzkumy v Tišnově a Jaroměřicích nad Rokytnou kolektiv Archaia Brno o.p.s.)

Dějiny staveb 2007 (Nečtiny 30. 3.–1. 4. 2007)
- K otázce věžových domů ve středověkém Brně (P. Holub. D. Merta)

FUMA VI. (Brno, 14.–17. 5. 2007)
- Současný stav poznání klášterů v Jihlavě (P. Hrubý, R. Zatloukal, D. Zimola)
- Stavební vývoj minoritského kláštera ve středověku s důrazem na výsledky archeologických výzkumů a stavebně historické dokumentace (R. Procházka)
- Městské kláštery a špitály ve středověkém Brně. Stav výzkumu a jeho další perspektivy (P. Holub - V. Kolařík – D. Merta – M. Peška – R. Procházka – D. Zapletalová – L. Sedláčková – A. Zůbek)

Internationale Tagungen in Mikulčice VII. (Mikulčice, 21.–22. 5. 2007)
- Problematika polohy mocenských center a jejich vedlejších areálů v rámci raně středověkého Brna a okolí (D. Zapletalová)

Historia monastica (CMS Praha, 24. 5. 2007)
- K vývoji mnišských cel v kartouze v Brně-Králově Poli (P. Borský, P. Holub, D. Merta, L. Sedláčková)
- Klášter cisterciaček v Oslavanech (P. Borský, P. Holub, D. Merta)

Funeralia Lednickie 10 (Lednice, Polsko, květen 2007)
- Válečné konflikty v raně středověkých Čechách a na Moravě. Konfrontace archeologie a písemných pramenů (P. Hejhal)

Přírodovědné metody ve službách archeologie (Znojmo, 4. 6. 2007)
- Výsledky osteologické analýzy z vybraných výzkumů na Starém Brně (D. Zapletalová, T. Pecka, poster)

Východní Morava v 10.–14. století (Uherské Hradiště 13.–15. 6. 2007)
- Vznik a utváření královského města Uherské Hradiště ve 13.–14. století (R. Procházka)

Internationales Agricola Kolloquium (Annaberg-Buchholz, 21.–23. 6. 2007)
- Mittelalterlicher Bergbau in Jihlava (Iglau, Tschechien). Montanarchäologische Forschungen 2002-2007 (P. Hrubý, P. Hejhal, K. Malý)

Mezinárodní konference archeologie středověku, „Medieval Europe 2007, (Paříž 4.–8. 9. 2007)
- Urbanisation of high-medieval Moravia during the 13th century, contributionof archaeology (R. Procházka)
- The origins of burgher architecture in high-medieval Brno until the mid-14th century (R. Procházka, P. Holub, D. Merta, M. Peška)

Stříbrná Jihlava 2007 (Jihlava, 4.–7. 10. 2007)
- Těžba a úprava rud na Starých Horách u Jihlavy ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodních věd) – Erzgewinnung und Erzaufbereitung am Altenberg bei Jihlava (Iglau) im 13. Jhdt. (Montanarchäologische Untersuchungen und der Einsatz naturwissenschäftlicher Analysen) (P. Hrubý, P. Hejhal, K. Malý)
- Curia obranensis v Brně (D. Merta, M. Peška)
- Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu (P. Hejhal)

Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb (Brno, MZM, 11. 10.2007)
- V. Kolařík, P. Holub, D. Merta (bez příspěvku)

Valdická kartouza 1627-1857-2007 (Jičín, 23. 10. 2007)
- Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kartouzy v Brně-Králově Poli (P. Holub, D. Merta)

Tvář středověké Ostravy (Ostrava, 15. 11. 2007)- „Archeologie k poznání moravských a slezských měst“ (R. Procházka)

Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě (Olomouc, 20.–22. 11. 2007)
- D. Zapletalová – bez příspěvku

Záchranné archeologické výzkumy a mechanismy, které je mají umožnit (pracovní seminář v TMB, 13.12.2007)
- "Kauza Trnitá" (R. Procházka, B. Veselá, R. Stránská)
- "Kdo ničí ať platí, kdo platí poroučí??? Aneb archeologie v právním státě" (D. Merta, M. Peška)

2006

Archaeologia technica (Brno, 11. 4. 2006)
1) Železářská kovovýroba v pravobřežní části Starého Brna (Dana Zapletalová, Karel Malý).
2) Hrnčířská pec ze 16. století z Moravských Budějovic (P. Holub, D. Merta)
3) Experimentální výpal keramiky v raně středověké keramické peci v Babicích nad Svitavou (M. Peška)
4) Novověká pec z Mojmírova náměstí 15a v Brně (A. Zůbek)

Archeologie doby hradištní (Brno, 24.4. –24.6.2006)
1) Raněstředověká aglomerace Přerov (R. Procházka)
2) Starobrněnské pravobřeží Svratky v raném středověku (D. Zapletalová)

Dějiny staveb 2006 (Nečtiny 31. 3.–2. 4. 2006)
Příspěvek k historické topografii Svatopetrského vrchu v Brně (P. Borský, P. Holub, D. Merta, M. Peška a kol.)

FUMA V. (Hainburg an der Donau, Rakousko, 8.–11. 5. 2007)
1) Vrcholně středověká fortifikace města Brna ve světle archeologických pramenů (V. Kolařík a kol.)
2) Stredoveké opevnenie Žiliny (Peter Kováčik a kol.)

Funeralia Lednickie (Lednice, Polsko, 10.–11. 5. 2006) (P. Hejhal)

“Jak dobrze mieć sasiada. Problematyka sasiedzstwa w archeologii i historii średniowiecza“ (Bytom, Polsko, 28.-30.6. 2006) Moravské keramické okruhy 10.–12. století a jejich sousedé (R. Procházka)

Konference Antropologie smrti: Pohřeb/nepohřeb dítěte v archeologických a jiných pramenech (Brno, 22.–24. 11. 2006)
Raně středověké dětské pohřby ve východočeské mohylové oblasti (P. Hejhal)

Počítačová podpora v archeologii V. (Brněnská přehrada, hotel Jelenice 7.– 9. 6.)
Archeologie a Titanic (M. Peška a kol.)

Prírodovedné metódy (Stará Lesná, Slovensko, 5.–7. června 2006)
Lékařsko-antropologický výzkum kosterních pozůstatků ze hřbitova u nemocnice milosrdných bratří v Brně (poster) (D. Zapletalová, L. Vargová)

Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 (Brno, duben 2006)
1) Montánní archeologický výzkum v Jihlavě v roce 2005 (P. Hejhal – P. Hrubý)
2) Archeologické výzkumy v Brně v roce 2005 (Archaia Brno o.p.s.)

SVORNÍK 5 (Louka u Znojma, klášter, 6.–9. 6. 2006)
poster „Otázka využití kleneb v měšťanských domech středověkého Brna“

Veřejná archeologie III (Nové Hrady, 31.5.–2.6.2006)
Záchrana archeologických památek na prahu 3. tisíciletí – věda, etika, obživa? (R. Procházka)

Záchranné výzkumy na Moravě v roce 2005 (Brno, 3.–4. 5. 2006)
Archeologické výzkumy v Brně v roce 2005 (kolektiv Archaia Brno o.p.s.)

16. setkání Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen – Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy (Křimice u Plzně, červen 2006)
Jihočeská raně středověká hradiště a jejich vazba na ložiska nerostných surovin (P. Hejhal – P. Hrubý – M. Lutovský)

38. mezinárodná konferencia archeológie stredoveku (Bardejov – Zlaté, Slovensko, 18.–22.9. 2006)
Archeologie středověkých měst na Moravě, stav, možnosti a vize (R. Procházka, P. Kováčikem)
Archeologie středověkého Brna. (D. Merta a kol.)

Jihlavsko – Středověké osídlení a těžba rud (Montánní výzkum a možnosti přírodních věd) - jednodenní Workshop (Brno, 22. 1. 2006 Brno)
Současné znalosti o osídlení a těžbě rud na Jihlavsku ve 13. století (výzkumy 2005-2006). (P. Hejhal – P. Hrubý)2005

Dějiny staveb 2005 (Nečtiny, 8. – 10. 4.2005)
Brno, Kobližná 4. Vývoj zástavby jedné parcely
(D. Merta, M. Peška)
P. Holub, V. Kolařík (bez příspěvku)

Archaeologia technica 24 (Brno, 19.4. 2005)
1) Cihelna a vápenka ze závěru 14. století v Brně – Králově Poli
(P. Holub, D. Merta, A. Zůbek)
2) Cihelna z 19. století v ulici Trýbova v Brně
(P. Holub, A. Zůbek)
3) Přírodovědné rozbory středověkých tyglíků z náměstí Svobody v Brně
(P. Holub, L. Sedláčková)
4) Středověké vápenky z Moravského náměstí v Brně
(V. Kolařík, M. Peška)
5) Dřevěný splav komorové konstrukce z Brna - Obřan
(D. Merta spolu s J. Mertou)

FUMA IV. (Brno, 20. - 22. 4. 2005)
1) Parcelace v procesu vzniku a vývoje raných a komunálních měst
(R. Procházka)
2) Jakubské náměstí – centrum německé lokace v Brně
(D. Merta – M. Peška – A. Zůbek + P. Borský)
ostatní odborní pracovníci Archaia Brno o.p.s. (bez příspěvku)

Odborné metodický den NPÚ, ú.o.p. Brno, Archeologie v městských památkových rezervacích, možnosti uplatnění připravovaného „Metodického pokynu hlavního konzervátora NPÚ (Brno – 18.12.2005)
1) Městská archeologie a památková péče v Brně
(D. Merta, M. Peška)

Záchranné výzkumy na Moravě v roce 2004 (Brno, 12. – 13. 5. 2005)
Archeologické výzkumy v Brně v roce 2004 (Archaia Brno o.p.s.)

4. konference SHP „Poznávání a dokumentace historických staveb“ (Poděbrady, zámek – 31. 5.-3. 6. 2005)
(M. Peška, P. Holub)

Archaeologia historica (Chrudim, 19.-20.9.2005)
Vznik přemyslovského správního systému na Moravě (R. Procházka, spolu s P. Kouřilem a M. Wihodou)
Staré Brno, předlokační aglomerace města Brna (P. Holub, M. Peška, D. Merta, D. Zapletalová)

Konference k externímu grantu „Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě 2005“ (Vřesník, 23 – 25. 5.)
Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace
(D. Zapletalová)

SVORNÍK 4 (Poděbrady, 31.5. – 1.6.2005)
P. Holub, V. Kolařík, M. Peška (bez příspěvku)

Archeologie a veřejnost (Nové Hrady, 3.6.2005)
P. Holub, V. Kolařík, P. Kováčik, D. Merta, A. Zůbek (bez příspěvku)

Pracovní setkání ke grantu 404/05/2671 (Vřesník)
Hradištní aglomerace Přerov – současný stav poznání
(R. Procházka, spoluautoři: A. Dreschsler, Z. Schenk)


2004

Dějiny staveb 2004 (Nečtiny, 2. – 4. 4.2004)
K možnostem dokumentace historických staveb (P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, A. Zůbek)
Archeologia technica (Brno, 6.4. 2004)
1) Pivovar v bývalém kartuziánském klášteře v Brně-Králově Poli
(P. Holub, D. Merta, J. Sadílek)
2) Zámecký pivovar v Oslavanech
(P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, A. Zůbek)
3) Vápenické pece z nových archeologických nálezů v Brně
(V. Kolařík, M. Peška, A. Zůbek)

FUMA III (Jihlava, 14. – 16. 4.)
1) Pramenná základna pro studium zděných středověkých domů na Jihlavsku - archeologické výzkumy měšťanských domů a parcel
(P. Hejhal - P. Hrubý – D. Zimola)
2) Počátky zděných měšťanských domů v Jihlavě
(P. Holub – D. Merta – J. Sadílek)
3) Jak vypadal měšťanský dům v Brně kolem roku 1300
(P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, A. Zůbek)
4) Výsledky a výhledy projektu „Měšťanský dům středověkého Brna“
(D. Merta – M. Peška – R. Procházka)
Přehledy výzkumů (Brno – MZM, 11. a 12.5.2004)
1) Výzkumy v Brně za rok 2003
2) Archeologický výzkum v areálu zámku v Oslavanech
(P. Holub, D. Merta, M. Peška, A. Zůbek)

3. konference SHP na téma „Krovy, střechy“ (Třebíč, 8. - 11. 6. 2004)
K vývoji střešní pálené krytiny v Brně (na základě archeologických nálezů)
 (P. Holub, D. Merta, M. Peška, A. Zůbek)

Workshop Cimburk (Cimburk 17.6. 2004)
bez příspěvku (P. Holub, D. Merta)

Doba popelnicových polí a doba halštatská (České Budějovice, září 2004)
P. Hrubý (bez příspěvku)

Seminář - Stříbrná Jihlava (Jihlava, 2004)
Hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy (Petr Hrubý).

Archeologia historica 36 (Telč, 20.-24.9.2004) –
Archeologie jako „trójský kůň“ památkové péče 
(V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, A. Zůbek)
P. Hrubý (bez příspěvku)

Pravěké osídlení ve vztahu k duchovním a sociálním strukturám a metody jejich výzkumu ( Kravsko, 26 – 28. 5.)
Nález hrotitého příkopu kultury s MMK v Brně – Dvořákově ulici
(V. Kolařík,  P. Holub, M. Peška, D. Zapletalová)

Prírodovedné metody v archeológii v Nitře (NITRA, 3. květen 2004)
Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brna
(D. Zapletalová, V. Čulíková, V. Jankovská, L. Lisá, M. Rybníček)

Seminář MONUDAT (Praha - NTM, 2. 11. 2004) - Databáze, inventáře, evidence v památkové péči. Inventarizace kulturních památek a jejich prvků – otázky využití v památkové péči
Databázové aplikace a CAD při zpracování dat ze záchranných archeologických výzkumů na pracovišti Archaia Brno
(V. Kolařík, M. Peška)

Památky Trnavy a Trnavského kraja (Trnava, 7.12. 2004)
P. Holub, D. Merta (bez příspěvku)

Brněnské antropologické dny (Brno, 25 - 26. 11. 2004)
Antropologický výzkum pohřbů v prostoru katedrály sv. Petra a Pavla v Brně (R. Procházka, L. Horáčková)
Archeologické výzkumy na brněnských hřbitovech
(D. Merta, M. Peška, R. Procházka, D. Zapletalová, A. Zůbek)

2003

Jahrestagung des Ost- und Mitteldeutschen verbandes für altertumskunde /24.-28.3.2003/ - Bamberg
Procházka R.: Zur Gestaltung der südmährischen Städte im 13. – 14.

Výzkumy v Čechách 2002 - výroční kolokvium České archeologické společnosti - /duben 2003/
Hrubý P.: Archeologické výzkumy na hradišti Boudy – Hrad

Archaeologia technica. Brno - výroční seminář /duben 2003/
Hrubý P.: Jihlava – Staré Hory, archeologický výzkum hornické aglomerace ze 13. století

Forum Urbes Medii Aevi - výroční konference se zaměřením na dřevohliněnou architekturu /duben 2003/ - Brno
Hrubý P.: Stavební architektura 13. století v Jihlavě

Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West–und Südböhmen - výroční 13. mezinárodní konference archeologické pracovní skupiny východní Bavorsko/ jižní a západní Čechy /duben 2003/ - Pfreimd

Höhenfundstellen der Hallstattzeit im Gebiet von Český Krumlov
Hrubý P.: odborný referát (spoluautor referátu: Chvojka O. – JČM České Budějovice):


2002

Dějiny staveb 2002 /5. – 7. 4. 2002/ - Nečtiny
Merta D. – Peška M.: Proměny domovního bloku Velký špalíček v Brně.

21. seminář industriální archeologie - Archaeologica technica /9.4. 2002/ - Brno
Přednesené příspěvky:
Merta D. - Peška M.: Deponování domovního odpadu ve středověku na příkladu Brna.
Peška M.: Nález cihlové pece z 15. stol. v Brně na Pekařské ulici.

FORUM URBES MEDII AEVI 2002 /10. 4. 2002/ - Brno
Kováčik P. - Merta D. – Peška M. – Procházka R. – Zůbek A.: Komplexní výzkum středověkého města na příkladu Brna. Trendy, metody, výsledky.

Přehled výzkumů za rok 2001 /9. a 10. 5. 2002/ - Brno
Přednesené příspěvky:
Kováčik P. – Merta D.: záchranné archeologické výzkumy v Jihlavě.
Procházka R.: Záchranné archeologické výzkumy v Modřicích.
Holub P. - Kováčik P. - Merta D. – Peška M. – Procházka R. – Zůbek A.: Záchranné archeologické výzkumy v Brně.

Výzkumy v Čechách 2001 - výroční kolokvium České archeologické společnosti /duben 2002/ - Praha
Přednesené příspěvky:
Hrubý P.: Výzkum v areálu zámku v Pacově v roce 2001.
Výzkum tvrze Cuknštejn (okr. České Budějovice) u Nových Hradů.
Hrubý P. – Chvojka O.: Archeologický výzkum hradiště Brloh – Stržíšek (okr. Český Krumlov).

Workshop počítače a archeologie - Pohansko
Merta D. - Peška M.: Zkušenosti s databázovými aplikacemi a CADem při zpracování dat ze záchranných archeologických výzkumů na pracovišti ARCHAIA Brno.

1. konference SHP – k vývoji a funkci topenišť /4. a 5. 6. 2002/ - Zahrádky u České Lípy
Kováčik P. - Merta D. – Peška M. – Zůbek A.: Topeniště v dřevohliněných domech v Brně ze 13. století aneb proč nevěříme na zemnice.

Center – region –periphery. Medieval Europe – Basel 2002, 3rd international conference of medieval and later archaeology /10. – 15. 9. 2002/ - Basilej
Kováčik P. – Merta D. – Peška M. – Procházka R.: Brünn - der Weg von einer frühmittelalterlichen Aglomeration zur Rezidenzstadt des Spätmittelalters.

7. kolokvium k problematice popelnicových polí a doby halštatské /17. 9 – 19. 9. 2002/ - Nitra
Hrubý P. – Dreslerová D.: Výzkumy výšinných lokalit pozdní doby halštatské v jižních Čechách – metodika, výsledky, otázky.

XXXIV. mezinárodní konference archeologie středověku, Interetnické vztahy a jejich odraz v hmotné kultuře /23.9 – 27.9.2002/ - Opava
Přednesené příspěvky:
Procházka R.: Vznik měst a proměna národnostní struktury jižní Moravy.
Merta D. – Peška M.: Možnosti archeologie při studiu interetnických vztahů ve 13. století na příkladu Brna.

Procesy Lokacyjne miast w Europie środkowo – wschodnej, Ladek Zdrój /říjen 2002/
Procházka R – Klápště J.: Archeologia miasta lokacyjnego na zemiach czeskich.

Workshop 7. Archäologie und Computer /20.–22.11.2002/ - Vídeň
Bez příspěvku, účast: D. Merta, R. Procházka, P. Kováčik

Pamiatky Trnavy a trnavského kraja, 9. ročník odborného památkového semináře /3.12.2002/ - Trnava
Merta D. – Peška M. – Procházka R.: Porovnání počátků zděné zástavby významných královských měst Brna a Trnavy.

Dendrochronologické fórum 2002, Dendrochronologie v české archeologii dnes a zítra /9.12.2002/ - Brno
Účast: D. Merta, M. Peška, R. Procházka.2001

Dějiny staveb – Nečtiny (DESTA 01) /6. - 8. dubna 2001/
Merta D. - Sadílek J.

6. seminář Staré stezky
/25. dubna 2001, Státní památkový ústav v Brně/
Merta D. – Peška M. : Archeologie k vývoji středověkých komunikací v městě Brně

Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
/29.-30. května 2001/ - ÚAPP Brno, Archeologický ústav Moravského zemského muzea a Moravsko-slezský archeologický klub
Přednesené příspěvky:
Kováčik, P., Merta, D., Peška, M., Procházka, R., Sadílek, J. : Záchranné archeologické výzkumy v Městské památkové rezervaci Brno
Merta, D., Kováčik P. : Výzkum parcely v Jihlavě, Husova 32
Procházka, R. : Záchranné archeologické výzkumy v Modřicích
Sadílek, J. : Záchranný archeologický výzkum při výstavbě genové banky v Lednici

XXXIII. mezinárodní konference archeologie středověku /17. – 21. září 2001/ - ÚAM FF MU v Brně
Přednesené příspěvky:
Sadílek, J. : Nové poznatky k stavební podobě drobných sídel na Žďársku
Kováčik P., Procházka R.: Nové poznatky k opevnění olomouckého hradu
Merta D., Peška M. : Markraběcí palácový komplex na Rybném trhu v Brně kolem roku 1300

20. seminář Archeologia technica /4. dubna 200/ - Brno
Přednesené příspěvky
Kováčik P., Votínský J : Nálezy středověkých barviv v Brně
Peška M. : Středověké vápenky z Brna.
Merta D., Peška M.: Železářský areál na náměstí Svobody.

Přírodovědecké metody v archeologii a antropologii /15. – 16. února 2001/
Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty MU,
Dvorská J., Merta D., Peška M.: Dendrochronologie z archeologických výzkumů v Městské památkové rezervaci Brno.

Workshop 4 – Archäologie und Computer


Konference v Paříži

Přehledy výzkumů na Špilberku

Konference Archaeologia Historica v Chrudimi

Konference Dějiny staveb

Přednáška pro studenty Univerzity Komenského v Bratislavě

Konference Archaeologia Historica ve slovenském Bardějově v roce 2006

Archeologický výzkum tzv. Mendelova skleníku v parčíku augustiniánského opatství na Starém Brně

24. 11. 2021 – Lenka Sedláčková – zobrazit

V příštím roce oslavíme 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, génia genetiky. Již nyní jsou v běhu přípravy na velkolepé oslavy, v jejichž rámci proběhne i výstavba nového skleníku k poctě G... Archeologický výzkum tzv. Mendelova  skleníku v parčíku augustiniánského opatství na Starém Brně

30. 09. 2021Svatý Jeroným z Leitnerky

27. 09. 2021Katalog k výstavě Trojí život středověké keramiky

23. 09. 2021Cihelna Termesivy - Obchvat Havlíčkova Brodu ve světle industriální archeologie

23. 09. 2021Vyrábělo se pod Provaznickým vrškem zlato ze švestek?

30. 08. 2021595 let od počátku obléhaní Břeclavi

30. 08. 2021Po stopách prvého kovu

30. 08. 2021Jižní brána a skleník na hradě Veveří

23. 07. 2021Pod Provaznickým vrškem

22. 06. 2021Brno - Žabovřeská ulice