Spolupráce s univerzitami

studentské práce

Od počátku své existence spolupracuje brněnské pracoviště společnosti se studenty archeologie, především z Ústavu archeologie a muzeologie na FFMU v Brně. Zpočátku znamenala tato spolupráce především účast jednotlivých studentů na realizaci záchranných výzkumů a jejich následném zpracování. Díky tomu získávali tito studenti cennou terénní a laboratorní praxi, zatímco Archaia takto získávala kvalifikované pracovníky.

V zimním semestru r. 2002 začali pracovníci pořádat pro studenty Ústavu archeologie a muzeologie MU kurs Terénní teorie a praxe II, který navázal na přednáškový cyklus Terénní teorie a praxe I, vedený Mgr. Klárou Šabatovou z ÚAM. Na kurzu se podíleli Mgr. Petr Kováčik, David Merta, PhDr. Rudolf Procházka, Csc., Mgr. Marek Peška a Mgr. Antonín Zůbek. Přednáška se týká především legislativních norem vymezujících archeologickou činnost a památkovou péči, vztahu archeologie ke státní správě a odborné i laické veřejnosti a také realizace vlastního archeologického výzkumu včetně jeho metodiky. V semináři jsou posluchači na skutečných i modelových příkladech seznámeni se zásadami zajištění a provádění archeologických výzkumů, aby byli připraveni na řešení nejrůznějších okruhů problémů od přípravy projektu přes vlastní realizaci terénní části až ke zpracování výzkumu. V letním semestru studijního roku 2003/2004 a zimním semestru studijního roku 2004/2005 se pracovníci společnosti podíleli na výuce Terénní teorie a praxe I, opět vedené Mgr.Klárou Šabatovou.

PhDr. Rudolf Procházka, Csc. také vede v rámci Ústavu archeologie a muzeologie jednosemestrální přednášku Od raně středověké aglomerace k právnímu městu (odraz urbanizace českých zemí v archeologických pramenech v evropských souvislostech). Cílem přednáškového cyklu je uvést posluchače do problematiky vývoje sídlištních aglomerací raného středověku a jejich přeměny na vrcholně středověká tzv. právní (institucionální města) Důraz je položen na urbanizační procesy, jak se odrážejí zejména ve výsledcích archeologických výzkumů, samozřejmě na pozadí historických teorií vycházejících dominantně z písemných pramenů. Vzhledem k rozsahu a složitosti dané problematiky je kurs zaměřen na vybrané okruhy otázek, s důrazem na proměny struktury osídlení, vznik a vývoj parcelace a příslušné zástavby. Kromě českých zemí je větší pozornost věnována zejména vývoji na území někdejší středověké německé říše, jakož i Uher a Polska.

Na Západočeské univerzitě v Plzni vede od roku 2005 PhDr. Rudolf Procházka, Csc. seminář Systematika archeologických pramenů V. Morava v 10. - 15. století.

Archaia Brno, o. p. s. poskytuje také studentům archeologie, resp. antropologie nálezy ke zpracování formou seminárních a diplomových prací. Odborní pracovníci společnosti působí i jako konzultanti, popř. oponenti jednotlivých bakalářských či diplomových prací.

Informace pro studenty semináře Terénní teorie a praxe.Studentské práce z let 1998 až 2008, na kterých se pracovníci podílí formou konzultace nebo zapůjčením nálezů:

Zůbek, A. 1998: Středověké přezky v brněnských nálezech. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc.).

Wolf, O. 1999: Vývoj, chronologie a typologie pohárů z Brna 14. – 17. století. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc.).

Rubínková, M. 1999: Novověké pohřby z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Diplomová práce na PF MU v Brně (vedoucí práce: Doc. J. Unger, CSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc.).

Galeta, P. 2000: Antropologický rozbor kosterního materiálu ze hřbitova kostela sv. Jakuba (15. a 16. století). Seminární práce na Katedře antropologie PřF MU Brno (vedoucí práce: RNDr. Eva Drozdová, Ph.D., konzultanti: D. Merta, Mgr. M. Peška, PhDr. R. Procházka, CSc.)

Kos, P. 2000: Středověké vápenické pece v Brně a jeho okolí. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultanti: PhDr. R. Procházka, CSc., Mgr. M. Peška).

Parma, D. 2000: Vývoj raněstředověkého osídlení podhradí přerovského hradu. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc.).

Zapletalová, D. 2000: Vývoj slovanského osídlení Brna v 6. – 9./10. stol.. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc.).

Selucká, V. 2001: Hmotná kultura brněnského měšťana v první polovině 19. století (na základě výzkumu v Rašínově ulici č.p. 4 a 6). Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultanti: D. Merta, Mgr. M. Peška, PhDr. R. Procházka, CSc.).

Zůbek, A. 2001: Počátky středověké měšťanské architektury v Brně. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc.,konzultanti: D. Merta, Mgr. M. Peška, PhDr. R. Procházka, CSc.).

Kos, P. 2002: Výzkum lochů na Moravě. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: David Merta, Mgr. Marek Peška, Mgr. Anotnín Zůbek).

Polánka, P. 2001: Středověké dřevěné předměty v brněnských nálezech. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: David Merta, Mgr. Marek Peška, PhDr. R. Procházka, CSc., Mgr. Anotnín Zůbek).

Hrbáčková, A. 2002: Středověká odpadní jímka č. 2, Mečová ulice č.p. 2, Brno – město. Bakalářská diplomové práce na Ústavu historie a muzeologie FFSLU. Opava. (konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc.)

Pešlová, L. 2002:Hmotná kultura brněnského měšťana na přelomu 16. a 17. století. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultanti: D. Merta, Mgr. M. Peška, PhDr. R. Procházka, CSc.).

Holub, P. 2003: Vyhodnocení nálezového souboru stavební keramiky z akce Brno, Obchodní galerie Velký Špalíček (návrh metodického zpracování). Seminární práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: David Merta, Mgr. Marek Peška, PhDr. R. Procházka, CSc., Mgr. Anotnín Zůbek).

Šlancarová, V. 2003: Středověké prsteny ze sbírek jihomoravských muzeí a institucí. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: David Merta, Mgr. Marek Peška, PhDr. R. Procházka, CSc., Mgr. Anotnín Zůbek).

Kolařík, V. 2004: Středověké a raně novověké opevnění města Brna na základě archeologických výzkumů (pramenná základna). Seminární práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc., Mgr. A. Zůbek, Mgr. M. Peška a D. Merta).

Krásenská, L. 2004: Renesanční soubor z minoritského kláštera. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc.).

Veselá, P. 2004: Nálezy hliněných akvamanilií v Brně. Seminární práce (vedoucí práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: David Merta, Mgr. Marek Peška, PhDr. R. Procházka, CSc., Mgr. Anotnín Zůbek).

Hájek, Z. 2005: Brno-Kobližná 4 (bývalý Schrattenbachův palác). Odpadní jáma č. 526. II. seminární práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: Mgr. M. Peška a PhDr. R. Procházka, CSc.).

Polánka, P. 2005: Studny ve středověkém Brně. Vztah k přírodnímu prostředí, otázka zásobování středověkého města vodou. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc., D. Merta, Mgr. A. Zůbek, Mgr. M. Peška).

Šlancarová, V. 2005: Architektonický vývoj Brna v 2. polovině 13. století. Diplomová práce na Katedře dějin umění FF MU Brno (vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., konzultant: Mgr. M. Peška, D. Merta a PhDr. R. Procházka, CSc.)

Štourač D. 2005: Studna z mincmistrovského sklepa na Dominikánském náměstí v Brně. Nálezy z 15. století. Bakalářská práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc.)

Holub, P. 2006: Pravěké osídlení prostoru kartuziánského kláštera v Brně-Králově poli na základě výsledků výzkumu A145/2001 splečnosti Archaia o.s. II. seminární práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.)

Holub, P. 2006: Stavební keramika v Brně na základě nálezů z archeologických výzkumů. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: D. Merta).

Kováčová, S. 2006: Hmotná kultura brněnského měšťana v lucemburském období (Na základě výzkumu jímek z Mečové 2). Magisterská oborová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka).

Pančíková, Z. 2006: Spracovanie materiálu z objektu neskorostredovekej studne z Panskej ulice č. 8-10 v Brne. II. seminární práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc.).

Poláčková, H. 2006: Zahloubené sklepy ve spraši, lochy a další vybrané středověké objekty z areálu zaniklého kláštera na Božetěchově ulici. Bakalářská diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: Mgr. P. Holub)

Štouračová, K. 2006: Polovina 13. století na lokalitě náměstí svobody č. 9. Bakalářská oborová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultanti: PhDr. R. Procházka, CSc. a Mgr. Petr Holub).

Kolařík, V. 2007: Opevnění města Brna do konce třicetileté války na základě archeologických výzkumů. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: Mgr. A. Zůbek).)

Kornhäuserová, L. 2007: Soubor z odpadní jímky z 2. poloviny 15. století z Brna, náměstí Svobody 9. Bakalářská diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: Mgr. P. Holub, Mgr. M. Peška a PhDr. R. Procházka, CSc.).

Krásenská, L. 2007: Hmotná kultura brněnského měšťana v 15. století (Na základě výzkumu v Mečové ulici č. p. 2). Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc.)

Macháňová, L. 2007: Hmotná kultura na příkladu drobných kovových, kostěných a keramických předmětů 13.–15. století v jihlavském mikroregionu. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultanti: Mgr. Petr Hrubý, Mgr. Petr Hejhal).

Sáňková, T. 2007: Keramické nálezy z brněnské odpadní jímky Dominikánská 15 v širších souvislostech. Bakalářská diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc.).

Sedláčková, L. 2007: Stručný přehled pravěkého osídlení v Oblasti Brno – Trnitá. II. seminární práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc., konzultant: Mgr. A. Zůbek)

Sedláčková, L. 2007: Česká 10. Brněnská městská parcela do poloviny 14. století v odrazu hmotné kultury. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc., Mgr. A. Zůbek, Mgr. M. Peška, D. Merta).

Šamalová, E. 2007: Středověký hutnický areál s dřevohliněným opevněním typu motte v lokalitě Plandry – Bělokamenský potok, okr. Jihlava. (vedoucí práce: Mgr. Karel Nováček, Ph.D, konzultanti: Mgr. Petr Hrubý, Mgr. Karel Malý, Ph.D., Mgr. David Zimola

Vohryzek, S. 2007: Středověká keramika Brna (na příkladu objektů č. 1, 10, 15, 16 z Mečové ulice 2). Bakalářská diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc.).

Čiháčková, L. 2008: Dům U Zlatého orla, nám. Svobody 1/ Česká 2. Městská parcela do poloviny 16. století v odrazu hmotné kultury. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc., Mgr. A. Zůbek).

Staňková, V. 2008: Brněnská předměstská osada Novosady v odrazu hmotné kultury. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Prof. Z. Měřínský, DrSc., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc., Mgr. A. Zůbek).

Zubalík, J. 2008: Slovanská keramika z ulice Spálená (okr. Brno-město). Bakalářská diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: Doc. Mgr. J. Macháček, Ph.D., konzultant: PhDr. R. Procházka, CSc.).

Vichrová, Š. 2009: Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech na příkladu obj. č. 638 z poloviny 15. století z Dominikánské ulice 5 v Brně. Bakalářská diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: PhDr. I. Loskotová, konzultant: Mgr. M. Peška).

Pejchal, J. 2010: Zpracování nálezů z objektů č. 7 a 17 z Dominikánské ulice v Brně. Bakalářská diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: PhDr. I. Loskotová, oponent: Mgr. L. Sedláčková)

Jáni, M. 2010: Odraz hmotnej kultúry v archeologických prameňoch na príklade obj. č. 54 z druhej polovice 15. storočia z Dominikánskej ulice 5 v Brne. Bakalářská diplomová práce na ÚAM FF MU Brno (vedoucí práce: PhDr. I. Loskotová, oponent: Mgr. P. Holub)

Doležel, M. 2010: Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech odpadních jímek z nádvoří Staré radnice v Brně. Bakalářská diplomová práce na ÚAM FF MU Brno. (vedoucí práce: PhDr. I. Loskotová, konzultant: Mgr. L. Sedláčková, oponent Mgr. P. Holub)

Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková – zobrazit

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech... Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

05. 05. 2024Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

28. 04. 2024Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

23. 04. 2024Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024Archeologická expozice v želivském klášteře

21. 03. 2024První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!