Přednášky pro veřejnost

Pracovníci společnosti Archaia Brno pořádají na požádání přednášky pro veřejnost v rámci městských knihoven, klubů a společností zajímajících se o historickou tématiku. Pomocí přednášek tak prezentují nové poznatky z oblasti archeologie.

Dlouhodobě spolupracujeme s knihovnou Jiřího Mahena v Brně, Vlastivědnou a muzejní společností v Brně , Muzeem Vysočiny v Jihlavě. Rádi uvítáme jakoukoli spolupráci i se školami a a dalšími vzdělávacími institucemi. Pořádáme i přednášky k výstavním projektům, na jejichž přípravě se podílíme.

Seznam přednášek pro veřejnost za roky: 2002/ 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 <

2007

Přednáškový cyklus v Knihovně Jiřího Mahena na téma "Brno v minulosti":

- Každodenní život ve středověkém a novověkém Brně (7. 2. 2007, M. Peška, D. Merta)

- Brněnské ulice a náměstí (7. 3. 2007, D. Merta, A. Zůbek)

- Archeologie Brna (4. 4. 2007, D. Merta, M. Peška)

- Brněnské kláštery ve středověku (2. 5. 2007, P. Holub, M. Peška, D. Merta)

- Schrattenbachův palác - archeologický výzkum (7. 11. 2007, D. Merta, M. Peška)

Přednáškový cyklus u příležitosti výstavy "Zaniklá barokní sklárna u Božejova" v muzeích Kamenice nad Lipou, Jihlava a Havlíčkův Brod (únor–duben 2007, P. Hejhal, P. Hrubý)

Těžba stříbra na Jihlavsku ve 13. století, přednáška pro veřejnost pořádaná OÚ Stříbrné Hory (Stříbrné Hory, březen 2007, P. Hrubý)

Jihlavsko – středověké osídlení a těžba rud (Montánní výzkum a možnosti přírodních věd), přednáška pro veřejnost pořádaná Musejním a vlastivědným spolkem Včela Čáslavská v Muzeu Čáslav (květen 2007, P. Hrubý)

Mittelalterlicher Bergbau in Jihlava (Iglau, Tschechien). Montan-archäologische Forschungen 2002–2007, referát přednesený na oborové exkursi montánně archeologického pracoviště Niedersächsischer Landesamt für Bodendenkmalpflege (Goslar, říjen 2007, P. Hrubý, P. Hejhal, K. Malý)

Obchod v raně středověké Skandinávii - přednáška pro občanské sdružení Skjaldborg (září 2007, P. Hejhal)

Z historie našeho regionu - jednosemestrová přednáška na Vysoké škole polytechnické Jihlava, Institutu celoživotního vzdělávání, Univerzita třetího věku (P. Hejhal, P. Hrubý)

Přednáškový cyklus (komentované prohlídky) u příležitosti výstavy Náměstí Svobody v běhu času aneb náměstí pod náměstím (říjen–listopad 2007, D. Merta)

Přednášky (komentované prohlídky) u příležitosti výstavy Brno a archeologie (duben–červenec 2007, D. Merta)


2006

V roce 2006 proběhlo několik přednášek ve vzdělávacím středisku „U Tří kohoutů“, které se pokusily na vybraných tématech přiblížit veřejnosti zajímavé otázky středověké archeologie Brna
- D. Merta, M. Peška: Archeologie Brna (3.10.2006)
- D. Merta, M. Peška: Jak vypadalo Brno v době posledních Přemyslovců a za vlády prvních Lucemburků (10.10.2006)
- D. Merta, A. Zůbek: Brněnské hřbitovy (24.10.2006)
- V. Kolařík, M. Peška: Opevnění města (31.10.2006)

Českomoravská vrchovina před založením měst – přednáška v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě (13.2.2006)
P. Hejhal:

Archeologické výzkumy na Jihlavsku v roce 2005 – přednáška v Muzeu Vysočiny v Jihlavě (jaro 2006)
P. Hejhal, P. Hrubý

Počátky středověkého hornictví v Jihlavě podle archeologie - Vysoká škola polytechnická Jihlava – přednáška pro Universitu třetího věku (říjen 2006)
P. Hrubý


2005

Stejně jako v loňském roce proběhl v letním měsíci červenci krátký přednáškový cyklus Těšetické léto pro studenty FFMU v Brně.

P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, A. Zůbek: Brněnské kostely, kláštery, kaple a hřbitovy
P. Hejhal: „Grani navršil mohylu pro Karla, svého druha aneb povídání o raně středověkých hrobech“

Přednáška pro zaměstnance KPÚ Bratislava
1) Brno – systematický záchranný archeologický výzkum města
2) Metodika dokumentace a zpracování v rámci společnosti Archaia Brno o.p.s. (Bratislava, 27.1.2005)
V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, A. Zůbek

„Archeologické výzkumy na Vysočině v roce 2004“ – přednáška pro veřejnost v rámci pravidelného cyklu přednášek Muzea Vysočiny v Jihlavě (leden 2005)
P. Hrubý

„Počátky a vývoj raně středověkého Znojma ve světle nejnovějších archeologických výzkumů“ – Jihomoravské muzeum ve Znojmě (24. 2. 2005)
R. Procházka

„Počátky osídlení Humpolecka z pohledu archeologie“– přednáška v rámci dějepisného semináře Gymnázia dr. Aleše Hrdličky v Humpolci (květen 2005)
P. Hejhal

Experimentální výpal keramiky v rámci výuky na ZŠ Babice nad Svitavou (16. – 28. 6. 2005)
P. Holub, D. Merta, M. Peška

„Archeologické výzkumy na Humpolecku“ – přednáška pro veřejnost, Muzeum dr. Aleše Hrdličky v Humpolci (červen 2005)
P. Hejhal

Brněnská zděná profánní architektura – exkurze pro Muzejní a vlastivědnou společnost (léto 2006)
V. Kolařík, M. Peška

Archeologie a dendrochronologie středověkého Brna – přednáška pro studenty Ústavu nauky o dřevě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty (9.11.2005)
D. Merta, M. Peška

„Archeologie středověkých měst na Moravě s důrazem na výzkum Brna“ – přednáška pro studenty Katedry archeologie Filosofické fakulty Univerzity Konšantína Filozofa v Nitře
R. Procházka


2004

V roce 2004 proběhlo několik přednášek a exkurzí pro archeologický kroužek Centra volného času v Lužánkách.

D. Merta, M. Peška: Exkurze pro archeologický kroužek na ZAV Jakubské náměstí (26.2. 2004)
D. Merta, M. Peška: Exkurze pro archeologický kroužek (9. 3. 2004)
D. Merta, M. Peška: Povídání o archeologii pro děti (19.10.2004)
D. Merta, M. Peška: Povídání o archeologii pro děti (25. 10. 2004)
D. Merta, M. Peška: Povídání o archeologii pro děti (4. 11. 2004)

V rámci spolupráce s brněnskou katedrou archeologie a muzeologie proběhl přednáškový cyklus Těšetické léto pro studenty FFMU v Brně.

V. Kolařík - D. Merta: Měšťanská zástavba středověkého Brna
V. Kolařík - M. Peška: Brněnské kostely, kláštery, kaple a hřbitovy

V tomto roce proběhlo i několik dalších zajímavých exkurzí a přednášek:

Výzkumy na Jihlavsku – přednášky v Muzeu Vysočiny v Jihlavě (leden 2004)
P. Hejhal, P. Hrubý, D. Zimola

Exkurze pro studenty a pedagogy VUT v Brně na ZAV Jakubské náměstí (11.3. 2004)
D. Merta, M. Peška

Hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy (samostatná přednáška pro studentské sdružení ARS při ZČU Plzeň, konaná v Západočeském muzeu Plzeň (březen 2004)
P. Hrubý

Účast na metodickém dni NPÚ ÚOP v Brně (24. 6 2004)
1) Brno, systematický záchranný archeologický výzkum města
2) Metodika dokumentace a zpracování v rámci společnosti Archaia Brno
D. Merta, M. Peška

Přednáška Archeologické výzkumy v prostoru Jakubského náměstí pro Českou geologickou společnost (14.10. 2004)
D. Merta, A. Zůbek

Přednáška a exkurze po Brně pro vyučující (3. 11. 2004)
D. Merta, M. Peška

Přednáška pro studenty MLZU - Archeologie a dendrochronologie v Brně (10. 11. 2004)
D. Merta, M. Peška

16.11. 2004 se naše společnost podílela na prezentaci Předbraní Běhounské brány pořádané jako Den otevřených dveří brněnského podzemí.2003

Proměny Velkého špalíčku v Brně.
Merta D. - Peška M. - Přednáška v rámci cyklu vysokoškolského klubu Slezské univerzity v Opavě - 8. 1. 2003.

Herburský klášter v Brně.
Holub P. - Merta D. - Peška M. - Přednáška v rámci cyklu přednášek pořádaných Knihovnou Jiřího Mahena v Brně - 22. 1. 2003.

Brána času.
Merta D. - Peška M. - Přednáška pro učitele k stálé výstavě v Měnínské bráně v Brně - 26. 2. 2003.

Nové archeologické výzkumy v Jihlavě.
Hrubý P. - Přednáška pro veřejnost v rámci otevření výstavy Nejnovější archeologické nálezy v Jihlavě a historické dolování drahých kovů na Moravě a ve Slezsku - březen 2003, Jihlava.

Možnosti archeologie v areálu středověkého města na příkladu Brna a Jihlavy.
Merta D. - Peška M. - 2 přednášky v rámci stejnojmenné výstavy v Muzeu Vysočiny v Jihlavě - březen 2003.

Prohlídka kolektoru Kobližná a přednáška v Měnínské bráně.
Peška M. - Zapletalová D. - Pro archeologický kroužek v Domě mládeže v Brně Lužánkách - 18. 3. 2003.

Záchranný archeologický výzkum v prostoru nemocnice u Milosrdných bratří.
Zapletalová D. - Přednáška pro Klub přátel znojemské rotundy v Brně na Staré radnici - 25. 3. 2003.

Nejnovější archeologické nálezy v Jihlavě a historické dolování drahých kovů na Moravě a ve Slezsku.
Kolektiv pracovníků Archaia Brno, o.p.s. a Muzeum Vysočiny v Jihlavě. Březen – duben 2003.

Středověké dolování na Jihlavsku a jihlavské Starohoří.
Hrubý P. - Přednáška pro veřejnost MV Třebíč -říjen 2003.

Raněstředověký obchod.
Hejhal P. - Přednáška pro občanské sdružení Skjaldborg - říjen 2003.

Hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy.
Hrubý P. - Malý K. - Zimola D. - Uspořádalo Muzeum Vysočiny Jihlava a Archaia Brno, o.p.s. - listopad 2003.

Přednáška pro děti 4. a 5. ročníku ZŠ Pramínek v Brně Bystrci
Merta D. - Peška M. - 4. 12. 2003.2002

Boudy – výzkum pravěkého hradiště.
Hrubý P. - Přednáška na plenárním zasedání jihočeské pobočky České archeologické společnosti - 27. 4. 2002, Jindřichův Hradec.

Jaronín – identifikace nového hradiště na vrchu Stržíšek a jeho výzkum.
Hrubý P. - Chvojka O. - Přednáška na plenárním zasedání jihočeské pobočky České archeologické společnosti - 27. 4. 2002, Jindřichův Hradec.

Prezentace projektu „Area Brunensis“.
Kováčik P. - Merta D. - Peška M. - Prezentace projektu - 22.5.2002, Brno.

Archeologické výzkumy na území města, stav poznání a perspektivy.
kolektiv pracovníků Archaia Brno, o.p.s. - Shrnutí dosavadních výsledků získaných vyhodnocením pramenů ze záchranných archeologických výzkumů za posledních 25 let, první komplexní výzkumy archeologické a stavebně-historické, přiblížení možností a východisek pro nejbližší i vzdálenější budoucnost – snaha o systematický archeologický a urbanistický výzkum města a jeho historických předměstí).
Přednáška pro Muzeum Vysočiny v Jihlavě dne 21.5.2002.

Projekt AREA BRUNENSIS - archeologie, historie a urbanistický vývoj Brna – aneb systematický výzkum jednoho města.
Kolektiv pracovníků Archaia Brno, o.p.s. - Proces vývoje osídlení v 10. až 12. století ve vrcholně středověké Brno v závěru 13. století, prostorové a časové souvislosti, město ve 13. století – období pro které je archeologie hlavním a většinou jediným historickým pramenem, urbanistický vývoj středověkého a raně novověkého města, se zvláštním zřetelem na vývoj měšťanského domu, Grant MK Měšťanský středověký dům v Brně, sledování vývoje terénního reliéfu, přírodního prostředí a geologického vývoje města a jeho blízkého okolí, vývoj hmotné kultury. Přednáška rovněž pro Muzeum Vysočiny v Jihlavě dne 21.5.2002 -

Výsledky archeologického výzkumu v prostoru bývalého dominikánského kláštera a nynějšího Dominikánského náměstí v Brně.
Merta D. - Peška M. - V rámci cyklu přednášek Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně - 14. 2. 2002.

Dominikánský klášter v prostoru středověkého Brna.
Merta D. Peška M. - Přednáška v rámci cyklu přednášek v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

Kostel sv. Jakuba a Jakubské náměstí do počátku 20. století.
Merta D. - Peška M. - Přednáška v rámci cyklu přednášek v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

Archeologický výzkum prostoru divadla Reduta na zelném trhu.
Merta D. - Peška M. - Přednáška v rámci cyklu přednášek v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.


Výkop

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka