Stříbrná Jihlava 2007

Organizační pokyny

Po třech letech se ve dnech 04. 10. 2007 – 07. 10. 2007 (čtvrtek – neděle) konala konference o starém hornictví a důlních pracích Stříbrná Jihlava 2007. Jako v roce 2004 byla I letos naše organizace přizvána ke spolupořadatelství (hlavní pořadatel je Muzeum Vysočiny Jihlava). Ačkoliv název konference mluví o montánní historii na Českomoravské vrchovině a především o stříbru, byla přednesena řada příspěvků k těžbě a zpracování surovin drahých a barevných kovů (zlato, stříbro, měď, cín, olovo a další) a to nejen na Vysočině, ale prakticky v celém kulturně blízkém evropském regionu. To zprostředkovali zejména zahraniční kolegové. Zazněl například referát Wolfganga Schwabenického o vztahu středověkých opevnění k hornickým areálům v Krušných horách a dalších starých revírech v Německu, nebo referát Jozefa Labudy ze Slovenského bánského muzea v Banskej Štiavnici o výzkumech na středověké důlní a zpracovatelské lokalitě Glanzenberg. Jiným příspěvkem k raně novověkému hornictví a hutnictví byl biografický výklad o rakouském podnikatelském rodu Stampferů od Adolfa Salzmanna z Rakouska. Písecký kolega Jiří Fröhlich přednesl příspěvek o dokladech rudních mlýnů v revíru Kremnica na z Slovensku. Velmi zajímavý byl příspěvek Petera Claughtona z Exeteru o středověké produkci olova.

Domácí tématika však pochopitelně převažovala a tak jsme se pokusili rozčlenit ji do tématických bloků. To se podařilo zejména u referátů zabývajících se rýžováním a těžbou zlata, dale u referátů z Jihlavského a Havlíčkobrodského rudního revíru a pak snad ještě u referátů s tématem klasifikace hornických nástrojů. Právě zde se vpravdě “strhla” živá a zajímavá diskuse, jak vlastně zpracování tohoto druhu nálezů uchopit, chceme-li se, podobně jako u jiných artefaktů, dobrat jejich chronologie.

Exkurse se konala díky laskavosti vedení uranového dolu Rožná do tamních zpracovatelských závodů. V další části pak účastníci zavítali na zaniklý těžební, zpracovatelský a sídelní areál Havírna u Štěpánova nad Svratkou. Tradičním vyvrcholením konference byla pak sobotní návštěva hradu Roštejna, jeho noční prohlídka, vepřové pohoštění, hudba a další velice příjemné kratochvíle.

Z pohledu archeologa bylo zajímavé sledovat stale a znovu fakt, že podobně jako hornictví samo o sobě “není věcí jednoho člověka”, tak ani studium jeho minulosti se nemůže obejít bez mezioborové diskuse, založené na kvalitní výměně názorů mezi geology, báňskými specialisty, historiky a archeology. Zároveň se ukázalo, že perioda tří let je přibližně vhodná doba pro konání tohoto podujetí, zaručující, že se budeme moci těšit vždy na nové infortmace a výsledky výzkumů a že se nebude propírat a omílat staré, známé a již přednesené. Velkou pochvalou organizátorům, tedy i nám, bylo závěrečné shrnutí Jiřího Litochleba, který konstatoval, že po éře Rozprav NTM v Praze je to nyní právě Jihlava a naše konference, která se zvolna stává centrem historického báňského výzkumu u nás.

Z pohledu pořadatele je pak potřebné poděkovat všem, kteří svým úsilím pomohli konferenci uskutečnit a přijatelně udržet v chodu: Zvláštní dík patří Kraji Vysočina, zejména hejtmanovi Miloši Vystrčilovi a Ivaně Šteklové, Za museum Vysočiny se na přípravě podíleli zejména Karel Malý, David Zimola, Pavla Starůstková, Marek Krutiš a Sylva Pospíchalová. Za ARCHAIA Brno pak Michal Daňa, Petr Hejhal a spolupracovníci Beata Matulová, Michaela Šerá a Sandra Šimková. Občerstvení na Roštejně a nezbytné palivo na oheň zajistil Karel Molík a tým ČSS ZO Cunicunulus pod starostlivým vedením Jiřího Prokopa. Provedení po hradě zajistili Zdena a Karel Vaníčkovi a vyloženě příjemnou hudbu tamtéž pak trio Draga Banda. Konzumaci petroleje a efektní plivání jeho zplodin, včetně dalších pyrotechnických kousků předvedl Jiří Lang. Za exkursi do uranových závodů v Dolní Rožínce patří dík A. Hájkovi, D. Holéczymu a K. Hlisnikovskému, za provedení po Havírně pak kolegům J. Sadílkovi, S. Houzarovy, K. Polínkové a K. Malému. Rautové občerstvení hladových referujících v předsálí přípravila paní Marie Cejnková. Překlady a tlumočení zajistili Stefan Scholz, Marcus Schreiner a Renáta Mutlová. Zvláštní dík za poskytnutí ubytovacích prostor pro nejpotřebnější patří Elišce Kubíkové a Kateřině Kosové z jihlavské ZOO.

Konferenční jednání

Konferenční jednání - diskuse

Referující Jaroslav Havlíček

Referující Pavel Rous

Referující David Zimola

Referující Marek Peška

Referující Milan Holub

Záživné referáty

Méně záživné referáty

Diskuse nad postery

Organisační tým

Exkurse - důl Rožná

Exkurse - důl Rožná

Zahraniční hosté

Exkurse Štěpánov

Exkurse Štěpánov

Exkurse Štěpánov - nahlížení

Společenský večer na Roštejně

Společenský večer na Roštejně - Draga banda

Zahraniční hosté

Prohlídka Roštejna

Maso na Roštejně

Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023 – Michala Přibylová–Kristýna Kuklová–Jakub Šimík–Martin Fojtík – zobrazit

Při rekonstrukci vozovky I/54 a I/55 ve Veselí nad Moravou byl prozkoumán hřbitov kolem kostela Panny Marie. Během šesti týdnů bylo vyzvednuto celkem 525 pohřbů... Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023Starobrněnský haltýř

07. 04. 2023Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)