Pacov

Nejstarším dokladem přítomnosti pravěkého člověka na Pacovsku jsou nepočetné nálezy štípané kamenné industrie, datované do poměrně širokého časového intervalu pozdního paleolitu a mezolitu ( závěr starší doby kamenné a střední doba kamenná, ca 13 000 – 5 500 př. n. l ). Povrchovými průzkumy se je podařilo objevit na několika místech v katastru Pacova. Z okolí můžeme jmenovat lokality Velká Černá, Vítovice, Pořín ad. Nálezy z poloh umožňujících vizuální kontrolu krajiny a přehled o pohybu stád zvěře intepretujeme jako krátkodobá lovecká stanoviště sezónního charakteru. Archeologický protějšek k převratným změnám ve fungování lidské společnosti spojené především s přechodem k usedlému způsobu života a provozování zemědělství (mladší doba kamenná – neolit, ca 5 500 – 4 200 př. n. l.), na Pacovsku nenacházíme. Nevhodné přírodní podmínky zapříčinily nezájem o sledovanou oblast. Pochází odtud sice několik nálezů kamenných nástrojů (např. sekeromlat z Dvořiště, údajně též „nůž“ z Bratřic). Tyto nálezy však nejsou spolehlivým svědectvím o osídlení regionu. Představují snad stopu krátkodobého pobytu nebo průchodu neolitiků naším krajem.
Situace nedoznala podstatných změn ani v pozdní době kamenné (eneolit, ca 4 200 – 2 200 př. n. l.). Z Pacovska registrujeme řadu kamenných sekerek (Pacov, Lesná, Sudkův Důl). K obezřetnosti nutí ale absence keramiky jako svědectví o stálých sídlištích a poznatky etnografické. Ve středověku a novověku byla pravěkým kamenným nástrojům přisuzována magická moc. Jako tzv. hromové klíny pak byly přenášeny i do oblastí, kam jejich předešlí uživatelé nikdy nevstoupili. Svým majitelům měly zajistit domácí štěstí, ochránit obydlí, úrodu apod. Protože z písemných pramenů jsme zpraveni o hromových klínech v domácnostech venkovanů ještě v době relativně nedávné (Těchobuz, Hořepník). Skepse k těmto objevům jako dokladu pravěkých aktivit je namístě. Z velmi dlouhého časového úseku několika tisíciletí od období mladších pravěkých kultur ( doba bronzová, železná, římská a doba stěhování národů ) až po raný středověk nepochází z Pacovska jediný archeologický nález.
Počátky středověkého osídlení pomáhají rekonstruovat i velmi útržkovité prameny písemné. Listina vydaná králem Vladislavem I. v letech 1143 – 1148 zaznamenává i ves Velká Chyška. Pro studium dějin osídlení mají též velký význam nedávné nálezy keramiky z 12. – 1. pol. 13. století v areálu zámku v Pacově a snad i v Nízké Lhotě. Tyto pravděpodobně sídlištní aktivity představují důležitý archeologický vklad do diskuse o počátcích a průběhu vrcholně středověké kolonizace Pacovska.


První zmínkou vážící se přímo k Pacovu je zápis v knize pánů z Rožmberka o tom, že Petr z Boru obdržel za 110 hřiven ves od Oldřicha z Pacova. Tato zpráva bývá datována do doby panování Přemysla II. Otakara (1253-1278), nebo do období těsně po tom. Koncem 13. století je zmiňován statek Hrona a po něm Číče (Čéče) z Pacova (zemřel 1316), není však jisto, zda se jedná o hrad, nebo tvrz. Nejspíše jako odúmrť získal hrad nebo tvrz (?) s přilehlou osadou a panstvím král Jan Lucemburský (1310-1346), který jej zastavil roku 1345 Petru z Rožmberka (Rybička 1874, Sedláček 1908). Roku 1366 je zmiňován Vchyna (Wchina) z Pacova, který uvedl na zdejší faru nového faráře (LEr I, 60) a který byl také v letech 1374-77 patronem farního kostela (LC II, B5, D3). Původní pacovský rod své panství nejspíš prodal a přesídlil na některý ze svých statků na moravské straně Vysočiny (CDB IX, 146). Roku 1394 vlastnil hrad Hynek Tluksa z Čechtic. Ten jej spolu s městečkem, které již v té době bylo vybaveno právem trhu, prodal roku 1398 Petru Malovcovi z Pacova, ale ještě roku 1401 zde zřejmě sídlil (LC IV. E14, V. K1). Roku 1413 nařídil Václav IV. (1378-1420) pražskému místopurkrabímu hrad Pacov s městečkem oblehnout, avšak není jasné, zda k této akci došlo (Sedláček 1908). Petr Malovec byl mimo jiné také signatářem protestního listu českého panstva a rytířstva do Kostnice, avšak v následujících husitských válkách bojoval na katolické straně (AČ III, 188, 494).


Rybička, A. 1874: Město Pacov, studie místopisná, Světozor 3.
Sedláček, A. 1885: Hrady, zámky a tvrze Království českého IV. Praha, 205.
Sedláček, A. 1908: Místopisný slovník historický Království českého. Praha, 52.

AČ: Archiv český III. Ed. Palacký, F. Praha.
CDB: Codex diplomaticus et epistolaruis regni Bohemiae I, II, IV. Ed. Friedrich, G. Praha, 1904 – 1907; 1912.
LC: Libri confirmationum ad beneficia Pragensem per archidiocesim I-II.Ed. Tingl T. A. Praha 1865.
LeR: Libri erectionum I. Ed. Borowy, C.-Podlaha, A. Praha 1875-83.

Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023 – Michala Přibylová–Kristýna Kuklová–Jakub Šimík–Martin Fojtík – zobrazit

Při rekonstrukci vozovky I/54 a I/55 ve Veselí nad Moravou byl prozkoumán hřbitov kolem kostela Panny Marie. Během šesti týdnů bylo vyzvednuto celkem 525 pohřbů... Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023Starobrněnský haltýř

07. 04. 2023Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)