Zaniklá barokní sklárna u Božejova na Pelhřimovsku

Petr Hejhal - Petr Hrubý

Od listopadu 2005 až do června roku 2006 se naše pracoviště pohybovalo na mimořádně velké stavbě přeložky silnice první třídy I/34 mezi Novou vsí a Božejovem na Pelhřimovsku. Výzkumné práce probíhaly na základě dohody a velmi dobré spolupráce a koordinace s jihlavskou divizí ŘSD ČR.
V dubnu, kdy začal odtávat sníh, naši pracovníci zachytili pozůstatky velkých i menších kamenných usedlostí a další objekty. Kromě toho, jak se počasí lepšilo, byly nacházeny další a další předměty, jako hutnický odpad, nepřeberné soubory korálků a další zlomky skla. To vše naše archeology nenechalo na pochybách, že mají co do činění se sklářskou hutí.
Celkově se pak podařilo v plném rozsahu odkrýt několik domů, mnoho hospodářských objektů a na samém okraji skrývky pak také hutnickou pec. O její interpretaci a funkci je však až do současnosti vedena velmi živá diskuse.
Jihlavské pracoviště ARCHAIA Brno přistoupilo k důsledné dokumentaci, ale také k intenzivnímu získávání drobných artefaktů, korálků a dalších zlomků stolního skla, plavením v sítech, za využití místního vodního zdroje.
Na výzkumu se podíleli specialisté z řady spolupracujících institucí. Pracovníci ARCHAIA Praha celý areál hutě zdokumentovali fotogrametricky, Jiří Fröhlich z Prácheňského muzea v Písku provedl odbornou expertízu nalezeného skla, Antonín Majer z Volyně odebral vzorky z vnitřního prostoru pece na analýzy a podobně i kolega Malý z Muzea Vysočiny v Jihlavě odebral celé soubory vzorků z areálu hutě i jejího okolí, na chemické analýzy.
Sklárna je datována na závěr 17. a počátek 18. století a řadí se mezi nejstarší novověké hutě na Pelhřimovsku. Personálně a zejména pak svým sortimentem je nalezená huť u Božejova velmi úzce spjata s okruhem pošumavských skláren. Jako jediná na Českomoravské vrchovině produkovala jinak ryze šumavský výrobek, kterým jsou korálky – tzv. páteříky. Díky poměrně bohatému fondu písemných pramenů a jejich zpracování v dosavadní odborné literatuře je často v případě nalezené hutě možné sledovat i osudy jejich skelmistrů, ekonomické a finanční okolnosti provozu sklárny a další důležité aspekty.
Po zpracování budou nálezy uloženy v Muzeu Vysočiny v Pelhřimově s tím, že pravděpodobně ještě v roce 2007 bude zorganizována za spolupráce obou institucí výstava, věnující se právě Barokní sklárně u Božejova.

Literatura

Adler, J. 1981: Zaniklé sklárny na Pelhřimovsku, Jihočeský sborník historický 50/3, 166-171.
Fröhlich, J. 1989: Sklárny střední Šumavy. Výsledky archeologického průzkumu. Sušice.
Kaván, J. 1998: Problematika výzkumů sklárny z hlediska vyhodnocení a zpracování archeologického průzkumu Karlovy Hutě v Jizerských horách, která pracovala v létech 1758-1775, Sborník archaeologia technica 19, 143-180.
Mareš, E. 1893: České sklo, příspěvky k dějinám jeho až do konce XVIII. století. Praha.
Merta, J. 1994: Zaniklá sklárna ve sklené (kat. úz. Pusté Žibřidovice, okres Šumperk). Soubor výsledků archeologického výzkumu v sezóně 1992, Sborník archaeologia technica 9, 45-49.
Pikl, J. 1968: Minulost Božejova a jeho okolí. Božejov.
Tausch, J. 1981: Sklárny a skláři na Kamenicku, Vlastivědný sborník Pelhřimovska, 26-37.

Celkový pohled na odkrytou plochu ...

Dokumentace kamenných základů sklárny ...

Plavení vzorků hlíny ...

Počátky výzkumu ...

Sklářská pec ...

Třídění korálků ...

Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023 – Michala Přibylová–Kristýna Kuklová–Jakub Šimík–Martin Fojtík – zobrazit

Při rekonstrukci vozovky I/54 a I/55 ve Veselí nad Moravou byl prozkoumán hřbitov kolem kostela Panny Marie. Během šesti týdnů bylo vyzvednuto celkem 525 pohřbů... Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023Starobrněnský haltýř

07. 04. 2023Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)