Rozvoj záchranné činnosti v Brně po listopadu r. 1989 (1990–1993)

Až první porevoluční rok přinesl zlepšení v organizaci a metodice archeologické činnosti v prostoru historického Brna. V r. 1990 vzniklo v rámci ARÚ ČSAV (od r. 1993 AVČR) oddělení středověké archeologie pod vedením Josefa Ungera. V jeho rámci se ustavil tým věnující se převážně záchranné činnosti v historickém jádru města Brna. Kvalitě výzkumů a zejména zpracování prospělo důslednější uplatňování příslušných ustanovení Zákona o památkové péči 20/87 Sb. o hrazení záchranných akcí přinejmenším podnikajícími investory, což umožnilo na rozdíl od předchozí etapy kromě posílení terénní činnosti alespoň základním způsobem ošetřit nálezový fond a uhradit zpracování nálezové zprávy.

Nadále se však realizovaly záchranné výzkumy, kde na zpracování chyběly prostředky. Z jednotlivých výzkumů začaly být vyhotovovány nálezové zprávy v poněkud větší míře než dříve, avšak zpoždění z předchozího období zatím nebylo možné dohnat. Malá revoluce proběhla v oblasti metodiky, tedy především dokumentace nálezových situací. Po určitých nábězích v letech 1989 a 1990 byla v r. 1991, na Moravě poprvé uzpůsobena terénní dokumentace britskému modelu tzv. formulářové či kontextuální archeologie.

Cornštejn

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík – zobrazit

Na podzim jsme při našich cestách do Podyjí nemohli vynechat ani Cornštejn. Sice jsme pouze vypomáhali Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, ale i tak jsme hrad rádi odborně navštívili... Cornštejn

18. 02. 2021Hrob z doby bronzové

18. 02. 2021Obilní jámy z doby bronzové na ulici Hvězdová v Brně

18. 02. 2021Vranov

02. 02. 2021Bítov

11. 01. 2021První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně