Rozvoj záchranné činnosti v Brně po listopadu r. 1989 (1990–1993)

Až první porevoluční rok přinesl zlepšení v organizaci a metodice archeologické činnosti v prostoru historického Brna. V r. 1990 vzniklo v rámci ARÚ ČSAV (od r. 1993 AVČR) oddělení středověké archeologie pod vedením Josefa Ungera. V jeho rámci se ustavil tým věnující se převážně záchranné činnosti v historickém jádru města Brna. Kvalitě výzkumů a zejména zpracování prospělo důslednější uplatňování příslušných ustanovení Zákona o památkové péči 20/87 Sb. o hrazení záchranných akcí přinejmenším podnikajícími investory, což umožnilo na rozdíl od předchozí etapy kromě posílení terénní činnosti alespoň základním způsobem ošetřit nálezový fond a uhradit zpracování nálezové zprávy.

Nadále se však realizovaly záchranné výzkumy, kde na zpracování chyběly prostředky. Z jednotlivých výzkumů začaly být vyhotovovány nálezové zprávy v poněkud větší míře než dříve, avšak zpoždění z předchozího období zatím nebylo možné dohnat. Malá revoluce proběhla v oblasti metodiky, tedy především dokumentace nálezových situací. Po určitých nábězích v letech 1989 a 1990 byla v r. 1991, na Moravě poprvé uzpůsobena terénní dokumentace britskému modelu tzv. formulářové či kontextuální archeologie.

Mendelova výstavka

16. 06. 2022 – David Merta – zobrazit

Hitem letošního roku je Řehoř Mendel a vše, co s ním souvisí. Má totiž dvousetleté výročí. Neposmívám se. To ani náhodou. I když se přiznám, celá akce mně připadala směšná… Tak už o otci dědičnosti, jako vědy víme takřka vše... Mendelova výstavka

16. 06. 20225.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022Mnich, nebo rytíř?

25. 04. 2022SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře

20. 02. 2022Mizející středověká hradba ve Veselí nad Moravou

20. 02. 2022Archeologický výzkum v Jihlavě Masarykovo nám. 21