Městská váha

Městská váha bývala v každém městě středem trhu. Náležela obci a byli zde osoby úřední i všelijací pomocníci. Museli k ní všichni obchodníci, kteří chtěli na trhu prodávat. Šlo u ní nejprve a hlavně o clo a daně městu, pak samozřejmě i o obchod samotný. Vážili se věci kupecké i kramářské. Vedle městské váhy býval i měrný sud, ve kterém se odměřovalo jak víno, tak i med či medovina.
Městská váha v Brně se nacházela na Dolním trhu (dnešní náměstí Svobody), a tak, jak ji známe z ikonografických pramenů, přiléhala k severní straně kostela sv. Mikuláše.
Stavba, zachycená vedutou Brna z roku 1690 ještě v renesanční podobě s výraznou atikovou římsou, byla barokizací pozměněna pouze nepatrně. Mladší barokní zásah se omezil pouze na úpravu fasád budovy. Charakter portálu, stejně jako sdružené okno patra, ukazuje na dobu vzniku stavby, kterou je rok 1655, čemuž nasvědčuje rovněž atiková římsa, zrušená barokní úpravou.
V letech 1869 – 1870 byly městská váha, strážnice, stejně jako i kostel sv. Mikuláše předány městské správě a za účelem zkrášlení Velkého náměstí zbourány.
Písemné prameny o městské váze v období středověku bohužel mlčí. Dá se však předpokládat, že městská váha plnila výše zmíněnou funkci, a to až do roku 1740, kdy byly v Brně zřízeny císařské sklady na zboží kupecké a váha městská na Velkém náměstí (dnešní náměstí Svobody) se stala skoro zbytečnou.

Fotografie zachycující kostel sv. Mikuláše z roku 1868 s přilehlou městskou váhou

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka