Bibliografie archeologie Brna

Biliografie do roku 2003

Beroušek, J. 1999a: Brno (okr. Brno – město). Cejl č. 44, parc. č. 812, 816, k. ú. Zábrdovice, PV 40 (1997-1998), s. 282-283.
Beroušek, J. 1999b: Brno (okr. Brno – město). Pekařská, Anenská, Kopečná ul. (blok 91), parc. č. 1096/1, 1096/2, 1095/1, 1095/2, 1109, PV 40 (1997-1998), s. 298-300.
Cejnková D. 1980: Archeologický výzkum starobrněnského kláštera, AH 5, s. 335-337.
Cejnková D. 1992: Archeologický výzkum ve starobrněnském klášteře, Forum brunense 1992, s. 11–20.
Cejnková, D. – Hašek, V. – Loskotová, I. 1999: Archeogeofyzikální prospekce kostela sv. Tomáše v Brně, PV 40 (1997-1998), s. 422-428.
Cejnková, D. - Loskotová, I. 1986: I. etapa archeologického průzkumu NKP Špilberk, AH 11, s. 171-173.
Cejnková, D. - Loskotová, I. 1992: Pozůstatky středověkého osídlení na Orlí ulici v Brně, Forum brunense 1992, s. 21-31.
Cejnková, D. - Loskotová, I. 1993: Archeologické výzkumy na Starém Brně, BMD 11, s. 23-28.
Cejnková, D. - Loskotová, I. - Měřínský, Z. 1984: Průzkum výkopu pro stavbu podchodu před hlavním nádražím v Brně (okr. Brno – město), PV 1982, s. 73-74.
Cejnková D. – Loskotová I. – Plaček M. 1995: Předběžné výsledky archeologického výzkumu Špilberku, BMD 13, s. 150–160.
Cejnková, D. - Měřínský, Z. - Sulitková, L. 1984a: K problematice počátků města Brna. In: Urbes medii aevi. Investigationes archaeologicae. XV. celostátní konference archeologů středověku, 17. - 21. X. 1983, Praha, s. 25-27.
Cejnková, D.- Měřínský, Z. - Sulitková, L. 1984b: K problematice počátků města Brna, ČSČH 32, s. 250-270.
Černý, P. 1995: Rytá kresba se zobrazením Ukřižovaného v kryptě dómu v Brně, Umění 43, s. 491-500.
Čižmář, M. – Geislerová, K. – Unger, J. (eds.) 2000: Ústav archeologické památkové péče Brno. Výzkumy – Ausgrabungen 1993-1998. Brno.
Čižmářová, J. 1980: Nález mladohradištní keramiky ze Starého Brna (okr. Brno – město), PV 1977, s. 81.
Doležel, J. 2000: K městskému zřízení na středověkém Brněnsku do roku 1411. In: Mediaevalia archaeologica 2, Praha – Brno, s. 159-259.
Drozdová, E. 1999: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků ze středověkého hřbitova na Dominikánském nám. v Brně. In: Ve službách archeologie I, Brno, s. 71-73.
Dvorská, J. - Merta, D. – Peška, M. 2001: Dendrochronologie v historickém jádru Brna. In: Ve službách archeologie III, Brno, s. 31-39.
Dvořák, J. 1996a: Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně, Pravěk NŘ 4/1994, s. 307 - 311.
Dvořák, J. 1996b: Kámen středověkých staveb na Moravě, AH 21, s. 509-512.
Eliáš, J. 1986: Minoritský klášter v Brně (stavebně historický průzkum), AH 11, s. 313-319.
Flodrová M. – Loskotová I. 1995: Výrobky brněnských řemeslníků 14. století, AH 20, s. 551–561.
Galeta, P. 2000: Antropologický rozbor kosterního materiálu ze hřbitova kostela sv. Jakuba (15. a 16. století). Seminární práce na KA PřF MU Brno.
Geisler, M. 1997: Brno (okr. Brno – město), Kopečná ul. p.č. 1249-1251, PV 1993-1994, s. 189.
Geislerová, K. – Procházka, R 1997: Brno (okr. Brno – město), Sady Osvobození, parcela č. 92, PV 1993-1994, s. 188.
Gregerová, M. – Procházka, R. 1998: Erste Ergebnisse naturwissenchaftlicher Untersuchungen an Graphittonkeramik aus Brno. In: Frühmittelalterliche Graphitonkeramik in Mitteleuropa- Naturwissenchaftliche Keramikuntersuchungen. Internationale Tagungen in Mikulčice IV, Brno, s. 275 – 278.
Hanák, V. 1996: Výzkum hradní studny na Špilberku, Forum brunense 1995/1996, s. 181-191.
Hanák, V. – Loskotová, I. 1996: Švédský zákop před Brnem, Forum brunense 1995/1996, s. 143-152.
Himmelová Z. 1978: Výzkum v areálu starobrněnského kláštera, PV 1976, s. 92–93.
Himmelová Z. 1980a: Pokračování středověkého výzkumu v areálu starobrněnského kláštera, PV 1977, s. 98.
Himmelová Z. 1980b: Fund mittelalterlicher Keramik aus Brno, Rybářská-Gasse, PV 1977, s. 98.
Himmelová, Z. 1990: Sklo středověkého Brna, AH 15, s. 437-446
Himmelová, Z. 1997a: Brno (okr. Brno-město). Česká 28 - Joštova 5, PV 1993-1994, s. 190-191.
Himmelová, Z. 1997b: Brno (okr. Brno-město). Josefská ul., klášter voršilek, PV 1993-1994, s. 191.
Himmelová, Z. 1997c: Brno (okr. Brno-město). Kapucínská 2-4, PV 1993-1994, s. 191.
Himmelová, Z. 1997d: Brno (okr. Brno-město). Muzejní ul. 1-3, PV 1993-1994, s. 191.
Himmelová, Z. 1997e: Brno (okr. Brno-město). Zelný trh p.č. 397, PV 1993-1994, s. 192.
Himmelová, Z. - Kundera, L. - Procházka, R. - Unger, J. 1993: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1991 (okr. Brno - město), PV 1991, s. 85-88.
Himmelová, Z. - Procházka, R. 1987: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1985 (okr. Brno - město), PV 1985, s. 62-64.
Himmelová, Z. - Procházka, R. 1993: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1990 (okr. Brno - město), PV 1990, s. 100-102.
Himmelová, Z. - Procházka, R. - Zatloukal, R. 1992: Rettungsgrabungen in Brno 1992 (Bez. Brno - Město), PV 1992, s. 67-68.
Himmelová, Z. - Ptáčková, M. - Ustohal, V. 1993: Meč z doby Elišky Rejčky, Forum brunense 1993, s. 217-222.
Holub, P. 2003: Vyhodnocení nálezového souboru stavební keramiky z akce Brno, Obchodní galerie Velký Špalíček (návrh metodického zpracování). Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Holub, P. – Kováčik, P. – Merta, D. – Peška, M. – Procházka, R. – Zapletalová, D. – Zůbek, A. 2002: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2001, PV 43 (2001), s. 71-114.
Horáčková, L. - Benešová, L. 1996: Antropologické hodnocení kosterních nálezů z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, Pravěk NŘ 4/1994, s. 319-322.
Hrubý, V. 1959: Pravěk Brna. In: Brno od pravěku k dnešku I., Brno, s. 7-12.
Hrubý, V. 1961: Staroslovanské Brno, BMD 3, s. 130-148.
Jan, L. – Procházka, R. – Samek, B. 1996: Sedm set let brněnské kapituly. Brno.
Karasová, H. 1982: Středověké odpadní jámy z Brna – České ulice (okr. Brno – město), PV 1980, s. 48-49.
Kisa, A. 1883: Der Kreuzgang der Dominikanerkirche in Brünn, Nottizenblatt 1883, s. 76.
Knor, J. – Knorová, K. 1996: Krypta na Petrově očima restaurátorů, Forum brunense 1995/1996, s. 125-142.
Konečný, L. 1996a: Nejstarší krypty a funkce svatopetrského chrámu v Brně, Umění 44, s. 315 - 344.
Konečný, L. 1996b: Počátky Brna ve světle nejnovějších poznatků, Forum Brunense 1995/96, s. 7-20.
Kos, P. 2000: Středověké vápenické pece v Brně a jeho okolí. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Kos, P. 2002: Výzkum lochů na Moravě. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Kos, P. – Matějíčková, A. 2001: Brno (k. ú. Zábrdovice, okr. Brno – město), PV 42 (2000), s. 200-201.
Kos, P. – Matějíčková, A. 2002: Brno (k. ú. Zábrdovice, okr. Brno – město), PV 43 (2001), s. 250-252.
Kostelníková, M. 1990: Rozbor textilu z výzkumu v Brně - Kozí ulici (okr. Brno - město), PV 1987, s. 104-106.
Kováčik, P. 1999: Brno (okr. Brno – město). Nám. Svobody 8, parc. č. 130, PV 40 (1997-1998), s. 310-314.
Kováčik, P. 1999: Brno (okr. Brno – město). Vídeňská ul., parc. č. 640/1, k. ú. Staré Brno, PV 40 (1997-1998), s. 315.
Kováčik, P. – Merta, D. – Peška, M. 2002: Archeologický výzkum – náměstí Svobody 8. In: Zprávy památkového ústavu v Brně, 5/2001, s. 36-43.
Kováčik, P. - Merta, D. – Peška, M. – Procházka, R. – Sadílek, J. 2001: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2000, PV 42 (2000), Brno.
Kratochvíl, Z. 1987: Zvířecí kostní materiál z Brna – Orlí ulice (okr. Brno – město). PV 1984, s. 91-92.
Kratochvíl, Z. 1990: Bone finds from feature No.62a from Brno, Dominikánská ulice 17/19, Studies in Postmedieval Archaeology I, 162 – 166.
Kudělka, Z. 1995: Počátky brněnského dómu, Umění 43, s. 195-218.
Loskotová, I. 1987: Červeně malovaná keramika ze Špilberku, VVM 39/1, s. 93-94.
Loskotová, I. 1993: Než vznikla Stará radnice, Forum Brunense 1993, s. 207-215.
Loskotová, I. 2000: Špilberská kamna doby lucemburské, BMD 14, s. 37-64.
Loskotová, I. – Páral, V. – Riedlová, M. 1996: Zvířecí kosti z nádvoří Staré radnice v Brně, AH 21, s. 413-419.
Loskotová, I. - Procházka, R. 1995: Brněnské zemnice (Příspěvek k vývoji městské zástavby 13. století), BMD 13, s. 112-149.
Loskotová, I. - Procházka, R. 1997: Keramik von Brno (Brünn) des 12./13. Jahrhunderts, Pravěk NŘ 6/1996, s. 199-228.
Madaj, M. 1996: Středověké kláštery na Moravě ve světle archeologických pramenů. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Malík, P. 1995: Pohřební ritus na Moravě v období středověku. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Matějíčková, A. 2000: Brno (k. ú. Štýřice, okr. Brno – město), Vídeňská ulice, konvent milosrdných bratří, PV 41 (1999), s. 153.
Měchurová, Z. 1991: Předběžné výsledky výzkumu na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně, AH 16, s. 145-168.
Měchurová, Z. 1993: Záchranný archeologický výzkum na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně (okr. Brno - město), PV 1990, s. 102-104.
Menoušková, D. 1996: Ikonografie středověkých komorových kachlů z Brna - pokus o ikonografickou interpretaci nálezů z 15. století. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Menoušková, D. 1999: Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfně zdobených kachlů z Brna, AH 24, s. 375-385.
Merta, D. 1999a: Brno (okr. Brno – město). Česká ul. č. 17, Veselá ul. č. 24, parc. č. 604, PV 40 (1997-1998), s. 283.
Merta, D. 1999b: Brno (okr. Brno – město). Kobližná ul., blok 26 a 35 (středověké jádro), PV 40 (1997-1998), s. 287-288.
Merta, D. 1999c: Brno (okr. Brno – město). Koliště ul. č. 9, PV 40 (1997-1998), s. 289.
Merta, D. 1999d: Brno (okr. Brno – město). Masarykova ul. č. 7, parc. č. 195, PV 40 (1997-1998), s. 290.
Merta, D. 1999e: Brno, Rašínova ul. č. 4, parc. č. 185 (2 statické sondy), PV 40 (1997-1998), s. 301.
Merta, D. 1999f: Brno, Rašínova ul. č. 4, parc. č. 185, PV 40 (1997-1998), s. 301 – 306.
Merta, D. 1999g: Brno, Starobrněnská ul. č. 2, 4-6, 8, parc. č. 448, 452, 453, PV 40 (1997-1998), s. 306 – 309.
Merta, D. 2001a: USAAF, archeologie a Brno, Archeologia technica 12, s. 58-63.
Merta, D. 2001b: Nejstarší měšťanská kamenná architektura v Brně, Průzkumy památek 2/2001, s. 41 – 60.
Merta, D. – Merta, J. 2001: Středověká cihelna „Na leči“, AH 26, s. 221 – 226.
Merta, D. – Peška, M. 2001: K počátkům zděné profánní architektury v Brně. In: Dějiny staveb 2001, Plzeň, s. 110 – 114.
Merta, D. – Peška, M. 2002: Železářský výrobní areál z počátku 13. století v prostoru náměstí Svobody v Brně, Archeologia technica 13, s. 33-42.
Merta, D. – Peška, M. 2003: Několik poznámek k architektonickému vývoji bývalého kláštera augustiniánů v Brně a jeho nejbližšího okolí, BMD 16, Brno, s. 97–118.
Merta, D. – Peška, M. v tisku: Proměny domovního bloku Velký Špalíček v Brně. In: Dějiny staveb 2002, Plzeň.
Merta, D. – Peška, M. – Procházka, R. – Sadílek, J. 2000: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 1999, PV 41 (1999), s. 35-61.
Merta, D. – Peška, M. – Sadílek, J. – Urbánková, K. 2001: Kostel sv. Mikuláše na Dolním trhu v Brně, BMD 15, s. 107-132.
Merta, D. – Peška, M. – Sedláčková, H. v tisku: Příspěvek k poznání středověkého skla z Brna. Nálezy z domu pánů z Lipé a Panenské ulice. In: Pravěk NŘ 12/2002. Brno.
Merta, D. – Peška, M. – Zůbek, A. 2003: Dřevěné stavební prvky z Velkého Špalíčku v Brně. In: Ve službách archeologie IV, s. 202-206. Brno.
Merta, D. - Rybníček, M. – Zůbek, A. v tisku: Ke stavebnímu založení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně – Zábrdovicích, Ve službách archeologie V.
Merta, J. 1996: Středověká cihlářská pec z Brna–předběžná zpráva, Archeologia technica 10, s. 103-109.
Měřínský, Z. 1982: archeologické nálezy a lokality 6. – 15. století na území města Brna. In: Brno a geologie, Brno, s. 203-207.
Měřínský, Z. 1988a: K vývoji osídlení v brněnské oblasti od doby stěhování národů až k nejstarším dějinám Brna do vydání tzv. zakládacího privilegia v roce 1243, in: Najstaršie dejiny Bratislavy. Referáty zo sympózia 28. - 30. októbra 1986. s. 251-271.
Měřínský, Z. 1988b: Vývoj osídlení v brněnské oblasti v 6.-13. století, VVM 40, s. 111-114.
Měřínský, Z. 1993: Celkový vývoj osídlení brněnské oblasti do vzniku institucionálního města (problémy a perspektivy dalšího výzkumu), BMD 11, s. 15-22.
Měřínský, Z. 1995: Úvodem - Brno mezi léty 1091 - 1243, BMD 13, s. 9 - 22.
Měřínský, Z. - Zumpfe, E. 1997: Jihomoravská a dolnorakouská města, jejich místo v kulturním vývoji a odraz v hmotné kultuře, AH 22, s. 145-158.
Michna, P. 1968: Nález gotického kachle v Brně, Gottwaldova č. 107, PV 1967, 100-101.
Michna, P. 1970: Ein Massenfund mittelalterlicher Keramik aus Brünn, ČMM 50, s. 121-156.
Michna, P. 1974: Objev středověké studny v Brně, AR 26, s. 62-65, 111, 112.
Michna, P. J. 1995: Nález středověké studny v Brně, BMD 13, 209-216.
Nekuda, R. 1980: Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska, AH 5, 389-450.
Nekuda, V. 1963: Nálezy středověkých hrnčířských pecí na Moravě, ČMM 48, s. 57-84.
Nekuda, V. - Reichertová, K. 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Brno.
Novotný, B. 1958: Záchranný výzkum v Brně - Orlí ulici, PV 1957, s. 114-115.
Novotný, B. 1959: Hromadný nález ze 16. stol. v Brně. Fontes archaeologicae Moraviae I, Brno.
Novotný, B. 1961: Odkryvy při stavbě divadla v Brně, PV 1960, s. 104-105
Novotný, B. 1962: Nález pohřbu v Brně na Dornychu, PV 1961, s. 98-99.
Novotný, B. 1964: Nález pozdněstředověké keramiky v Brně, Chorázově ulici, PV 1963, s. 67-68.
Novotný, B. 1965: Záchranný zjišťovací výzkum části základů kostela sv. Mikuláše v Brně na náměstí Svobody, PV 1964, s. 64-66.
Novotný, B. 1966: Záchranný výzkum základů a okolí zaniklého kostela sv. Mikuláše v Brně, PV 1965, s. 77-79.
Novotný, B. 1967a: Vyzvednutí pozůstatků maršála Raduita de Souches, obránce Brna proti Švédům. PV 1966, 56-57.
Novotný, B. 1967b: Výzkum zaniklého kostela sv. Mikuláše na náměstí Svobody v Brně, PV 1966, s. 57.
Novotný, B. 1967c: Záchranný výzkum ve starobrněnském kostele a nález hrobky pana Jindřicha z Lipé, PV 1966, s. s. 58-59.
Novotný, B. 1973: Slovanské osídlení a hroby z pozdní doby hradištní na Starém Brně (okr. Brno), PV 1972, s. 66-67.
Novotný, B. 1974: Zjištění románského osídlení v Brněnském podhradí na Pekařské ulici (okr. Brno - město), PV 1973, s. 79.
Novotný, B. 1982: Brněnské podzemí z hlediska archeologie. In: Brno a geologie, Brno, s. 208-209.
Opravil, E.: 2000a: Rostlinné makrozbytky z archeologického výzkumu v Brně v české ulici 5. In: Mediaevalia archaeologica 2, Praha – Brno, s. 261 – 277.
Opravil, E. 2000b: Rostlinné makrozbytky z Brna – Dominikánské ulice (Brno – město), PV 41 (1999), s. 267-278.
Peška, M. 1996: Nález středověké mozaikové dlažby v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, Pravěk NŘ 4/1994, s. 297 - 306.
Peška, M. 1998: Urbánní archeologie, počátky Brna a databáze Kontext. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Peška, M. 1999a: Brno (okr. Brno – město). Dominikánské nám. 1, parc. č. 503, PV 39 (1995-1996), s. 384.
Peška, M. 1999b: Brno (okr. Brno – město). Dominikánské nám., parc. č. 509, PV 39 (1995-1996), s. 384-385.
Peška, M. 1999c: Brno (okr. Brno – město). Kobližná 4, parc. č. 143, PV 39 (1995-1996), s. 385.
Peška, M. 1999d: Brno (okr. Brno – město). Ulice Jánská, Kobližná, Pohořelec, Sukova, Vachova, Rooseveltova č.p. 5, parc. č. 89, 90, PV 39 (1995-1996), s. 385-386.
Peška, M. 1999e: Brno (okr. Brno-město). Biskupská ul., parc. č. 372, Dominikánská ul., parc. č. 491, Dominikánské nám., parc. č. 509, Šilingrovo nám. parc. č. 372, PV 40 (1997-1998), s. 281-282.
Peška, M. 1999f: Brno (okr. Brno-město). Dominikánská ul., parc. č. 491, Dominikánské nám., parc. č. 509, PV 40 (1997-1998), s. 284.
Peška, M. 1999g: Brno (okr. Brno-město). Františkánská ulice - vozovka, parc. č. 216/1,3,4, PV 40 (1997-1998), s. 284-286.
Peška, M. 1999h: Brno (okr. Brno-město). Masarykova ulice - vozovka, parc. č. 162, 293, PV 40 (1997-1998), s. 289-290.
Peška, M. 1999ch: Brno (okr. Brno – město). Mečová ul. č. 6, parc. 450, PV 40 (1997-1998), s. 290.
Peška, M. 1999i: Brno (okr. Brno – město). Orlí ul. č. 3, parc. č. 190, PV 40 (1997-1998), s. 297-298.
Peška, M. 1999j: Brno (okr. Brno – město). Radnická ul., parc. č. 430, PV 40 (1997-1998), s. 300.
Peška, M. – Merta, D. 2002: Několik poznámek k architektonickému vývoji bývalého kláštera augustiniánů v Brně a jeho nejbližší okolí, BMD 16, 97- 118.
Peška M. – Procházka, R. 1998: Vorläufige Information über das Projekt „Historischer Kataster von Brno (Brünn) und Hinterland“. In: Workshop 3, Archäologie und Computer 1998, Wien, 29-34.
Peškař, I. 1975: Nálezy středověké keramiky na území města Brna (okr. Brno – město), PV 1974, s. 71.
Pešlová, L. 2002: Hmotná kultura brněnského měšťana na přelomu 16. a 17. století. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Polánka, P. 2002: Středověké dřevěné předměty v brněnských nálezech. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Procházka, R. 1984: Pozdněhradištní keramika v některých moravských regionech, AR 36, s. 430-442.
Procházka, R. 1985a: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1983 (okr. Brno - město), PV 1983, s. 70 - 71.
Procházka, R. 1985b: Archeologie k počátku jihomoravských měst, AH 10, s. 133-142.
Procházka, R. 1987: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1984 (okr. Brno - město), PV 1984, s. 59-62.
Procházka, R. 1988: Archeologické prameny ke středověkému Brnu (Z nových výzkumů 1983-1987), AH 13, s. 83-96.
Procházka, R. 1989a: Výzkumy v Brně v roce 1986 (okr. Brno - město), PV 1986, s. 88-89.
Procházka, R. 1989b: Minoritský klášter v zástavbě středověkého Brna, AH 14, s. 131-140.
Procházka, R. 1990a: Kovové předměty z výbavy středověkého měšťana z výzkumu v Brně Pekařské ulici. Předběžná zpráva, AH 15, s. 99-110.
Procházka, R. 1990b: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1987 (okr. Brno - město), PV 1987, s. 85-87.
Procházka, R. 1991a: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1988 (okr. Brno - město), PV 1988, s. 66-68.
Procházka, R. 1991b: K charakteristice sídelního vývoje Brna do počátku vrcholného středověku. In: Miasto zachodnoslowianskie w 11 - 12 wieku. Spoleczeństwo, kultura. Wroclaw - Warszawa - Kraków 1991, s. 121-144.
Procházka, R. 1991c: Brünner Keramik des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und die Frage ihrer auswärtigen Beziehungen, XX. mikulovské sympozium 1990, s. 233-246.
Procházka, R. 1992: Mittelalterliche Stadtkernforschung in Brno (Brünn), Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 8, s. 159-181.
Procházka, R. 1993a: Výzkumy v Brně v roce 1989 (okr. Brno - město), PV 1989, s. 107-108.
Procházka, R. 1993b: Archeologie k počátkům středověkého města Brna, BMD 11, s. 29-53.
Procházka, R. 1995: Keramik des 14.-14./15. Jahrhunderts aus Brno und Boskovice, Ein Beitrag zur Regionalisierung der mittelalterlichen Keramik in Mähren, Denkmalpflege und Forshung in Westfalen 32, s. 113-124.
Procházka, R. 1996a: Brněnská stolní a kuchyňská keramika 2. pol. 14. století - počátku 15. století, Pravěk NŘ 4/1994, s. 323-344.
Procházka, R. 1996b: Die älteste Besiedlung des Petersberges in Brno und die Frage der Stadtentstehung, KwHKM XLIV/1, s. 20-30.
Procházka, R. 1996c: Zur Frage der ältesten Bebauung in der südmährischen Städten. In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, PA – Supplementum 6, s. 120-141.
Procházka, R. 1996d: Zur Frage der ältesten Bebauung in der südmährischen Städten. In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, PA – Supplementum 6, s. 120-141.
Procházka, R. 1997a: Brno (okr. Brno-město). Petrov č.2, PV 1993-1994, s. 185.
Procházka, R. 1997b: Brno (okr. Brno-město). Petrov č.2, PV 1993-1994, s. 185.
Procházka, R. 1997c: Brno (okr. Brno-město). Petrov č. 8, PV 1993-1994, s. 186.
Procházka, R. 1997d: Brno (okr. Brno-město). Petrov č. 8, PV 1993-1994, s. 186-187.
Procházka, R. 1997e: Brno (okr. Brno-město). Panenská ul. - Dominikánská nám. - Panská ul. - nám. Svobody, PV 1993-1994, s. 187.
Procházka, R. 1997f: Brno (okr. Brno-město). Františkánská ul. 9, PV 1993-1994, s. 187.
Procházka, R. 1997g: Brno (okr. Brno-město). Žerotínovo nám 3-5, PV 1993-1994, s. 188.
Procházka, R. 1997h: Brno (okr. Brno-město). Dvořákova ul. – vozovka, PV 1993-1994, s. 189.
Procházka, R. 1997ch: Brno (okr. Brno-město). Kobližná ul. – vozovka, PV 1993-1994, s. 190.
Procházka, R. 1997i: Poznámky k problematice archeologické památkové péče v jádrech historických měst. In: Archeologická památková péče - legislativa a skutečnost. Olomouc, s. 55-64.
Procházka, R. 1997j: Zu den Anfängen der südmährischen Städte im Licht der archäologischen Forschung, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49, s. 67 – 77.
Procházka, R. 1998: Keramik von Brno (Brünn) des 12./13. Jahrhunderts, Pravěk NŘ 6/1996, s. 209-216.
Procházka, R. 1999a: Brno (okr. Brno-město). Václavská ul., parc. č. 1716, PV 39 (1995-1996), s. 375.
Procházka, R. 1999b: Brno (okr. Brno-město). Ulice Biskupská, Šilingrovo náměstí, parc. č. 372, 486, PV 39 (1995-1996), s. 375-376.
Procházka, R. 1999c: Brno (okr. Brno-město). Petrov č. 2, parc. č. 315, PV 39 (1995-1996), s. 377.
Procházka, R. 1999d: Brno (okr. Brno-město). Pekařská č. 23, parc. č. 1170, PV 39 (1995-1996), s. 378.
Procházka, R. 1999e: Brno (okr. Brno-město). Ulice Josefská č. 8, parc. č. 226, PV 39 (1995-1996), s. 378-379.
Procházka, R. 1999f: Brno (okr. Brno-město). Šilingrovo náměstí, parc. č. 486, PV 39 (1995-1996), s. 379-380.
Procházka, R. 1999g: Brno (okr. Brno-město). Malinovského náměstí, ulice Kobližná, parc. č. 94, 128, PV 39 (1995-1996), s. 380.
Procházka, R. 1999h: Brno (okr. Brno-město). Radnická ulice - vozovka, parc. č. 430, PV 39, (1995-1996), s. 380.
Procházka, R. 1999ch: Brno (okr. Brno-město). Ulice Biskupská - vozovka, parc. č. 320, 372, PV 39 (1995-1996), s. 380-381.
Procházka, R. 1999i: Brno (okr. Brno-město). Pekařská č. 53, parc. č. 1752/1, PV 39 (1995-1996), s. 381-382.
Procházka, R. 1999j: Brno (okr. Brno-město). Ulice Petrov, vozovka, parc. č. 316, 321, PV 39 (1995-1996), s. 382-383.
Procházka, R. 1999k: Brno (okr. Brno-město). Ulice Josefská č. 10, Františkánská č. 8, parc. č. 569, 570, PV 39 (1995-1996), s. 383-384.
Procházka, R. 1999l: Brno (okr. Brno-město). Běhounská ul. č. 7, parc. č. 32, PV 40 (1997-1998), s. 280.
Procházka, R. 1999m: Brno (okr. Brno-město). Dominikánská ul. č. 9, parc. č. 478/1, PV 40, (1997-1998), s. 283-284.
Procházka, R. 1999n: Brno (okr. Brno-město). Jánská ul., parc. č. 128 (blok 24), PV 40 (1997-1998), s. 286.
Procházka, R. 1999o: Brno (okr. Brno-město). Kobližná ul. č. 10, parc. č. 147, 148, PV 40 (1997-1998), s. 288.
Procházka, R. 1999p: Brno (okr. Brno-město). Orlí ul., parc. č. 684/1,2, PV 40 (1997-1998), s. 296-297.
Procházka, R. 1999q: Brno (okr. Brno-město). Sukova ul., parc. č. 141/1, PV 40 (1997-1998), s. 309-310.
Procházka, R. 1999r: Brno (okr. Brno-město).Šilingrovo nám., parc. č. 486, ulice Biskupská – vozovka před č. 5, 8, 10, parc. č. 372, PV 40 (1997-1998), s. 314.
Procházka, R. 1999s: Archeologické výzkumy mendikantských klášterů v Brně, Pravěk NŘ 8/1998, s. 277 - 296.
Procházka, R. 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna. K otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech. In: Mediaevalia archaeologica 2, Praha – Brno, s. 7 –158.
Procházka, R. 2001: Chlebové pece předlokačního a lokačního Brna, AH 26, s. 207 – 219.
Procházka, R. 2003: Počátky jihomoravských měst a etnické změny, AH 28, s. 267-295.
Procházka, R. – Doležel, J. 2001: Současný stav poznání počátků jihomoravských měst, PV 42 (2000), s. 25 – 74.
Procházka, R. - Himmelová, Z. 1995: Příspěvek k vývoji středověké zástavby tzv. Velkého špalíčku v Brně, AH 20, s. 233 – 245.
Procházka, R. – Himmelová, Z. – Šmerda, J. 1999: Soubor nálezů z 1. poloviny 15. století z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. In: Pravěk NŘ – Supplementum 3, s. 43 – 145.
Procházka, R. - Kováčik, P. - Merta, D. – Peška, M. 2002: Brünn – von der frühmittelalterlichen Aglomeration zur Residenzstadt des Spätmittelalters. In: Helmig, G. – Scholkmann, B. – Untermann, M. (eds.) 2002: Medieval Europe Basel 2002. Center – Region – Periphery, volume 2, sections 4 and 5, Hertingen, s. 248-255.
Procházka, R. - Loskotová, I. 1996: Die archäologische Erforschung der Bettelordensklöster in Brno, Bieträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 12, s. 251-259.
Procházka, R. – Loskotová, I. 1999: K topografii a interpretaci předlokačního osídlení Brna, AH 24, s. 169 – 188.
Procházka, R. - Merta, D. 1999: Brno, Minoritská ul. č. 1, PV 40 (1997-1998), s. 290 – 295.
Prokop, A. 1884: Zur Bau- Geschichte der Brünner Domkirche. Separat-Abdruck aus dem IX. Bande der Mitteilungen d. k.k. Cenztral-Commision f. Kunst-u. hist. Denkmale 1883, Wien.
Prokop, A. 1904: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeischtlicher Beziehung I, II, Wien.
Rybníček, M. 2003: Sestavení dendrochronologických standardů pro město Brno. Diplomová práce na LF MZLU Brno.
Rzehak, A. 1897: Massenfunde altertümlicher Gefässe im Weichbild der Stadt Brünn, ZDVGMS 19, s. 23-41.
Rzehak, A. 1909: Die Gefässfunde im Baugrunde der Brünner Häuser, Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 9, s. 92-135.
Sadílek, J. 1999a: Brno (okr. Brno – město). Orlí ul. č. 20, PV 40 (1997-1998), s. 298.
Sadílek, J. 1999b: Brno (okr. Brno – město). Petrov č. 5, parc. č. 342, PV 40 (1997-1998), s. 300.
Sedláčková, H. 2003: Typologie des Glases aus dem 13. und 14. Jahrhundert aus Brünn (Mähren), Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 19, s. 127-138.
Selucká, V. 2002: Hmotná kultura brněnského měšťana v první polovině 19. století. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Shromáždilová, I. 2000a: Kožedělná výroba v archeologických dokladech středověku. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Shromáždilová, I. 2000b: Kožedělná výroba ve středověkém Brně. BMD 15, s. 33-62.
Sokol, P. 1996: Hygiena středověkého Brna ve světle archeologických nálezů. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Staňa, Č. 1988: Velkomoravské počátky Brněnska. In: Rodná země, Brno, s. 168-180.
Stuchlíková, J. 1994: Příspěvek k osídlení centra města Brna v době bronzové, Pravěk NŘ 4/1994, s. 155-164.
Svoboda, J. - Procházka, R. 1987: Nález kvarterních pozůstatků zvířecích kostí v Brně - Dominikánské ulici (okr. Brno - město), PV 1984, s. 13.
Trapp, M. 1864: Funde becherartiger Gefässe in Brünn, Mitteilungen der k.k. Centralkomission 20, s. 113.
Unger, J. 1987: Sledování výkopu u středověkých hradeb v Brně (okr. Brno - město), PV 1984, s. 59.
Unger, J. 1996: Jak vypadal kostel na Petrově ve 13. století, Pravěk NŘ 4/1994, s. 289 - 296.
Unger, J. 1997: Brno (okr. Brno-město). Katedrála sv. Petra a Pavla, PV 1993-1994, s. 184-185.
Unger, J. 1999: Objev pozdněgotické krypty v brněnském minoritském kostele, Pravěk NŘ 8/1998, s. 297-302.
Unger, J. 2000: Pohřební ritus městského obyvatelstva 13. – 18. století v archeologických pramenech Moravy a Slezska, AH 25, s. 335-356.
Unger, J. – Kos, P. 2001: Brno (okr. Brno – město), PV 42 (2000), s. 199-200.
Unger, J. - Procházka, R. 1995: Počátky katedrály sv. Petra a Pavla v Brně ve světle archeologických výzkumů 1991-1992, BMD 13, s. 90-111.
Unger, J. - Procházka, R. 1996: Fortsetzung der Archäologischen Grabungen in der Kathedrale St. Peter und Paul in Brno (Bez. Brno - město), PV 1992, s. 74.
Ustohal, V. – Stránský, K. 1996: Švédské bronzové střely na Špilberk, Forum brunense, s. 153-157.
Ustohal, V. – Stránský, K. 1993: Brněnské kanóny, Forum brunense 1993, s.167-176.
Vaněk, J. 1993: K historii hradní studny na Špilberku, Forum brunense 1993, s. 37-52.
Veselá, P. 2004: Nálezy hliněných akvamanilií v Brně. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Vitula, P. 1993: Rettungsgrabungen auf der Bratislavská Gasse in Brno (Bez. Brno – město), PV 1991, s. 59.
Vitula, P. 1997: Brno (okr. Brno - město). Františkánská ul. 17, PV 1993-1994, s. 187-188.
Vitula, P. 1997: Brno (okr. Brno - město). Františkánská ul. – vozovka, PV 1993-1994, s. 189-190.
Vitula, P. 1999: Brno (okr. Brno - město). Ul. Příkop, IBC, PV 39 (1995-1996), s. 339-340.
Vlček, R. 1996: Charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně, Pravěk NŘ 4/1994, s. 313 - 317.
Vlčková, J. 2000: Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy z jihomoravských sbírek. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Vlčková, J. 2001: Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy z jihomoravských sbírek. AH 26, s. 365-385.
Vojtek, J. – Vojtková, V. 1988: Intestinal parasites of the medieval inhabitants of the Brno city, Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkinianae Brunensis 18/2 (Biologia), s. 73-74.
Votinský, J. – Kováčik, P. 2001: Nálezy středověkých barviv v Brně, AH 26, s. 89-94.
Wolf, O. 1999: Vývoj, chronologie a typologie pohárů z Brna 14. - 17. století. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Zapletalová, D. 2002: Slovanské osídlení na území města Brna do 10. století. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Zatloukal, R. 1997: Brno (okr. Brno – město), Mendlovo náměstí 1, č. parc. 5/1, PV 1993-1994, s. 184.
Zatloukal, R. 1997: Brno (okr. Brno - město), Starobrněnská ul., PV 1993-1994, s. 190.
Zatloukal, R. 1997: Brno (okr. Brno - město), Starobrněnská 10, PV 39 (1995-1996), s. 386.
Zatloukal, R. 1997: Brno (okr. Brno – město), ulice Kopečná 43, PV 1993-1994, s. 134.
Zatloukal, R. 2000: Brno (okr. Brno – město), Zelný trh, PV 41(1999), s. 153.
Zatloukal, R. 2000: Brno (k. ú. Staré Brno, okr. Brno – město), ulice Křídlovická – Ypsilantiho, PV 41(1999), s. 152-153.
Zatloukal, R. 1999: Brno (okr. Brno – město). Novobranská ulice č. 3, parc. č. 257, PV 40 (1997-1998), s. 296.
Zůbek, A. 2001: Zpracování a analýza fragmentů vypálené mazanice z archeologického výzkumu Brno-Kobližná 4 (okr. Brno-město), 1998-1999. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Zůbek, A. 1998: Středověké přezky v brněnských nálezech. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Zůbek, A. 2001: Počátky středověké měšťanské architektury v Brně. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.

Seznam zkratek:
AH - Archeologia historica
AR - Archeologické rozhledy
BMD - Brno v minulosti a dnes
ČMM - Časopis Moravského musea
ČČH – Český časopis historický
PA - Památky archeologické
PV - Přehledy výzkumů
Pravěk NŘ - Pravěk Nová řada
PV - Přehledy výzkumů AÚ AV ČR v Brně
VVM - Vlastivědný věstník moravský
SPFFBU - Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity
ZAM - Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters

Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková – zobrazit

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech... Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

05. 05. 2024Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

28. 04. 2024Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

23. 04. 2024Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024Archeologická expozice v želivském klášteře

21. 03. 2024První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!