Bibliografie archeologie Brna

Biliografie do roku 2003

Beroušek, J. 1999a: Brno (okr. Brno – město). Cejl č. 44, parc. č. 812, 816, k. ú. Zábrdovice, PV 40 (1997-1998), s. 282-283.
Beroušek, J. 1999b: Brno (okr. Brno – město). Pekařská, Anenská, Kopečná ul. (blok 91), parc. č. 1096/1, 1096/2, 1095/1, 1095/2, 1109, PV 40 (1997-1998), s. 298-300.
Cejnková D. 1980: Archeologický výzkum starobrněnského kláštera, AH 5, s. 335-337.
Cejnková D. 1992: Archeologický výzkum ve starobrněnském klášteře, Forum brunense 1992, s. 11–20.
Cejnková, D. – Hašek, V. – Loskotová, I. 1999: Archeogeofyzikální prospekce kostela sv. Tomáše v Brně, PV 40 (1997-1998), s. 422-428.
Cejnková, D. - Loskotová, I. 1986: I. etapa archeologického průzkumu NKP Špilberk, AH 11, s. 171-173.
Cejnková, D. - Loskotová, I. 1992: Pozůstatky středověkého osídlení na Orlí ulici v Brně, Forum brunense 1992, s. 21-31.
Cejnková, D. - Loskotová, I. 1993: Archeologické výzkumy na Starém Brně, BMD 11, s. 23-28.
Cejnková, D. - Loskotová, I. - Měřínský, Z. 1984: Průzkum výkopu pro stavbu podchodu před hlavním nádražím v Brně (okr. Brno – město), PV 1982, s. 73-74.
Cejnková D. – Loskotová I. – Plaček M. 1995: Předběžné výsledky archeologického výzkumu Špilberku, BMD 13, s. 150–160.
Cejnková, D. - Měřínský, Z. - Sulitková, L. 1984a: K problematice počátků města Brna. In: Urbes medii aevi. Investigationes archaeologicae. XV. celostátní konference archeologů středověku, 17. - 21. X. 1983, Praha, s. 25-27.
Cejnková, D.- Měřínský, Z. - Sulitková, L. 1984b: K problematice počátků města Brna, ČSČH 32, s. 250-270.
Černý, P. 1995: Rytá kresba se zobrazením Ukřižovaného v kryptě dómu v Brně, Umění 43, s. 491-500.
Čižmář, M. – Geislerová, K. – Unger, J. (eds.) 2000: Ústav archeologické památkové péče Brno. Výzkumy – Ausgrabungen 1993-1998. Brno.
Čižmářová, J. 1980: Nález mladohradištní keramiky ze Starého Brna (okr. Brno – město), PV 1977, s. 81.
Doležel, J. 2000: K městskému zřízení na středověkém Brněnsku do roku 1411. In: Mediaevalia archaeologica 2, Praha – Brno, s. 159-259.
Drozdová, E. 1999: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků ze středověkého hřbitova na Dominikánském nám. v Brně. In: Ve službách archeologie I, Brno, s. 71-73.
Dvorská, J. - Merta, D. – Peška, M. 2001: Dendrochronologie v historickém jádru Brna. In: Ve službách archeologie III, Brno, s. 31-39.
Dvořák, J. 1996a: Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně, Pravěk NŘ 4/1994, s. 307 - 311.
Dvořák, J. 1996b: Kámen středověkých staveb na Moravě, AH 21, s. 509-512.
Eliáš, J. 1986: Minoritský klášter v Brně (stavebně historický průzkum), AH 11, s. 313-319.
Flodrová M. – Loskotová I. 1995: Výrobky brněnských řemeslníků 14. století, AH 20, s. 551–561.
Galeta, P. 2000: Antropologický rozbor kosterního materiálu ze hřbitova kostela sv. Jakuba (15. a 16. století). Seminární práce na KA PřF MU Brno.
Geisler, M. 1997: Brno (okr. Brno – město), Kopečná ul. p.č. 1249-1251, PV 1993-1994, s. 189.
Geislerová, K. – Procházka, R 1997: Brno (okr. Brno – město), Sady Osvobození, parcela č. 92, PV 1993-1994, s. 188.
Gregerová, M. – Procházka, R. 1998: Erste Ergebnisse naturwissenchaftlicher Untersuchungen an Graphittonkeramik aus Brno. In: Frühmittelalterliche Graphitonkeramik in Mitteleuropa- Naturwissenchaftliche Keramikuntersuchungen. Internationale Tagungen in Mikulčice IV, Brno, s. 275 – 278.
Hanák, V. 1996: Výzkum hradní studny na Špilberku, Forum brunense 1995/1996, s. 181-191.
Hanák, V. – Loskotová, I. 1996: Švédský zákop před Brnem, Forum brunense 1995/1996, s. 143-152.
Himmelová Z. 1978: Výzkum v areálu starobrněnského kláštera, PV 1976, s. 92–93.
Himmelová Z. 1980a: Pokračování středověkého výzkumu v areálu starobrněnského kláštera, PV 1977, s. 98.
Himmelová Z. 1980b: Fund mittelalterlicher Keramik aus Brno, Rybářská-Gasse, PV 1977, s. 98.
Himmelová, Z. 1990: Sklo středověkého Brna, AH 15, s. 437-446
Himmelová, Z. 1997a: Brno (okr. Brno-město). Česká 28 - Joštova 5, PV 1993-1994, s. 190-191.
Himmelová, Z. 1997b: Brno (okr. Brno-město). Josefská ul., klášter voršilek, PV 1993-1994, s. 191.
Himmelová, Z. 1997c: Brno (okr. Brno-město). Kapucínská 2-4, PV 1993-1994, s. 191.
Himmelová, Z. 1997d: Brno (okr. Brno-město). Muzejní ul. 1-3, PV 1993-1994, s. 191.
Himmelová, Z. 1997e: Brno (okr. Brno-město). Zelný trh p.č. 397, PV 1993-1994, s. 192.
Himmelová, Z. - Kundera, L. - Procházka, R. - Unger, J. 1993: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1991 (okr. Brno - město), PV 1991, s. 85-88.
Himmelová, Z. - Procházka, R. 1987: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1985 (okr. Brno - město), PV 1985, s. 62-64.
Himmelová, Z. - Procházka, R. 1993: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1990 (okr. Brno - město), PV 1990, s. 100-102.
Himmelová, Z. - Procházka, R. - Zatloukal, R. 1992: Rettungsgrabungen in Brno 1992 (Bez. Brno - Město), PV 1992, s. 67-68.
Himmelová, Z. - Ptáčková, M. - Ustohal, V. 1993: Meč z doby Elišky Rejčky, Forum brunense 1993, s. 217-222.
Holub, P. 2003: Vyhodnocení nálezového souboru stavební keramiky z akce Brno, Obchodní galerie Velký Špalíček (návrh metodického zpracování). Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Holub, P. – Kováčik, P. – Merta, D. – Peška, M. – Procházka, R. – Zapletalová, D. – Zůbek, A. 2002: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2001, PV 43 (2001), s. 71-114.
Horáčková, L. - Benešová, L. 1996: Antropologické hodnocení kosterních nálezů z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, Pravěk NŘ 4/1994, s. 319-322.
Hrubý, V. 1959: Pravěk Brna. In: Brno od pravěku k dnešku I., Brno, s. 7-12.
Hrubý, V. 1961: Staroslovanské Brno, BMD 3, s. 130-148.
Jan, L. – Procházka, R. – Samek, B. 1996: Sedm set let brněnské kapituly. Brno.
Karasová, H. 1982: Středověké odpadní jámy z Brna – České ulice (okr. Brno – město), PV 1980, s. 48-49.
Kisa, A. 1883: Der Kreuzgang der Dominikanerkirche in Brünn, Nottizenblatt 1883, s. 76.
Knor, J. – Knorová, K. 1996: Krypta na Petrově očima restaurátorů, Forum brunense 1995/1996, s. 125-142.
Konečný, L. 1996a: Nejstarší krypty a funkce svatopetrského chrámu v Brně, Umění 44, s. 315 - 344.
Konečný, L. 1996b: Počátky Brna ve světle nejnovějších poznatků, Forum Brunense 1995/96, s. 7-20.
Kos, P. 2000: Středověké vápenické pece v Brně a jeho okolí. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Kos, P. 2002: Výzkum lochů na Moravě. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Kos, P. – Matějíčková, A. 2001: Brno (k. ú. Zábrdovice, okr. Brno – město), PV 42 (2000), s. 200-201.
Kos, P. – Matějíčková, A. 2002: Brno (k. ú. Zábrdovice, okr. Brno – město), PV 43 (2001), s. 250-252.
Kostelníková, M. 1990: Rozbor textilu z výzkumu v Brně - Kozí ulici (okr. Brno - město), PV 1987, s. 104-106.
Kováčik, P. 1999: Brno (okr. Brno – město). Nám. Svobody 8, parc. č. 130, PV 40 (1997-1998), s. 310-314.
Kováčik, P. 1999: Brno (okr. Brno – město). Vídeňská ul., parc. č. 640/1, k. ú. Staré Brno, PV 40 (1997-1998), s. 315.
Kováčik, P. – Merta, D. – Peška, M. 2002: Archeologický výzkum – náměstí Svobody 8. In: Zprávy památkového ústavu v Brně, 5/2001, s. 36-43.
Kováčik, P. - Merta, D. – Peška, M. – Procházka, R. – Sadílek, J. 2001: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2000, PV 42 (2000), Brno.
Kratochvíl, Z. 1987: Zvířecí kostní materiál z Brna – Orlí ulice (okr. Brno – město). PV 1984, s. 91-92.
Kratochvíl, Z. 1990: Bone finds from feature No.62a from Brno, Dominikánská ulice 17/19, Studies in Postmedieval Archaeology I, 162 – 166.
Kudělka, Z. 1995: Počátky brněnského dómu, Umění 43, s. 195-218.
Loskotová, I. 1987: Červeně malovaná keramika ze Špilberku, VVM 39/1, s. 93-94.
Loskotová, I. 1993: Než vznikla Stará radnice, Forum Brunense 1993, s. 207-215.
Loskotová, I. 2000: Špilberská kamna doby lucemburské, BMD 14, s. 37-64.
Loskotová, I. – Páral, V. – Riedlová, M. 1996: Zvířecí kosti z nádvoří Staré radnice v Brně, AH 21, s. 413-419.
Loskotová, I. - Procházka, R. 1995: Brněnské zemnice (Příspěvek k vývoji městské zástavby 13. století), BMD 13, s. 112-149.
Loskotová, I. - Procházka, R. 1997: Keramik von Brno (Brünn) des 12./13. Jahrhunderts, Pravěk NŘ 6/1996, s. 199-228.
Madaj, M. 1996: Středověké kláštery na Moravě ve světle archeologických pramenů. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Malík, P. 1995: Pohřební ritus na Moravě v období středověku. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Matějíčková, A. 2000: Brno (k. ú. Štýřice, okr. Brno – město), Vídeňská ulice, konvent milosrdných bratří, PV 41 (1999), s. 153.
Měchurová, Z. 1991: Předběžné výsledky výzkumu na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně, AH 16, s. 145-168.
Měchurová, Z. 1993: Záchranný archeologický výzkum na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně (okr. Brno - město), PV 1990, s. 102-104.
Menoušková, D. 1996: Ikonografie středověkých komorových kachlů z Brna - pokus o ikonografickou interpretaci nálezů z 15. století. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Menoušková, D. 1999: Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfně zdobených kachlů z Brna, AH 24, s. 375-385.
Merta, D. 1999a: Brno (okr. Brno – město). Česká ul. č. 17, Veselá ul. č. 24, parc. č. 604, PV 40 (1997-1998), s. 283.
Merta, D. 1999b: Brno (okr. Brno – město). Kobližná ul., blok 26 a 35 (středověké jádro), PV 40 (1997-1998), s. 287-288.
Merta, D. 1999c: Brno (okr. Brno – město). Koliště ul. č. 9, PV 40 (1997-1998), s. 289.
Merta, D. 1999d: Brno (okr. Brno – město). Masarykova ul. č. 7, parc. č. 195, PV 40 (1997-1998), s. 290.
Merta, D. 1999e: Brno, Rašínova ul. č. 4, parc. č. 185 (2 statické sondy), PV 40 (1997-1998), s. 301.
Merta, D. 1999f: Brno, Rašínova ul. č. 4, parc. č. 185, PV 40 (1997-1998), s. 301 – 306.
Merta, D. 1999g: Brno, Starobrněnská ul. č. 2, 4-6, 8, parc. č. 448, 452, 453, PV 40 (1997-1998), s. 306 – 309.
Merta, D. 2001a: USAAF, archeologie a Brno, Archeologia technica 12, s. 58-63.
Merta, D. 2001b: Nejstarší měšťanská kamenná architektura v Brně, Průzkumy památek 2/2001, s. 41 – 60.
Merta, D. – Merta, J. 2001: Středověká cihelna „Na leči“, AH 26, s. 221 – 226.
Merta, D. – Peška, M. 2001: K počátkům zděné profánní architektury v Brně. In: Dějiny staveb 2001, Plzeň, s. 110 – 114.
Merta, D. – Peška, M. 2002: Železářský výrobní areál z počátku 13. století v prostoru náměstí Svobody v Brně, Archeologia technica 13, s. 33-42.
Merta, D. – Peška, M. 2003: Několik poznámek k architektonickému vývoji bývalého kláštera augustiniánů v Brně a jeho nejbližšího okolí, BMD 16, Brno, s. 97–118.
Merta, D. – Peška, M. v tisku: Proměny domovního bloku Velký Špalíček v Brně. In: Dějiny staveb 2002, Plzeň.
Merta, D. – Peška, M. – Procházka, R. – Sadílek, J. 2000: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 1999, PV 41 (1999), s. 35-61.
Merta, D. – Peška, M. – Sadílek, J. – Urbánková, K. 2001: Kostel sv. Mikuláše na Dolním trhu v Brně, BMD 15, s. 107-132.
Merta, D. – Peška, M. – Sedláčková, H. v tisku: Příspěvek k poznání středověkého skla z Brna. Nálezy z domu pánů z Lipé a Panenské ulice. In: Pravěk NŘ 12/2002. Brno.
Merta, D. – Peška, M. – Zůbek, A. 2003: Dřevěné stavební prvky z Velkého Špalíčku v Brně. In: Ve službách archeologie IV, s. 202-206. Brno.
Merta, D. - Rybníček, M. – Zůbek, A. v tisku: Ke stavebnímu založení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně – Zábrdovicích, Ve službách archeologie V.
Merta, J. 1996: Středověká cihlářská pec z Brna–předběžná zpráva, Archeologia technica 10, s. 103-109.
Měřínský, Z. 1982: archeologické nálezy a lokality 6. – 15. století na území města Brna. In: Brno a geologie, Brno, s. 203-207.
Měřínský, Z. 1988a: K vývoji osídlení v brněnské oblasti od doby stěhování národů až k nejstarším dějinám Brna do vydání tzv. zakládacího privilegia v roce 1243, in: Najstaršie dejiny Bratislavy. Referáty zo sympózia 28. - 30. októbra 1986. s. 251-271.
Měřínský, Z. 1988b: Vývoj osídlení v brněnské oblasti v 6.-13. století, VVM 40, s. 111-114.
Měřínský, Z. 1993: Celkový vývoj osídlení brněnské oblasti do vzniku institucionálního města (problémy a perspektivy dalšího výzkumu), BMD 11, s. 15-22.
Měřínský, Z. 1995: Úvodem - Brno mezi léty 1091 - 1243, BMD 13, s. 9 - 22.
Měřínský, Z. - Zumpfe, E. 1997: Jihomoravská a dolnorakouská města, jejich místo v kulturním vývoji a odraz v hmotné kultuře, AH 22, s. 145-158.
Michna, P. 1968: Nález gotického kachle v Brně, Gottwaldova č. 107, PV 1967, 100-101.
Michna, P. 1970: Ein Massenfund mittelalterlicher Keramik aus Brünn, ČMM 50, s. 121-156.
Michna, P. 1974: Objev středověké studny v Brně, AR 26, s. 62-65, 111, 112.
Michna, P. J. 1995: Nález středověké studny v Brně, BMD 13, 209-216.
Nekuda, R. 1980: Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska, AH 5, 389-450.
Nekuda, V. 1963: Nálezy středověkých hrnčířských pecí na Moravě, ČMM 48, s. 57-84.
Nekuda, V. - Reichertová, K. 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Brno.
Novotný, B. 1958: Záchranný výzkum v Brně - Orlí ulici, PV 1957, s. 114-115.
Novotný, B. 1959: Hromadný nález ze 16. stol. v Brně. Fontes archaeologicae Moraviae I, Brno.
Novotný, B. 1961: Odkryvy při stavbě divadla v Brně, PV 1960, s. 104-105
Novotný, B. 1962: Nález pohřbu v Brně na Dornychu, PV 1961, s. 98-99.
Novotný, B. 1964: Nález pozdněstředověké keramiky v Brně, Chorázově ulici, PV 1963, s. 67-68.
Novotný, B. 1965: Záchranný zjišťovací výzkum části základů kostela sv. Mikuláše v Brně na náměstí Svobody, PV 1964, s. 64-66.
Novotný, B. 1966: Záchranný výzkum základů a okolí zaniklého kostela sv. Mikuláše v Brně, PV 1965, s. 77-79.
Novotný, B. 1967a: Vyzvednutí pozůstatků maršála Raduita de Souches, obránce Brna proti Švédům. PV 1966, 56-57.
Novotný, B. 1967b: Výzkum zaniklého kostela sv. Mikuláše na náměstí Svobody v Brně, PV 1966, s. 57.
Novotný, B. 1967c: Záchranný výzkum ve starobrněnském kostele a nález hrobky pana Jindřicha z Lipé, PV 1966, s. s. 58-59.
Novotný, B. 1973: Slovanské osídlení a hroby z pozdní doby hradištní na Starém Brně (okr. Brno), PV 1972, s. 66-67.
Novotný, B. 1974: Zjištění románského osídlení v Brněnském podhradí na Pekařské ulici (okr. Brno - město), PV 1973, s. 79.
Novotný, B. 1982: Brněnské podzemí z hlediska archeologie. In: Brno a geologie, Brno, s. 208-209.
Opravil, E.: 2000a: Rostlinné makrozbytky z archeologického výzkumu v Brně v české ulici 5. In: Mediaevalia archaeologica 2, Praha – Brno, s. 261 – 277.
Opravil, E. 2000b: Rostlinné makrozbytky z Brna – Dominikánské ulice (Brno – město), PV 41 (1999), s. 267-278.
Peška, M. 1996: Nález středověké mozaikové dlažby v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, Pravěk NŘ 4/1994, s. 297 - 306.
Peška, M. 1998: Urbánní archeologie, počátky Brna a databáze Kontext. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Peška, M. 1999a: Brno (okr. Brno – město). Dominikánské nám. 1, parc. č. 503, PV 39 (1995-1996), s. 384.
Peška, M. 1999b: Brno (okr. Brno – město). Dominikánské nám., parc. č. 509, PV 39 (1995-1996), s. 384-385.
Peška, M. 1999c: Brno (okr. Brno – město). Kobližná 4, parc. č. 143, PV 39 (1995-1996), s. 385.
Peška, M. 1999d: Brno (okr. Brno – město). Ulice Jánská, Kobližná, Pohořelec, Sukova, Vachova, Rooseveltova č.p. 5, parc. č. 89, 90, PV 39 (1995-1996), s. 385-386.
Peška, M. 1999e: Brno (okr. Brno-město). Biskupská ul., parc. č. 372, Dominikánská ul., parc. č. 491, Dominikánské nám., parc. č. 509, Šilingrovo nám. parc. č. 372, PV 40 (1997-1998), s. 281-282.
Peška, M. 1999f: Brno (okr. Brno-město). Dominikánská ul., parc. č. 491, Dominikánské nám., parc. č. 509, PV 40 (1997-1998), s. 284.
Peška, M. 1999g: Brno (okr. Brno-město). Františkánská ulice - vozovka, parc. č. 216/1,3,4, PV 40 (1997-1998), s. 284-286.
Peška, M. 1999h: Brno (okr. Brno-město). Masarykova ulice - vozovka, parc. č. 162, 293, PV 40 (1997-1998), s. 289-290.
Peška, M. 1999ch: Brno (okr. Brno – město). Mečová ul. č. 6, parc. 450, PV 40 (1997-1998), s. 290.
Peška, M. 1999i: Brno (okr. Brno – město). Orlí ul. č. 3, parc. č. 190, PV 40 (1997-1998), s. 297-298.
Peška, M. 1999j: Brno (okr. Brno – město). Radnická ul., parc. č. 430, PV 40 (1997-1998), s. 300.
Peška, M. – Merta, D. 2002: Několik poznámek k architektonickému vývoji bývalého kláštera augustiniánů v Brně a jeho nejbližší okolí, BMD 16, 97- 118.
Peška M. – Procházka, R. 1998: Vorläufige Information über das Projekt „Historischer Kataster von Brno (Brünn) und Hinterland“. In: Workshop 3, Archäologie und Computer 1998, Wien, 29-34.
Peškař, I. 1975: Nálezy středověké keramiky na území města Brna (okr. Brno – město), PV 1974, s. 71.
Pešlová, L. 2002: Hmotná kultura brněnského měšťana na přelomu 16. a 17. století. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Polánka, P. 2002: Středověké dřevěné předměty v brněnských nálezech. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Procházka, R. 1984: Pozdněhradištní keramika v některých moravských regionech, AR 36, s. 430-442.
Procházka, R. 1985a: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1983 (okr. Brno - město), PV 1983, s. 70 - 71.
Procházka, R. 1985b: Archeologie k počátku jihomoravských měst, AH 10, s. 133-142.
Procházka, R. 1987: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1984 (okr. Brno - město), PV 1984, s. 59-62.
Procházka, R. 1988: Archeologické prameny ke středověkému Brnu (Z nových výzkumů 1983-1987), AH 13, s. 83-96.
Procházka, R. 1989a: Výzkumy v Brně v roce 1986 (okr. Brno - město), PV 1986, s. 88-89.
Procházka, R. 1989b: Minoritský klášter v zástavbě středověkého Brna, AH 14, s. 131-140.
Procházka, R. 1990a: Kovové předměty z výbavy středověkého měšťana z výzkumu v Brně Pekařské ulici. Předběžná zpráva, AH 15, s. 99-110.
Procházka, R. 1990b: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1987 (okr. Brno - město), PV 1987, s. 85-87.
Procházka, R. 1991a: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1988 (okr. Brno - město), PV 1988, s. 66-68.
Procházka, R. 1991b: K charakteristice sídelního vývoje Brna do počátku vrcholného středověku. In: Miasto zachodnoslowianskie w 11 - 12 wieku. Spoleczeństwo, kultura. Wroclaw - Warszawa - Kraków 1991, s. 121-144.
Procházka, R. 1991c: Brünner Keramik des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und die Frage ihrer auswärtigen Beziehungen, XX. mikulovské sympozium 1990, s. 233-246.
Procházka, R. 1992: Mittelalterliche Stadtkernforschung in Brno (Brünn), Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 8, s. 159-181.
Procházka, R. 1993a: Výzkumy v Brně v roce 1989 (okr. Brno - město), PV 1989, s. 107-108.
Procházka, R. 1993b: Archeologie k počátkům středověkého města Brna, BMD 11, s. 29-53.
Procházka, R. 1995: Keramik des 14.-14./15. Jahrhunderts aus Brno und Boskovice, Ein Beitrag zur Regionalisierung der mittelalterlichen Keramik in Mähren, Denkmalpflege und Forshung in Westfalen 32, s. 113-124.
Procházka, R. 1996a: Brněnská stolní a kuchyňská keramika 2. pol. 14. století - počátku 15. století, Pravěk NŘ 4/1994, s. 323-344.
Procházka, R. 1996b: Die älteste Besiedlung des Petersberges in Brno und die Frage der Stadtentstehung, KwHKM XLIV/1, s. 20-30.
Procházka, R. 1996c: Zur Frage der ältesten Bebauung in der südmährischen Städten. In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, PA – Supplementum 6, s. 120-141.
Procházka, R. 1996d: Zur Frage der ältesten Bebauung in der südmährischen Städten. In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, PA – Supplementum 6, s. 120-141.
Procházka, R. 1997a: Brno (okr. Brno-město). Petrov č.2, PV 1993-1994, s. 185.
Procházka, R. 1997b: Brno (okr. Brno-město). Petrov č.2, PV 1993-1994, s. 185.
Procházka, R. 1997c: Brno (okr. Brno-město). Petrov č. 8, PV 1993-1994, s. 186.
Procházka, R. 1997d: Brno (okr. Brno-město). Petrov č. 8, PV 1993-1994, s. 186-187.
Procházka, R. 1997e: Brno (okr. Brno-město). Panenská ul. - Dominikánská nám. - Panská ul. - nám. Svobody, PV 1993-1994, s. 187.
Procházka, R. 1997f: Brno (okr. Brno-město). Františkánská ul. 9, PV 1993-1994, s. 187.
Procházka, R. 1997g: Brno (okr. Brno-město). Žerotínovo nám 3-5, PV 1993-1994, s. 188.
Procházka, R. 1997h: Brno (okr. Brno-město). Dvořákova ul. – vozovka, PV 1993-1994, s. 189.
Procházka, R. 1997ch: Brno (okr. Brno-město). Kobližná ul. – vozovka, PV 1993-1994, s. 190.
Procházka, R. 1997i: Poznámky k problematice archeologické památkové péče v jádrech historických měst. In: Archeologická památková péče - legislativa a skutečnost. Olomouc, s. 55-64.
Procházka, R. 1997j: Zu den Anfängen der südmährischen Städte im Licht der archäologischen Forschung, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49, s. 67 – 77.
Procházka, R. 1998: Keramik von Brno (Brünn) des 12./13. Jahrhunderts, Pravěk NŘ 6/1996, s. 209-216.
Procházka, R. 1999a: Brno (okr. Brno-město). Václavská ul., parc. č. 1716, PV 39 (1995-1996), s. 375.
Procházka, R. 1999b: Brno (okr. Brno-město). Ulice Biskupská, Šilingrovo náměstí, parc. č. 372, 486, PV 39 (1995-1996), s. 375-376.
Procházka, R. 1999c: Brno (okr. Brno-město). Petrov č. 2, parc. č. 315, PV 39 (1995-1996), s. 377.
Procházka, R. 1999d: Brno (okr. Brno-město). Pekařská č. 23, parc. č. 1170, PV 39 (1995-1996), s. 378.
Procházka, R. 1999e: Brno (okr. Brno-město). Ulice Josefská č. 8, parc. č. 226, PV 39 (1995-1996), s. 378-379.
Procházka, R. 1999f: Brno (okr. Brno-město). Šilingrovo náměstí, parc. č. 486, PV 39 (1995-1996), s. 379-380.
Procházka, R. 1999g: Brno (okr. Brno-město). Malinovského náměstí, ulice Kobližná, parc. č. 94, 128, PV 39 (1995-1996), s. 380.
Procházka, R. 1999h: Brno (okr. Brno-město). Radnická ulice - vozovka, parc. č. 430, PV 39, (1995-1996), s. 380.
Procházka, R. 1999ch: Brno (okr. Brno-město). Ulice Biskupská - vozovka, parc. č. 320, 372, PV 39 (1995-1996), s. 380-381.
Procházka, R. 1999i: Brno (okr. Brno-město). Pekařská č. 53, parc. č. 1752/1, PV 39 (1995-1996), s. 381-382.
Procházka, R. 1999j: Brno (okr. Brno-město). Ulice Petrov, vozovka, parc. č. 316, 321, PV 39 (1995-1996), s. 382-383.
Procházka, R. 1999k: Brno (okr. Brno-město). Ulice Josefská č. 10, Františkánská č. 8, parc. č. 569, 570, PV 39 (1995-1996), s. 383-384.
Procházka, R. 1999l: Brno (okr. Brno-město). Běhounská ul. č. 7, parc. č. 32, PV 40 (1997-1998), s. 280.
Procházka, R. 1999m: Brno (okr. Brno-město). Dominikánská ul. č. 9, parc. č. 478/1, PV 40, (1997-1998), s. 283-284.
Procházka, R. 1999n: Brno (okr. Brno-město). Jánská ul., parc. č. 128 (blok 24), PV 40 (1997-1998), s. 286.
Procházka, R. 1999o: Brno (okr. Brno-město). Kobližná ul. č. 10, parc. č. 147, 148, PV 40 (1997-1998), s. 288.
Procházka, R. 1999p: Brno (okr. Brno-město). Orlí ul., parc. č. 684/1,2, PV 40 (1997-1998), s. 296-297.
Procházka, R. 1999q: Brno (okr. Brno-město). Sukova ul., parc. č. 141/1, PV 40 (1997-1998), s. 309-310.
Procházka, R. 1999r: Brno (okr. Brno-město).Šilingrovo nám., parc. č. 486, ulice Biskupská – vozovka před č. 5, 8, 10, parc. č. 372, PV 40 (1997-1998), s. 314.
Procházka, R. 1999s: Archeologické výzkumy mendikantských klášterů v Brně, Pravěk NŘ 8/1998, s. 277 - 296.
Procházka, R. 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna. K otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech. In: Mediaevalia archaeologica 2, Praha – Brno, s. 7 –158.
Procházka, R. 2001: Chlebové pece předlokačního a lokačního Brna, AH 26, s. 207 – 219.
Procházka, R. 2003: Počátky jihomoravských měst a etnické změny, AH 28, s. 267-295.
Procházka, R. – Doležel, J. 2001: Současný stav poznání počátků jihomoravských měst, PV 42 (2000), s. 25 – 74.
Procházka, R. - Himmelová, Z. 1995: Příspěvek k vývoji středověké zástavby tzv. Velkého špalíčku v Brně, AH 20, s. 233 – 245.
Procházka, R. – Himmelová, Z. – Šmerda, J. 1999: Soubor nálezů z 1. poloviny 15. století z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. In: Pravěk NŘ – Supplementum 3, s. 43 – 145.
Procházka, R. - Kováčik, P. - Merta, D. – Peška, M. 2002: Brünn – von der frühmittelalterlichen Aglomeration zur Residenzstadt des Spätmittelalters. In: Helmig, G. – Scholkmann, B. – Untermann, M. (eds.) 2002: Medieval Europe Basel 2002. Center – Region – Periphery, volume 2, sections 4 and 5, Hertingen, s. 248-255.
Procházka, R. - Loskotová, I. 1996: Die archäologische Erforschung der Bettelordensklöster in Brno, Bieträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 12, s. 251-259.
Procházka, R. – Loskotová, I. 1999: K topografii a interpretaci předlokačního osídlení Brna, AH 24, s. 169 – 188.
Procházka, R. - Merta, D. 1999: Brno, Minoritská ul. č. 1, PV 40 (1997-1998), s. 290 – 295.
Prokop, A. 1884: Zur Bau- Geschichte der Brünner Domkirche. Separat-Abdruck aus dem IX. Bande der Mitteilungen d. k.k. Cenztral-Commision f. Kunst-u. hist. Denkmale 1883, Wien.
Prokop, A. 1904: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeischtlicher Beziehung I, II, Wien.
Rybníček, M. 2003: Sestavení dendrochronologických standardů pro město Brno. Diplomová práce na LF MZLU Brno.
Rzehak, A. 1897: Massenfunde altertümlicher Gefässe im Weichbild der Stadt Brünn, ZDVGMS 19, s. 23-41.
Rzehak, A. 1909: Die Gefässfunde im Baugrunde der Brünner Häuser, Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 9, s. 92-135.
Sadílek, J. 1999a: Brno (okr. Brno – město). Orlí ul. č. 20, PV 40 (1997-1998), s. 298.
Sadílek, J. 1999b: Brno (okr. Brno – město). Petrov č. 5, parc. č. 342, PV 40 (1997-1998), s. 300.
Sedláčková, H. 2003: Typologie des Glases aus dem 13. und 14. Jahrhundert aus Brünn (Mähren), Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 19, s. 127-138.
Selucká, V. 2002: Hmotná kultura brněnského měšťana v první polovině 19. století. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Shromáždilová, I. 2000a: Kožedělná výroba v archeologických dokladech středověku. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Shromáždilová, I. 2000b: Kožedělná výroba ve středověkém Brně. BMD 15, s. 33-62.
Sokol, P. 1996: Hygiena středověkého Brna ve světle archeologických nálezů. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Staňa, Č. 1988: Velkomoravské počátky Brněnska. In: Rodná země, Brno, s. 168-180.
Stuchlíková, J. 1994: Příspěvek k osídlení centra města Brna v době bronzové, Pravěk NŘ 4/1994, s. 155-164.
Svoboda, J. - Procházka, R. 1987: Nález kvarterních pozůstatků zvířecích kostí v Brně - Dominikánské ulici (okr. Brno - město), PV 1984, s. 13.
Trapp, M. 1864: Funde becherartiger Gefässe in Brünn, Mitteilungen der k.k. Centralkomission 20, s. 113.
Unger, J. 1987: Sledování výkopu u středověkých hradeb v Brně (okr. Brno - město), PV 1984, s. 59.
Unger, J. 1996: Jak vypadal kostel na Petrově ve 13. století, Pravěk NŘ 4/1994, s. 289 - 296.
Unger, J. 1997: Brno (okr. Brno-město). Katedrála sv. Petra a Pavla, PV 1993-1994, s. 184-185.
Unger, J. 1999: Objev pozdněgotické krypty v brněnském minoritském kostele, Pravěk NŘ 8/1998, s. 297-302.
Unger, J. 2000: Pohřební ritus městského obyvatelstva 13. – 18. století v archeologických pramenech Moravy a Slezska, AH 25, s. 335-356.
Unger, J. – Kos, P. 2001: Brno (okr. Brno – město), PV 42 (2000), s. 199-200.
Unger, J. - Procházka, R. 1995: Počátky katedrály sv. Petra a Pavla v Brně ve světle archeologických výzkumů 1991-1992, BMD 13, s. 90-111.
Unger, J. - Procházka, R. 1996: Fortsetzung der Archäologischen Grabungen in der Kathedrale St. Peter und Paul in Brno (Bez. Brno - město), PV 1992, s. 74.
Ustohal, V. – Stránský, K. 1996: Švédské bronzové střely na Špilberk, Forum brunense, s. 153-157.
Ustohal, V. – Stránský, K. 1993: Brněnské kanóny, Forum brunense 1993, s.167-176.
Vaněk, J. 1993: K historii hradní studny na Špilberku, Forum brunense 1993, s. 37-52.
Veselá, P. 2004: Nálezy hliněných akvamanilií v Brně. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Vitula, P. 1993: Rettungsgrabungen auf der Bratislavská Gasse in Brno (Bez. Brno – město), PV 1991, s. 59.
Vitula, P. 1997: Brno (okr. Brno - město). Františkánská ul. 17, PV 1993-1994, s. 187-188.
Vitula, P. 1997: Brno (okr. Brno - město). Františkánská ul. – vozovka, PV 1993-1994, s. 189-190.
Vitula, P. 1999: Brno (okr. Brno - město). Ul. Příkop, IBC, PV 39 (1995-1996), s. 339-340.
Vlček, R. 1996: Charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně, Pravěk NŘ 4/1994, s. 313 - 317.
Vlčková, J. 2000: Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy z jihomoravských sbírek. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Vlčková, J. 2001: Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy z jihomoravských sbírek. AH 26, s. 365-385.
Vojtek, J. – Vojtková, V. 1988: Intestinal parasites of the medieval inhabitants of the Brno city, Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkinianae Brunensis 18/2 (Biologia), s. 73-74.
Votinský, J. – Kováčik, P. 2001: Nálezy středověkých barviv v Brně, AH 26, s. 89-94.
Wolf, O. 1999: Vývoj, chronologie a typologie pohárů z Brna 14. - 17. století. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Zapletalová, D. 2002: Slovanské osídlení na území města Brna do 10. století. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.
Zatloukal, R. 1997: Brno (okr. Brno – město), Mendlovo náměstí 1, č. parc. 5/1, PV 1993-1994, s. 184.
Zatloukal, R. 1997: Brno (okr. Brno - město), Starobrněnská ul., PV 1993-1994, s. 190.
Zatloukal, R. 1997: Brno (okr. Brno - město), Starobrněnská 10, PV 39 (1995-1996), s. 386.
Zatloukal, R. 1997: Brno (okr. Brno – město), ulice Kopečná 43, PV 1993-1994, s. 134.
Zatloukal, R. 2000: Brno (okr. Brno – město), Zelný trh, PV 41(1999), s. 153.
Zatloukal, R. 2000: Brno (k. ú. Staré Brno, okr. Brno – město), ulice Křídlovická – Ypsilantiho, PV 41(1999), s. 152-153.
Zatloukal, R. 1999: Brno (okr. Brno – město). Novobranská ulice č. 3, parc. č. 257, PV 40 (1997-1998), s. 296.
Zůbek, A. 2001: Zpracování a analýza fragmentů vypálené mazanice z archeologického výzkumu Brno-Kobližná 4 (okr. Brno-město), 1998-1999. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Zůbek, A. 1998: Středověké přezky v brněnských nálezech. Seminární práce na ÚAM FF MU Brno.
Zůbek, A. 2001: Počátky středověké měšťanské architektury v Brně. Diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.

Seznam zkratek:
AH - Archeologia historica
AR - Archeologické rozhledy
BMD - Brno v minulosti a dnes
ČMM - Časopis Moravského musea
ČČH – Český časopis historický
PA - Památky archeologické
PV - Přehledy výzkumů
Pravěk NŘ - Pravěk Nová řada
PV - Přehledy výzkumů AÚ AV ČR v Brně
VVM - Vlastivědný věstník moravský
SPFFBU - Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity
ZAM - Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters

Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023 – Michala Přibylová–Kristýna Kuklová–Jakub Šimík–Martin Fojtík – zobrazit

Při rekonstrukci vozovky I/54 a I/55 ve Veselí nad Moravou byl prozkoumán hřbitov kolem kostela Panny Marie. Během šesti týdnů bylo vyzvednuto celkem 525 pohřbů... Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023Starobrněnský haltýř

07. 04. 2023Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)