Nález středověké dřevěné studny na náměstí Svobody v Brně


Nález / Rozebírání / Konzervace / Datování / Historická topografie / Aktéři

Nález ...
18.7. 2003 pracovníci stavební firmy POHL CZ, a.s. objevili v ražbě kolektoru pod náměstím Svobody v Brně neznámou dřevěnou konstrukci. K nálezu byli okamžitě přivoláni pracovníci naší společnosti, která provádí archeologický výzkum v rámci celé stavby sekundárních stavby kolektorů v jádru města Brna. Po shlédnutí nálezu vedoucí výzkumu Antonín Zůbek konstatoval, že se zřejmě jedná o unikátně zachované roubení dřevěné studny, případně odpadní jímky. V průběhu dalších prací se potvrdilo, že se jedná o studnu.

Nález byl lokalizován před průčelím domu Svobody 1. Profil ražby měl tehdy šířku 4,60 m, jeho dno se nacházelo asi 7 m pod dnešním povrchem náměstí, vrchol stropu byl v hloubce 3 m. Studna byla zachována v celé výšce ražby kolektoru a pokračovala hlouběji pod dno kolektoru. V nejvyšších partiích bylo již patrné narušení. Studna dosahovala ve 13. století hloubky 5,60 m (zbytek tvoří nárůst terénu v mladších obdobích).

Rozebírání dřevěné konstrukce ...
Po jednáních se zástupci investora, stavební firmy, památkářů a Muzea města Brna bylo dohodnuto, že odkrytá část studny, které bezprostředně hrozilo zničení, bude vyzvednuta a následně zkonzervována, rekonstruována a instalována v prostorách Muzea města Brna. Velmi sympatická byla skutečnost, že vše probíhalo za velkého pochopení stavebních firem POHL CZ a Metrostav bez jejíchž pomoci by rozebrání konstrukce nebylo možné. Před rozebráním byla studna náležitě zdokumentována.

Dřevěné roubení studny bylo rozebíráno ručně. Zpočátku probíhalo v podstatě po jednotlivých „věncích“ od shora dolů. Později pro nesnadný přístup a statické podmínky se postupovalo tak, že nejdříve byla rozebrána západní a jižní stěna studny. Následovala stěna východní a na samý závěr byla rozebírána severní stěna , která byla v podstatě přitisknuta na stěnu raženého tunelu. Vlastní práce komplikovala nestabilita terénu. Z bezpečnostních důvodů byly některé prvky odebírány naráz, což se dotklo zvláště severní stěny. Část zasahující pod její úroveň byla ponechána na svém místě. Při rozebírání studny asistovali pracovníci naší společnosti, kteří označovali jednotlivé konstrukční prvky tak, aby bylo možno studnu v budoucnosti znovu sestavit. Zároveň prováděli průběžnou fotografickou dokumentaci a pořizovali videozáznam. Souběžně s odebíráním jednotlivých stavebních dílů studny těžili pracovníci firmy POHL CZ, také zásyp studny. Z velké části sestával z dřevěných konstrukčních prvků, které byly do studny hozeny či spadly z vlastní konstrukce studny. Tyto prvky byly rovněž odebírány a dokumentovány. Zásyp studny byl probírán na povrchu. Ze zásypu byl vyzvednut také soubor nálezů, které jsou v současnosti laboratorně zpracovávány.

Konzervace ...
Po vyzvednutí byly dřevěné trámy převezeny do depozitáře Muzea města Brna, kde dosud probíhá jejich konzervace. Všechny trámy byly postupně natírány prostředky proti plísním a zabaleny jednotlivě do igelitových folií, aby se předešlo jejich rychlému vysychání. Tato fyzicky velmi náročná akce se ještě mnohokrát opakovala. Každý prvek byl v průběhu vysušování“ také nakreslen v měřítku 1:10 a vyfotografován. Po dosažení určitého stupně vysušení trámy dále vysychaly bez ochranné folie. V prozatím poslední fázi konzervace byla, po konzultaci s pracovníky Mendelovi zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zvolena metoda postupného vysychání trámů poskládaných na sebe ve formě jakýchsi „táborových“ hranic, což umožňuje v okolí trámů udržovat stabilní mikroklima.

Datování ...
Ing. Michal Rybníček z Ústavu nauky o dřevě na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně a specialista v oboru dendrochronologie provedl datování několika trámů. Presslerovým nebozezem odebral jádrové vrty ze 13 trámů. K datování byl předán i soubor dřev uříznutých z dřevěných prvků v zásypu studny. Letokruhy všech vzorků byly následně změřeny a dendrochronologicky vyhodnoceny v laboratoři Ústavu nauky o dřevě. Výsledek byl velmi zajímavý. Ukázal, že konečné datum pro smýcení stromů použitých k výdřevě studny je nutné hledat v období krátce po roce 1266. Z dendrochronologických vzorků získaných ze zásypu studny byla získána čtyři data 1265-1285, 1506-1527, po roce 1592 a 1717-1724. Ze získaných dat je patrné, že studna byla zasypána nejdříve po roce 1717-1724. Zajímavá je však skutečnost, že studna není zachycena na žádném historickém vyobrazení náměstí. Na svém obrazu ji nemají ani poměrně realističtí H. B. Beyer a H. J. Zeiser, zpodobňující Brno k roku 1645.

Studna z hlediska historické topografie Brna ...
Studna se nacházela v severozápadní části náměstí Svobody, které zde existovalo již od samotného vzniku Brna ve 13. století, tehdy se však nazývalo Dolní trh (Forum Inferius). Studna byla tedy od počátku veřejná a sloužila všem měšťanům. Nacházela se cca 10 m od průčelí dnešního, ve své podstatě dosud středověkého, domu náměstí Svobody 1. V 1. polovině 14. století jsou v tomto domě zmiňovány lázně (domus balnei). Roku 1344 však již neexistovaly, dům tehdy patřil písaři Ondřejovi. Naproti přes ulici Českou (ve středověku Veselá - platea Letoru) stával dům Alba stuba, také využívaný jako lázně. Studna tedy mohla vzniknou v souvislosti s nějakým silnějším pramenem vody v okolí. jako zásobárna vody, kterou zřejmě využívali i blízké lázně.


Pokud vás zajímá další osud konzervovaných dřevěných prvků a instalace v expozici Muzea města Brna, sledujte naše stránky!Hlavní aktéři:
Antonín Zůbek, vedoucí výzkumu
e-mail: azubek@archaiabrno.cz

David Merta, Václav Kolařík, Marek Peška, Petr Holub, Petr Polanka (spolupracovníci)
Anna Žáková, Blanka Kacelleová (konzervátorky z MuMB)
Ing. Michal Rybníček (dendrochronolog z Mendlovy lesnické univerzity)

Poděkování náleží firmám Metrostav a.s. a POHL CZ a.s. za pochopení a pomoc při rozebírání konstrukce studny.

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka