Mgr. Marek Peška

nar. 28. 6. 1973 v Brně

1991-1998
studium na FF MU v Brně, obor archeologie-historie; 1998 diplomová práce Urbánní archeologie, Brno a databáze Kontext
1993-1996
Ústav archeologické památkové péče v Brně (ÚAPP Brno)-externí spolupracovník v oblasti terénních výzkumů a aplikace databází
1996-1997
Ústav archeologické památkové péče v Brně (ÚAPP Brno)-technický pracovník (vedení výzkumů)
1997-1998
Archaia o.s. Praha - archeolog
1998-2000
Archaia o.s. Praha - civilní služba
2000-2002
Archaia o.s. Praha - archeolog
2002 - dosud
Archaia Brno, o.p.s.-archeolog

Specializace:
Od roku 1991 se systematicky věnuje výzkumu historického jádra Brna. Od roku 1996 realizoval jako vedoucí ZAV řadu plošných archeologických výzkumů v prostoru historického jádra Brna: např. 1996: Dominikánské náměstí - okolí kostela sv. Michala; 2000: nám. Svobody 17 - Dům pánů z Lipé; 2002: Dominikánský klášter; divadlo Reduta). Všechny výzkumy od roku 1996 jsou autorem (popř. kolektivem autorů) zpracovány do podoby nálezových zpráv. Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku změny ve 13. století, s důrazem na studium dřevohliněné a kamenné architektury. Kromě toho se orientuje také na informační (databázové) systémy v archeologii s důrazem na zpracování terénních archeologických výzkumů a nálezů historického jádra Brna. Navrhl a podílel se na zavádění informačního systému terénních archeologických výzkumů v ÚAPP Brno, ÚAPP Olomouc a Archaia o. s. Praha.

Účast na odborných projektech:
V roce 1998 vytvořil analytický databázový systém (aplikaci) určený pro evidenci architektonických prvků v rámci projektu Ministerstva kultury ČR č. PK96P04OPP007 Brno-bývalá královská kaple Panny Marie a sv. Václava, dokumentace kamenických článků jako podklad pro rozhodnutí o dalším využití objektu. V současnosti je spoluřešitelem grantového projektu Ministerstva kultury ČR č. PK01P04OPP006 Měšťanský dům středověkého Brna (2002 - 2003).

Bibliografie za posledních 5 let:
1998: Vorläufige Information über das Projekt Historischer Kataster von Brno (Brünn) und
Hinterland. In: Workshop 3, Archäologie und Computer 1998, Wien, 29-34 (spoluautor
R. Procházka).
1999a: Brno, Dominikánské nám., parc. č. 509, Přehled výzkumů 39 (1995-1996), 384-385.
1999b: Brno, Františkánská ulice-vozovka, parc. č. 216/1,3,4, Přehled výzkumů 40 (1997-1998),
284-286.
1999c: Brno, Mečová ul. č. 6, parc. 450, Přehled výzkumů 40 (1997-1998), 290.
2000: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 1999, Přehled
výzkumů 41 (1999), 35-61 (spoluautoři D. Merta, R. Procházka a J. Sadílek).
2001a: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2000, Přehled
výzkumů 42 (2000), 75-107 (spoluautoři P. Kováčik, D. Merta, R. Procházka a J. Sadílek).
2001b: Dendrochronologie v historickém jádru Brna. In: Ve službách archeologie III, Brno, 31-39
(spoluautoři J. Dvorská a D. Merta).
2001c: K počátkům zděné profánní architektury v Brně. In: Dějiny staveb 2001, Plzeň, 110-114
(spoluautor D. Merta).
2001d: Kostel sv. Mikuláše na Dolním trhu v Brně. In: Brno v minulosti a dnes XV, 107-132 (spoluatoři
D. Merta, J. Sadílek a K. Urbánková).
2001e: Jihlava, Husova ulice č. 28, Přehled výzkumů 42 (2000), 209-213 (spoluautoři D. Merta
a P. Kováčik).
2002a: Archeologický výzkum-náměstí Svobody 8. In: Zprávy památkového ústavu v Brně, 5/2001,
36 - 43 (spoluautoři P. Kováčik a D. Merta).
2002b: Železářský výrobní areál z počátku 13. století v prostoru náměstí Svobody v Brně, Archeologia
technica 13, 33-42 (spoluautor D. Merta).
2002c: Brünn-von der frühmittelalterlichen Aglomeration zur Residenzstadt des Spätmittelalters.
In: Medieval Europe Basel 2002, Center-Region-Periphery, 3rd International Conference
of Medieval and Later Archaeology, Basel (Switzerland) 10.-15. September 2002
(ed. Guido Helmig, Barbara Scholkmann, Matthias Untermann). Hertingen 2002.
Volume 2: sections 4 and 5, 248-255 (spolautoři: P. Kováčik, D. Merta a R. Procházka).
V tisku: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2001, Přehled
výzkumů 43, (spoluautoři P. Holub, P. Kováčik, D. Merta, R. Procházka, D. Zapletalová
a A. Zůbek).
V tisku: Několik poznámek k architektonickému vývoji bývalého kláštera augustiniánů v Brně a jeho
nejbližšího okolí. In: Brno v minulosti a dnes XVI (spoluator D. Merta).
V tisku: Dřevěné stavební prvky z Velkého Špalíčku v Brně. In: Ve službách archeologie V, Brno
(spoluatoři D. Merta a A. Zůbek).
V tisku: Proměny domovního bloku Velký Špalíček v Brně. In: Dějiny staveb 2002, Plzeň (spoluautor
D. Merta).
V tisku: Příspěvek k poznání středověkého skla z Brna. Nálezy z domu pánů z Lipé a Panenské ulice,
Pravěk NŘ 12, (spoluatoři D. Merta a H. Sedláčková).

Archeologický výzkum tzv. Mendelova skleníku v parčíku augustiniánského opatství na Starém Brně

24. 11. 2021 – Lenka Sedláčková – zobrazit

V příštím roce oslavíme 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, génia genetiky. Již nyní jsou v běhu přípravy na velkolepé oslavy, v jejichž rámci proběhne i výstavba nového skleníku k poctě G... Archeologický výzkum tzv. Mendelova  skleníku v parčíku augustiniánského opatství na Starém Brně

30. 09. 2021Svatý Jeroným z Leitnerky

27. 09. 2021Katalog k výstavě Trojí život středověké keramiky

23. 09. 2021Cihelna Termesivy - Obchvat Havlíčkova Brodu ve světle industriální archeologie

23. 09. 2021Vyrábělo se pod Provaznickým vrškem zlato ze švestek?

30. 08. 2021595 let od počátku obléhaní Břeclavi

30. 08. 2021Po stopách prvého kovu

30. 08. 2021Jižní brána a skleník na hradě Veveří

23. 07. 2021Pod Provaznickým vrškem

22. 06. 2021Brno - Žabovřeská ulice