Historie společnosti

Archaia Brno, o. p. s. je nestátní nezisková organizace se statutem obecně prospěšné činnosti, zaregistrovaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně k 21. 11. 2001. Dne 27. 10. 2001 získala povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů.

Finanční prostředky na svou výzkumnou činnost společnost získává převážně samofinancováním prostřednictvím smluv o dílo s jednotlivými investory staveb na základě zákona č. 20/1987 Sb. o památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Malá část finančních prostředků pochází z grantů přidělených Ministerstvem kultury nebo Grantové agentury ČR. Společnost nepobírá žádnou systémovou dotaci od státu ani sponzorské příspěvky.

Společnost vznikla v r. 1997 oddělením od Ústavu archeologické památkové péče Brno jako brněnské pracoviště občanského sdružení Archaia se sídlem v Praze. Tvořil ji od počátku kolektiv odborných pracovníků specializujících se na systematický záchranný výzkum na území města Brna a jeho historických předměstí. Mimoto se pracoviště od počátku zabývalo i záchrannou výzkumnou činností v historických jádrech dalších moravských měst, popř. i na jiných významných lokalitách (Uherské Hradiště, Olomouc, Znojmo, Jihlava, Oslavany, Ivančice, Podivín Tišnov, Velká Bíteš, Česká Třebová aj.). V r. 2001 se pracoviště transformovalo v samostatnou obecně prospěšnou společnost. Dnes má Archaia Brno o. p. s. dvě samostatná pracoviště v Brně a v Jihlavě a dlouhodobou expedici v Praze v rámci ZAV Náměstí republiky.

V současnosti se Archaia Brno, o. p. s. zaměřuje z odborného hlediska především na záchranné a předstihové archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy (SHP) ohrožených památek. Snaží se také aktivně působit na památkovou péči s cílem zachovat maximum archeologických a architektonických pramenů, popř. prosadit před jejich zánikem alespoň co nejkvalitnější výzkum a dokumentaci. Kromě těchto dvou úkolů tvoří hlavní odbornou náplň činnosti firmy zpracování výsledků výzkumů do vědecky využitelných nálezových zpráv a jejich zpřístupnění v odborné literatuře.

Pracovníci společnosti se účastní grantových vědeckých projektů, vyvíjejí publikační činnost a pravidelně se aktivně účastní místních i zahraničních odborných konferencí, především s medievalistickou tématikou (Archeologia historica, Archeologia technica, Dějiny staveb, Záchranné výzkumy na Moravě a ve Slezsku, Přírodovědné metody v archeologii a antropologii aj. ). Společnost pořádá od r. 2002 také vlastní konferenci FORUM URBES MEDII AEVI (FUMA), věnovanou různým tématům urbánní archeologie (městské archeologie).

Kromě badatelské činnosti se snaží odborní pracovníci dále rozvíjet a zefektivňovat metodiku terénního výzkumu a zpracování jeho výsledků. Za tímto účelem vytvářejí jednak standardy pro jednotlivé pracovní a dokumentační postupy, jednak také specializovaný software pro vyhodnocení výsledků terénních výzkumů a archivaci dat.

Archaia Brno o. p. s. nepůsobí ve vědě izolovaně, ale je v kontaktu s jinými archeologickými pracovišti. Kontakty mají různou podobu a intenzitu v závislosti na funkci partnerské organizace, od návaznosti na odbory památkové péče jednotlivých magistrátů a městských úřadů, na Národní památkový ústav a Státní ústav památkové péče, přes společné řešení grantových projektů, spolupráci při vlastní záchranné činnosti a při prezentaci jejích výsledků až po vzájemné poskytování služeb a informací. Nejvýznamnější je spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně, který je zákonným garantem archeologie v ČR. Vyhodnocení archeologických výzkumů také vyžaduje spolupráci s jinými vědními obory, jak humanitními (historie, historická topografie, diplomatika, numizmatika aj.), tak i přírodovědnými (geologie, archeobotanika, archeozoologie, palynologie, dendrochronologie, rozbory materiálového složení nálezů aj.). V neposlední řadě je nutno zajistit odbornou konzervaci nálezů a jejich následné deponování v muzeích.

Významná je spolupráce s Ústavem archeologie a muzeologie FF MU Brno. Archaia Brno zde pořádá přednáškový blok pro studenty archeologie, zaměřený na metodiku terénního výzkumu a jeho právní, organizační a etické otázky. Společnost poskytuje studentům Ústavu archeologie a muzeologie materiál ze svých výzkumů ke zpracování formou seminárních a diplomových prací a přispívá tak zároveň k jeho včasnému vědeckému vyhodnocení. Odborní pracovníci zároveň působí jako konzultanti zadaných prací. Při záchranných výzkumech pořádaných společností získávají také mnozí studenti archeologie cenné praktické zkušenosti.

V neposlední řadě se pracovníci společnosti snaží prezentovat výsledky výzkumů odborné i laické veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků, přednáškovou činností, pořádáním výstav ve vybraných zkoumaných objektech a spoluprácí na muzejních expozicích jiných organizací. Pořádají také odborné komise a dny otevřených dveří přímo na zkoumaných lokalitách. V budoucnu se připravuje i vydání monografie, která by populárnější formou informovala o výsledcích výzkumů na území města Brna a jejich významu pro dějiny města.

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka