David Merta

nar. 18. 1. 1967 v Brně

1982-1986
Gymnázium Brno, Tř. kpt. Jaroše 14.
1986-1987
Geologický průzkum n. p.-figurant.
1987-1994
nedokončené studium na FF MU v Brně, obor český jazyk-historie, archeologie-historie.
1994-1997
Ústav archeologické památkové péče v Brně (ÚAPP Brno)-terénní technik (od r. 1997 vedení výzkumů).
1997-2002
Archaia o. s. Praha-vedoucí terénní specialista a archeolog.
2002-dosud
Archaia Brno o. p. s. - archeolog.
2002-dosud
člen Odborné rady společnosti Archaia Brno, o.p.s.
2002-dosud
zástupce ředitele Archaia Brno o. p. s. a vedoucí pracoviště Brno.

Specializace:
Zaměřuje se především na urbánní (městskou) archeologii. Od roku 1990 se podílí na systematickém archeologickém výzkumu Brna. Od roku 1997 realizoval jako vedoucí ZAV řadu plošných archeologických výzkumů v prostoru historického jádra Brna: např. 1997: Starobrněnská 2, 4, 6, 8 ; 1998: Rašínova 4; 1999: Kobližná 4-Mahenova knihovna; 2000: Dominikánská 1,3,5,7 Obchodní galerie Velký Špalíček; nám. Svobody, kostel sv. Mikuláše; 2001: kostel sv Jakuba; Dominikánské náměstí - tzv. Mincmistrovský sklep; 2002: Dominikánská 9-Dům pánů z Kunštátu. Všechny výzkumy od roku 1997 jsou autorem (popř. kolektivem autorů) zpracovány do podoby nálezových zpráv. Dlouhodobě se orientuje na studium středověké měšťanské architektury, zvláště pak nejstarších amenace:ných domů z konce 13. a 14. století. Zabývá se také prezentací a modelovými rekonstrukcemi archeologických objektů.

Účast na grantových projektech:
V letech 1996 až 1998 spolupracoval na grantu č. PK96PO3OPP003 Počátky metalurgie v Moravském krasu (nositel TMB) V současnosti je spoluřešitelem grantového projektu Ministerstva kultury ČR č. PK01P04OPP006 Měšťanský dům středověkého Brna (2002 - 2003)

Bibliografie za posledních 5 let:
1999: Brno, Minoritská ul. č. 1, Přehled výzkumů 40 (1997-1998), 290-295 (spoluautor R.
Procházka).
1999a: Brno, Rašínova ul. č. 4, Přehled výzkumů 40 (1997-1998), 301-306.
1999b: Brno, Starobrněnská ul. č. 2 - 4, 6 a 8, Přehled výzkumů 40 (1997-1998), 306-309.
2000: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 1999,
Přehled výzkumů 41 (1999), 35-61 (spoluautoři M. Peška, R. Procházka a J. Sadílek).
2001a: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2000, Přehled
výzkumů 42 (2000), 75-107 (spoluautoři P. Kováčik, M. Peška, R. Procházka a J. Sadílek).
2001b: Dendrochronologie v historickém jádru Brna. In: Ve službách archeologie III, Brno, 31-39
(spoluautoři J. Dvorská a M. Peška).
2001c: K počátkům zděné profánní architektury v Brně. In: Dějiny staveb 2001, Plzeň, 110-114
(spoluautor M. Peška).
2001d: Kostel sv. Mikuláše na Dolním trhu v Brně. In: Brno v minulosti a dnes XV, 107-132 (spoluatoři
M. Peška, J. Sadílek a K. Urbánková).
2001e: USAAF, archeologie a Brno, Archeologia technica 12, 58-63.
2001f: Nejstarší měšťanská kamenná architektura v Brně, Průzkumy památek 2/2001, 41-60.
2001g: Středověká cihelna Na leči, Archaeologia historica 26, 221-226 (spoluautor J. Merta).
2001h: Jihlava, Husova ulice č. 28, Přehled výzkumů 42 (2000), 209-213 (spoluautoři P. Kováčik
a M. Peška).
2002a: Archeologický výzkum-náměstí Svobody 8. In: Zprávy památkového ústavu v Brně, 5/2001,
36 - 43 (spoluautoři P. Kováčik a M. Peška).
2002b: Železářský výrobní areál z počátku 13. století v prostoru náměstí Svobody v Brně, Archeologia
technica 13, 33-42 (spoluautor M. Peška).
2002c: Brünn-von der frühmittelalterlichen Aglomeration zur Residenzstadt des Spätmittelalters.
In: Medieval Europe Basel 2002, Center-Region-Periphery, 3rd International Conference
of Medieval and Later Archaeology, Basel (Switzerland) 10.-15. September 2002
(ed. Guido Helmig, Barbara Scholkmann, Matthias Untermann). Hertingen 2002.
Volume 2: sections 4 and 5, 248-255 (spolautoři: P. Kováčik, M. Peška a R. Procházka).
V tisku: Záchranné archeologické výzkumy v Jihlavě na ulici Husova č.p. 26, 28 a 32, Vlastivědný
sborník Vysočiny 2002, 3-13 (spoluautor P. Kováčik).
V tisku: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2001, Přehled
výzkumů 43 (spoluautoři P. Holub, P. Kováčik, M. Peška, R. Procházka, D. Zapletalová
a A. Zůbek).
V tisku: Několik poznámek k architektonickému vývoji bývalého kláštera augustiniánů v Brně a jeho
nejbližšího okolí, Brno v minulosti a dnes XVI (spoluautor M. Peška).
V tisku: Dřevěné stavební prvky z Velkého Špalíčku v Brně. In: Ve službách archeologie 5, Brno
(spoluatoři M. Peška a A. Zůbek).
V tisku: Proměny domovního bloku Velký Špalíček v Brně. In: Dějiny staveb 2002, Plzeň (spoluautor
M. Peška).
V tisku: Příspěvek k poznání středověkého skla z Brna. Nálezy z domu pánů z Lipé a Panenské ulice,
Pravěk NŘ 12 (spoluatoři M. Peška a H. Sedláčková).

Archeologický výzkum tzv. Mendelova skleníku v parčíku augustiniánského opatství na Starém Brně

24. 11. 2021 – Lenka Sedláčková – zobrazit

V příštím roce oslavíme 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, génia genetiky. Již nyní jsou v běhu přípravy na velkolepé oslavy, v jejichž rámci proběhne i výstavba nového skleníku k poctě G... Archeologický výzkum tzv. Mendelova  skleníku v parčíku augustiniánského opatství na Starém Brně

30. 09. 2021Svatý Jeroným z Leitnerky

27. 09. 2021Katalog k výstavě Trojí život středověké keramiky

23. 09. 2021Cihelna Termesivy - Obchvat Havlíčkova Brodu ve světle industriální archeologie

23. 09. 2021Vyrábělo se pod Provaznickým vrškem zlato ze švestek?

30. 08. 2021595 let od počátku obléhaní Břeclavi

30. 08. 2021Po stopách prvého kovu

30. 08. 2021Jižní brána a skleník na hradě Veveří

23. 07. 2021Pod Provaznickým vrškem

22. 06. 2021Brno - Žabovřeská ulice