Mgr. Antonín Zůbek, Ph.D.

nar. 7. 9. 1976 v Gottwaldově

1991-1995
Gymnázium Otrokovice
1995-2001
magisterské studium na FF MU v Brně; studijní obory: Archeologie (státní závěrečná zkouška – 26. 9. 2001), Historie (státní závěrečná zkouška – 21. 6. 2000); diplomová práce: Počátky středověké měšťanské architektury v Brně
2006-2014
doktorské studium na FF MU v Brně; studijní obor: Archeologie (státní závěrečná zkouška – 13. 3. 2014); disertační práce: Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků
1997-2001
stálá externí spolupráce s Archaia, o. s. Praha, pracoviště Brno
2002-2003
Archaia Brno o. p. s. - civilní služba
od 2003
Archaia Brno o. p. s.- archeolog

Specializace:
Zaměřuje se především na urbánní archeologii. Podílí se na systematickém archeologickém výzkumu Brna. Jako vedoucí výzkumu nebo člen vedoucího týmu realizoval řadu záchranných akcí v jeho centru nebo na historických předměstích. Z povahy příslušných výzkumů vyplynul zájem o problematiku brněnských předměstí, nejstarší dřevohliněné zástavby a pohřbívání ve středověku a novověku.

Účast na odborných projektech:
V letech 2007-2008 spoluřešitel (za společnost Archaia Brno o.p.s.) grantového projektu „Vztah zástavby a prostoru v Brně ve 12. a 13. století – odraz urbanizace v archeologických pramenech ve středoevropských souvislostech“, poskytnutý Grantovou agenturou akademie věd České republiky pod registračním číslem IAA800010704. (Vedoucím řešitelským pracovištěm byl Archeologický ústav AV ČR s hlavním řešitelem PhDr. Rudolfem Procházkou, CSc.).

Bibliografie:
2002a: Středověké přezky v brněnských nálezech, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity M7, 123 - 153.

2002b: Výsledky analýzy souboru fragmentů vypálené mazanice z Malenovic – ”Mezicestí” (okr. Zlín), Pravěk Nová řada 12, 115 - 120.

2002c: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2001, Přehled výzkumů 43, 71 - 114. (spoluautoři P. Holub, P. Kováčik, D. Merta, M. Peška, R. Procházka, D. Zapletalová)

2002d: Nové poznatky k vývoji opevnění olomouckého hradu v raném a vrcholném středověku, Archaeologia historica 27, 197 - 213. (spoluautoři: P. Kováčik, R. Procházka)

2003a: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Jihlavě v roce 2002, Přehled výzkumů 44, 101 - 121. (spoluautoři P. Holub, P. Hrubý, P. Kováčik, D. Merta)

2003b: Městská archeologie v Brně a SHP, Staletá Praha 24, 237 - 252. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška)

2003c: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2002, Přehled výzkumů 44, 57 - 100. (spoluautoři P. Holub, P. Kováčik, D. Merta, M. Peška, D. Zapletalová)

2003d: Poznámky k historické topografii Dominikánského náměstí, Brno v minulosti a dnes 17, 41 - 77, 533 - 563. (spoluautoři: P. Holub, D. Merta, M. Peška)

2003e: K otázce topenišť v dřevohliněných domech ze 13. století v Brně, … aneb proč nevěříme na zemnice, Svorník 1, 75 - 84. (spoluautoři P. Holub, D. Merta, M. Peška, D. Zapletalová)

2003f: Dřevěné stavební prvky z Velkého špalíčku, Ve službách archeologie 4, 202 - 208. (spoluautoři D. Merta, M. Peška)

2003g: Železné nádoby ze 13. století ze Spálené ulice v Brně, Archeologia technica 14, 14 - 17. (spoluautoři: A. Selucká, V. Ustohal)

2004a: Systematický archeologický výzkum města Brna, Forum urbes medii aevi I., 57 - 97. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, P. Kováčik, D. Merta, M. Peška, R. Procházka, D. Zapletalová)

2004b: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2003, Přehled výzkumů 45, 39 - 95. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, D. Zapletalová)

2004c: K zásobování města Brna vodou z Kartouz, Archeologia technica 15, 70 - 77. (spoluautoři D. Merta, M. Peška)

2004d: Ke stavebnímu založení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích, Ve službách archeologie 5, 146 - 150. (spoluautoři D. Merta, M. Rybníček)

2004e: Průzkum a konzervace kordu z archeologického nálezu. In: Sborník konference konzervátorů a restaurátorů, Liberec 2004. Brno, 120 - 124, obrazová příloha 15. (spoluautoři A. Selucká, A. Richtrová, R. Dufek, D. Merta)

2005a: Poznámky k topografii nejbližšího okolí bývalého herburského kláštera v Brně, Brno v minulosti a dnes 18, 485 - 528, 659 - 673. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta)

2005b: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2004, Přehled výzkumů 46, 111 - 169. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, D. Zapletalová)

2005c: Ke stavu poznání nezděné měšťanské architektury vrcholně středověkého Brna, Forum urbes medii aevi II, 44 - 101. (spoluautoři P. Holub, P. Kováčik, D. Merta, M. Peška, D. Zapletalová)

2005d: K vývoji pálené střešní krytiny v Brně, Svorník 3, 251 - 256. (spoluautoři P. Holub, D. Merta, M. Peška)

2005e: Zvířecí osteologické pozůstatky 13. století z archeologického výzkumu na ulici Koliště v Brně, Ve službách archeologie 6, 303 - 307. (spoluautor T. Pecka)

2006a: Cihlářská a vápenická pec na ulici Božetěchova v Brně – Králově Poli, Archeologia technica 17, 45 - 51. (spoluautoři P. Holub, D. Merta)

2006b: Cihelna z 19. – 20. století v ulici Trýbova v Brně, Archeologia technica 17, 66 - 70. (spoluautoři P. Holub, D. Merta)

2006c: Brno (okr. Brno-město), Přehled výzkumů 47, 170 – 226. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, P. Polánka, L. Sedláčková, D. Zapletalová)

2006d: Brněnské středověké a raně novověké hřbitovy z pohledu archeologie, Brno v minulosti a dnes 19, 267 – 294, 580 – 583. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, L. Sedláčková, D. Zapletalová)

2006e: Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů, Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 91, 219 – 236. (spoluautoři L. Lisá, D. Zapletalová, M. Peška, P. Mroczek)

2006f: Dům U zlatého orla čp. 95 na náměstí Svobody č. 1 v Brně. Památková péče na Moravě, Monumentorum Moraviae Tutela 12/2006, 45–62. (spoluautoři P. Borský – D. Merta)

2007a: Jakubské náměstí – jedno z center lokace Brna?, Forum urbes medii aevi IV, 144 - 161. (spoluautoři D. Merta, M. Peška, L. Sedláčková)

2007b: Brno (okr. Brno-město), Přehled výzkumů 48, 410 – 461. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, P. Polánka, L. Sedláčková, D. Zapletalová)

2007c: Novověká pec z Mojmírova náměstí 15a v Brně, Archeologia technica 18, 64 – 65.

2007d: Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí náměstí Svobody v Brně. In: Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M. (ed.): Ve službách archeologie 1/2007. Brno,177–181. (spoluautoři L. Lisá – A. Bajer – D. Merta – M. Peška)

2008a: Archeologické doklady vodohospodářství středověkého a novověkého Brna v prostoru Dolního Trhu, Archeologia technica 19, 110 – 124. (spoluautor P. Polánka)

2008b: Brno (okr. Brno-město), Přehled výzkumů 49, 356 – 393. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, P. Polánka, L. Sedláčková, D. Zapletalová)

2009: Brno (okr. Brno-město), Přehled výzkumů 50, 345 – 376. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, L. Sedláčková, D. Zapletalová)

2010a: Hrádek Rumberk – archeologický výzkum v roce 2009, Castellologica bohemika 12, 415 – 452. (spoluautoři L. Černá – P. Staněk)

2010b: Brno (okr. Brno-město), Přehled výzkumů 51, 395 – 432. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, L. Sedláčková, D. Zapletalová)

2010c: Archaeological surveys during the construction of the network of utility tunnels in the historic core of the city of Brno. Archeologické výzkumy při výstavbě kolektorové sítě v historickém jádru Brna, Tunel 19, 82 – 88. (spoluautoři V. Kolařík, M. Peška).

2010d: Novověká cihelna z Husovy ulice v Brně, Archeologia technica 21, 83 – 92. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška)

2010e: Pyrotechnologická zařízení z areálu kláštera dominikánek u sv. Anny v Brně, Archeologia technica 21, 123 – 128.

2010f: Protiletecké kryty v Brně (Dům umění a areál Fakultní nemocnice u sv. Anny, Archeologia technica 21, 129 – 136. (spoluautoři P. Holub, D. Merta)

2010g: Archeologické zhodnocení. In: Živný, M.: Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně. Výsledky paleodemografické a osteometrické analýzy. Brno, 11 – 32.

2011: Brno (okr. Brno-město), Přehled výzkumů 52-2, 107 – 133. (spoluautoři M. Dejmal, P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, L. Sedláčková, H. Zbranek)

2012a: Výpověď archeologických pramenů o prostorovém vývoji jihovýchodní části Brna ve 12.-15. století na příkladu parcely někdejšího domu Josefská 7, Archaeologia historica 37, 189 – 208. (spoluautor R. Procházka)

2012b: Hrobové textilie z krypty kostela sv. Jakuba v Brně. Fórum pro konzervátory-restaurátory. Konference konzervátorů - restaurátorů Litoměřice 2012, 35-41. (spoluautor V. Šulcová)

2012c: Nález dobového mincovního falza z konce 13. století z Brna, Numismatický sborník 26/1, 111 – 115. (spoluautor K. Smíšek)

2013a: Nález svatojakubské mušle ze středověkého hřbitova při kostele sv. Jakuba v Brně, Archeologické rozhledy 65, 401-404.

2013b: Bürgerliche Architektur des hochmittelalterlichen Brno/ Brünn. In: Hoffmann, Y. – Richter, U. (ed.): Die Frügeschichte Freibergs im überregionalen Vergleich. Städtische Frügeschichte – Bergbau – früher Hausbau. Halle, 457-471. (spouluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška)

2013c: Pyrotechnologická zařízení z 1. poloviny 13. století v areálu komendy johanitského řádu na Starém Brně, Archeologia technica 24, 19-30.

Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková – zobrazit

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech... Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

05. 05. 2024Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

28. 04. 2024Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

23. 04. 2024Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024Archeologická expozice v želivském klášteře

21. 03. 2024První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!