Mgr. Antonín Zůbek, Ph.D.

nar. 7. 9. 1976 v Gottwaldově

1991-1995
Gymnázium Otrokovice
1995-2001
magisterské studium na FF MU v Brně; studijní obory: Archeologie (státní závěrečná zkouška – 26. 9. 2001), Historie (státní závěrečná zkouška – 21. 6. 2000); diplomová práce: Počátky středověké měšťanské architektury v Brně
2006-2014
doktorské studium na FF MU v Brně; studijní obor: Archeologie (státní závěrečná zkouška – 13. 3. 2014); disertační práce: Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků
1997-2001
stálá externí spolupráce s Archaia, o. s. Praha, pracoviště Brno
2002-2003
Archaia Brno o. p. s. - civilní služba
od 2003
Archaia Brno o. p. s.- archeolog

Specializace:
Zaměřuje se především na urbánní archeologii. Podílí se na systematickém archeologickém výzkumu Brna. Jako vedoucí výzkumu nebo člen vedoucího týmu realizoval řadu záchranných akcí v jeho centru nebo na historických předměstích. Z povahy příslušných výzkumů vyplynul zájem o problematiku brněnských předměstí, nejstarší dřevohliněné zástavby a pohřbívání ve středověku a novověku.

Účast na odborných projektech:
V letech 2007-2008 spoluřešitel (za společnost Archaia Brno o.p.s.) grantového projektu „Vztah zástavby a prostoru v Brně ve 12. a 13. století – odraz urbanizace v archeologických pramenech ve středoevropských souvislostech“, poskytnutý Grantovou agenturou akademie věd České republiky pod registračním číslem IAA800010704. (Vedoucím řešitelským pracovištěm byl Archeologický ústav AV ČR s hlavním řešitelem PhDr. Rudolfem Procházkou, CSc.).

Bibliografie:
2002a: Středověké přezky v brněnských nálezech, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity M7, 123 - 153.

2002b: Výsledky analýzy souboru fragmentů vypálené mazanice z Malenovic – ”Mezicestí” (okr. Zlín), Pravěk Nová řada 12, 115 - 120.

2002c: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2001, Přehled výzkumů 43, 71 - 114. (spoluautoři P. Holub, P. Kováčik, D. Merta, M. Peška, R. Procházka, D. Zapletalová)

2002d: Nové poznatky k vývoji opevnění olomouckého hradu v raném a vrcholném středověku, Archaeologia historica 27, 197 - 213. (spoluautoři: P. Kováčik, R. Procházka)

2003a: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Jihlavě v roce 2002, Přehled výzkumů 44, 101 - 121. (spoluautoři P. Holub, P. Hrubý, P. Kováčik, D. Merta)

2003b: Městská archeologie v Brně a SHP, Staletá Praha 24, 237 - 252. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška)

2003c: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2002, Přehled výzkumů 44, 57 - 100. (spoluautoři P. Holub, P. Kováčik, D. Merta, M. Peška, D. Zapletalová)

2003d: Poznámky k historické topografii Dominikánského náměstí, Brno v minulosti a dnes 17, 41 - 77, 533 - 563. (spoluautoři: P. Holub, D. Merta, M. Peška)

2003e: K otázce topenišť v dřevohliněných domech ze 13. století v Brně, … aneb proč nevěříme na zemnice, Svorník 1, 75 - 84. (spoluautoři P. Holub, D. Merta, M. Peška, D. Zapletalová)

2003f: Dřevěné stavební prvky z Velkého špalíčku, Ve službách archeologie 4, 202 - 208. (spoluautoři D. Merta, M. Peška)

2003g: Železné nádoby ze 13. století ze Spálené ulice v Brně, Archeologia technica 14, 14 - 17. (spoluautoři: A. Selucká, V. Ustohal)

2004a: Systematický archeologický výzkum města Brna, Forum urbes medii aevi I., 57 - 97. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, P. Kováčik, D. Merta, M. Peška, R. Procházka, D. Zapletalová)

2004b: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2003, Přehled výzkumů 45, 39 - 95. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, D. Zapletalová)

2004c: K zásobování města Brna vodou z Kartouz, Archeologia technica 15, 70 - 77. (spoluautoři D. Merta, M. Peška)

2004d: Ke stavebnímu založení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích, Ve službách archeologie 5, 146 - 150. (spoluautoři D. Merta, M. Rybníček)

2004e: Průzkum a konzervace kordu z archeologického nálezu. In: Sborník konference konzervátorů a restaurátorů, Liberec 2004. Brno, 120 - 124, obrazová příloha 15. (spoluautoři A. Selucká, A. Richtrová, R. Dufek, D. Merta)

2005a: Poznámky k topografii nejbližšího okolí bývalého herburského kláštera v Brně, Brno v minulosti a dnes 18, 485 - 528, 659 - 673. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta)

2005b: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2004, Přehled výzkumů 46, 111 - 169. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, D. Zapletalová)

2005c: Ke stavu poznání nezděné měšťanské architektury vrcholně středověkého Brna, Forum urbes medii aevi II, 44 - 101. (spoluautoři P. Holub, P. Kováčik, D. Merta, M. Peška, D. Zapletalová)

2005d: K vývoji pálené střešní krytiny v Brně, Svorník 3, 251 - 256. (spoluautoři P. Holub, D. Merta, M. Peška)

2005e: Zvířecí osteologické pozůstatky 13. století z archeologického výzkumu na ulici Koliště v Brně, Ve službách archeologie 6, 303 - 307. (spoluautor T. Pecka)

2006a: Cihlářská a vápenická pec na ulici Božetěchova v Brně – Králově Poli, Archeologia technica 17, 45 - 51. (spoluautoři P. Holub, D. Merta)

2006b: Cihelna z 19. – 20. století v ulici Trýbova v Brně, Archeologia technica 17, 66 - 70. (spoluautoři P. Holub, D. Merta)

2006c: Brno (okr. Brno-město), Přehled výzkumů 47, 170 – 226. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, P. Polánka, L. Sedláčková, D. Zapletalová)

2006d: Brněnské středověké a raně novověké hřbitovy z pohledu archeologie, Brno v minulosti a dnes 19, 267 – 294, 580 – 583. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, L. Sedláčková, D. Zapletalová)

2006e: Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů, Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 91, 219 – 236. (spoluautoři L. Lisá, D. Zapletalová, M. Peška, P. Mroczek)

2006f: Dům U zlatého orla čp. 95 na náměstí Svobody č. 1 v Brně. Památková péče na Moravě, Monumentorum Moraviae Tutela 12/2006, 45–62. (spoluautoři P. Borský – D. Merta)

2007a: Jakubské náměstí – jedno z center lokace Brna?, Forum urbes medii aevi IV, 144 - 161. (spoluautoři D. Merta, M. Peška, L. Sedláčková)

2007b: Brno (okr. Brno-město), Přehled výzkumů 48, 410 – 461. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, P. Polánka, L. Sedláčková, D. Zapletalová)

2007c: Novověká pec z Mojmírova náměstí 15a v Brně, Archeologia technica 18, 64 – 65.

2007d: Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí náměstí Svobody v Brně. In: Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M. (ed.): Ve službách archeologie 1/2007. Brno,177–181. (spoluautoři L. Lisá – A. Bajer – D. Merta – M. Peška)

2008a: Archeologické doklady vodohospodářství středověkého a novověkého Brna v prostoru Dolního Trhu, Archeologia technica 19, 110 – 124. (spoluautor P. Polánka)

2008b: Brno (okr. Brno-město), Přehled výzkumů 49, 356 – 393. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, P. Polánka, L. Sedláčková, D. Zapletalová)

2009: Brno (okr. Brno-město), Přehled výzkumů 50, 345 – 376. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, L. Sedláčková, D. Zapletalová)

2010a: Hrádek Rumberk – archeologický výzkum v roce 2009, Castellologica bohemika 12, 415 – 452. (spoluautoři L. Černá – P. Staněk)

2010b: Brno (okr. Brno-město), Přehled výzkumů 51, 395 – 432. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, L. Sedláčková, D. Zapletalová)

2010c: Archaeological surveys during the construction of the network of utility tunnels in the historic core of the city of Brno. Archeologické výzkumy při výstavbě kolektorové sítě v historickém jádru Brna, Tunel 19, 82 – 88. (spoluautoři V. Kolařík, M. Peška).

2010d: Novověká cihelna z Husovy ulice v Brně, Archeologia technica 21, 83 – 92. (spoluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška)

2010e: Pyrotechnologická zařízení z areálu kláštera dominikánek u sv. Anny v Brně, Archeologia technica 21, 123 – 128.

2010f: Protiletecké kryty v Brně (Dům umění a areál Fakultní nemocnice u sv. Anny, Archeologia technica 21, 129 – 136. (spoluautoři P. Holub, D. Merta)

2010g: Archeologické zhodnocení. In: Živný, M.: Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně. Výsledky paleodemografické a osteometrické analýzy. Brno, 11 – 32.

2011: Brno (okr. Brno-město), Přehled výzkumů 52-2, 107 – 133. (spoluautoři M. Dejmal, P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, L. Sedláčková, H. Zbranek)

2012a: Výpověď archeologických pramenů o prostorovém vývoji jihovýchodní části Brna ve 12.-15. století na příkladu parcely někdejšího domu Josefská 7, Archaeologia historica 37, 189 – 208. (spoluautor R. Procházka)

2012b: Hrobové textilie z krypty kostela sv. Jakuba v Brně. Fórum pro konzervátory-restaurátory. Konference konzervátorů - restaurátorů Litoměřice 2012, 35-41. (spoluautor V. Šulcová)

2012c: Nález dobového mincovního falza z konce 13. století z Brna, Numismatický sborník 26/1, 111 – 115. (spoluautor K. Smíšek)

2013a: Nález svatojakubské mušle ze středověkého hřbitova při kostele sv. Jakuba v Brně, Archeologické rozhledy 65, 401-404.

2013b: Bürgerliche Architektur des hochmittelalterlichen Brno/ Brünn. In: Hoffmann, Y. – Richter, U. (ed.): Die Frügeschichte Freibergs im überregionalen Vergleich. Städtische Frügeschichte – Bergbau – früher Hausbau. Halle, 457-471. (spouluautoři P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška)

2013c: Pyrotechnologická zařízení z 1. poloviny 13. století v areálu komendy johanitského řádu na Starém Brně, Archeologia technica 24, 19-30.

Archeologický výzkum tzv. Mendelova skleníku v parčíku augustiniánského opatství na Starém Brně

24. 11. 2021 – Lenka Sedláčková – zobrazit

V příštím roce oslavíme 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, génia genetiky. Již nyní jsou v běhu přípravy na velkolepé oslavy, v jejichž rámci proběhne i výstavba nového skleníku k poctě G... Archeologický výzkum tzv. Mendelova  skleníku v parčíku augustiniánského opatství na Starém Brně

30. 09. 2021Svatý Jeroným z Leitnerky

27. 09. 2021Katalog k výstavě Trojí život středověké keramiky

23. 09. 2021Cihelna Termesivy - Obchvat Havlíčkova Brodu ve světle industriální archeologie

23. 09. 2021Vyrábělo se pod Provaznickým vrškem zlato ze švestek?

30. 08. 2021595 let od počátku obléhaní Břeclavi

30. 08. 2021Po stopách prvého kovu

30. 08. 2021Jižní brána a skleník na hradě Veveří

23. 07. 2021Pod Provaznickým vrškem

22. 06. 2021Brno - Žabovřeská ulice