Tzv. Městský potok

Městský potok se na základě písemných pramenů stal pojmem obecně přijímaným, nikdy ovšem skutečně doloženým. Základem pro domněnku o průtoku vodního toku městem jsou záznamy z pamětní knihy, které zmiňují lázně ležící zřejmě na nároží ulice České do náměstí Svobody, a dále "Pontulus" – můstek, situovaný na ulici Kobližnou. Podle dnešních rekonstrukcí měl potok pramenit mezi Žlutým kopcem a Kraví horou, téci ulicí Údolní směrem k městu k bráně Veselé, před níž také napájel lázně, a dále touto bránou do města. Od ní pak měl vést dnešní ulicí Veselou, ulicí Středovou, pokračovat severní částí náměstí Svobody a středem ulice Kobližné až k městské Brance, kterou vytékal do hradebního příkopu a tekl dále do Ponávky. Ačkoliv v prostoru před hradbami je existence a lokalizace vodního toku téměř nesporná (písemné prameny, geologické vrty), v prostoru městského jádra narážíme na mnohá úskalí.

Četné archeologické výzkumy se v posledních letech dotkly právě diskutovaného území. Jedná se o několik sond v prostoru ulice Veselé, Středovy a na náměstí Svobody. Zásadní poznatky k průběhu Městského potoka jeho předpokládanou trasou měly přinést výzkumy vyvolané výstavbou kolektorů na ulici Kobližné a na náměstí Svobody.

Výše zmíněné výzkumy však existenci tzv. Městského potoka nepotvrdily. Na ulici Veselé byly zjištěny bahnité a vodou ovlivněné sedimenty, nejednalo se však přímo o koryto vodoteče. Ani v prostoru městské brány Veselé nebyla existence vodoteče zjištěna. Předpoklad, že trase potoka probíhala prostorem parkoviště mezi ulicemi Besední a Veselou s sebou nese otázku, jak by potok procházel městským opevněním, zmíněným již v městském privilegiu z roku 1243.

V severní části náměstí Svobody byla doložena geologická deprese podloží a v ní uložené bahnité sedimenty (typické pro velmi vlhké prostředí). Zřejmě tedy v těchto místech byly před lokací města mokřiny či bažiny, které byly již během 13. století, pravděpodobně od samého počátku založení města, vyrovnávány mocným souvrstvím navážek odpadního charakteru.

Zajímavým objevem v prostoru náměstí Svobody byl na třech místech zachycený vydřevený dešťový kanál, který snad mohl fungovat jako odpadová stoka, a který je datován k roku 1255. Odpovídalo by to i zaběhnutým představám, že Městský potok měl plnit funkci jakési městské stoky, kterou by se tato část města zbavovala nečistot a odpadní i dešťové vody. V ulici Kobližné, jejíž celou délkou byla vedena trasa kolektoru, nepřinesl výzkum opět žádné doklady o regulérním korytu vodního toku nebo jeho náplavách. Výše zmiňovaný můstek "Pontulus" v Kobližné ulici bychom mohli chápat jako jednoduché přemostění trvale nebo často zamokřeného území, popř. přemostění městské stoky, která však zatím v tomto prostoru zachycena nebyla.

Ač zůstává ještě mnoho otázek nezodpovězeno, lze dnes téměř s jistotou říci, že tzv. Městský potok, v představě rozsáhlejšího koryta městské vodoteče, ve své předpokládané trase netekl. Pravděpodobně se jednalo pouze o městskou stoku, jejíž části byly zachyceny na třech místech v prostoru náměstí Svobody. Zda tato stoka byla vedena do prostoru náměstí Svobody ulicí Veselou a Středovou a z náměstí pak ulicí Kobližnou, není prozatím známo.

Předpokládaný průběh tzv. Městského potoka uvnitř hradeb

Řez a půdorysná situace v šachtě při ústí ulice České do náměstí Svobody, který lze interpretovat snad jako odpadní stoku

Pohled na část zachycené stoky

Archeologická situace zachycená sondou B4 – opět pravděpodobně část městské stoky

Část vydřevení městské stoky zachycené výzkumem

Zatím nejlépe zachycená část předpokládané městské stoky výzkumem na náměstí Svobody v roce 2006

Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023 – Michala Přibylová–Kristýna Kuklová–Jakub Šimík–Martin Fojtík – zobrazit

Při rekonstrukci vozovky I/54 a I/55 ve Veselí nad Moravou byl prozkoumán hřbitov kolem kostela Panny Marie. Během šesti týdnů bylo vyzvednuto celkem 525 pohřbů... Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023Starobrněnský haltýř

07. 04. 2023Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)