Objev středověké hrnčířské pece v Jihlavě U Skály

18. 09. 2019 – Jakub Těsnohlídek, Šimon Kochan, Petr Duffek

Na konci minulého týdne se pracovníkům naší jihlavské pobočky podařil unikátní nález hrnčířské pece ze sklonku 13. století, která obsahuje kompletní vsádku nedokončeného výpalu keramických nádob. Jedná se o první podobný nález v katastru Jihlavy po 25 letech, kdy došlo k objevu hrnčířského areálu v Křížové ulici R. Zatloukalem.

Pec oválného půdorysu 1x1,5m byla původně zahloubena do rostlého terénu a opatřena kupolí, která se při nepovedeném výpalu propadla. Stěny byly zevnitř omazány tenkou vrstvou jílu a propáleny do hloubky 5-10 cm žárem výpalu (výpalů). Otvor topeniště se prozatím odkrýt nepodařilo, stejně jako předpecní jámu, která se nachází mimo zábor stavby.

V současné chvíli provádíme opatrnou preparaci celých i rozbitých nádob, kterých může být mezi 60 až 100 kusy. Z útrob pece byly zatím vyzdviženy větší i menší hrnce, hrnce s uchem, konvice, lahve a džbány. Jedná se o redukčně pálenou keramiku, zdobenou nejčastěji rýhami a žlábky, ojediněle se vyskytne i starší vlnice. Na dnech nádob lze sledovat hrnčířské značky. Zajímavé je, že vsádku tvoří nádoby ostřené grafitem a zároveň i modernejší výrobky, ostřené pouze pískem.

Při dokumentaci pece jsme zažili i perné chvilky. V těsné blízkosti bylo nutné přesunout několikatunovou vrtnou soupravu a hrozilo, že se nadloží sesune a zničí celou situaci.

Nález hrnčířské pece nás v tomto místě překvapil, protože se nacházíme minimálně 1,5 km daleko od historického jádra Jihlavy. Dílna středověkého hrnčíře souvisí spíše s tzv. Starou Jihlavou - předlokační osadou z 12. století, která zde prosperovala i po založení královského města v polovině 13. století a byla pravděpodobně mnohem rozsáhlejší, než se původně předpokládalo.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.