Černovice, Mariánské náměstí

28. 06. 2019 – Petr Duffek, Martina Maršíčková, Jakub Těsnohlídek

Na konci dubna jsme zahájili záchranný archeologický výzkum na Mariánském náměstí v Černovicích, ketré leží v české části Českomoravské vrchoviny. Náměstí prochází kompletní výměnou inženýrských sítí a bude celé nově předlážděno. Po výzkumech při revitalizacích náměstí v Havlíčkově Brodě, Jaroměřicích na Rokytnou a Počátkách je to další příležitost archeologicky prozkoumat centrum menšího poddanského města na Vysočině. Samotné Černovice mají poměrně pozdní první písemnou zmínku z roku 1369. V této době je kostel v Černovicích filiální ke kostelu v nedaleké obci Dobešov a teprve od roku 1412 se stává farním. Nabízí se zde otázka, zda lze v prostoru údolí Černovického potoka před pravděpodobnou lokací města v průběhu 14. století očekávat starší osídlení? Kostel sv. Martina v Dobešově dle stavebně historického průzkumu a záchranného archeologického výzkumu provedených v roce 2013 našim ústavem pochází z 2. poloviny 13. století. V Černovicích jsme dosud realizovali pouze dva menší výzkumy spojené s rekonstrukcí ulice Dobešovská a mostu v téže ulici a to bez vrcholně středověkých archeologických situací. Rozsáhlejší záchranné výzkumy zde prozatím neproběhly. Ve 20. století byly dle zpráv ARÚ Praha dokumentovány dvě situace. Z roku 1947 pochází hlášení velitele stanice SNB o zachycení rozchváceného depotu cca 100 ks pražských grošů Vladislava Jagelonského, jenž byl nalezen při bourání domu č.p. 103. Druhá zmínka se vztahuje k nálezům pozdně středověké a novověké keramiky a kachlů ze zahrady č.p. 26. V letošním roce se budou stavební práce věnovat západní straně náměstí. Prozatím jsme dokumentovali pouze novověké komunikační a dorovnávkové souvrství ve výkopech pro inženýrské sítě a nádrže pro dešťovou vodu, také byl zachycen raně novověký sklep v průjezdu č.p. 199 se souborem kuchyňské a stolní keramiky. Doufejme, že s postupujícími stavebními pracemi budou odkryty situace, které nám příblíží podobu města na sklonku vrcholného středověku či dokonce i dříve…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.