Předzámecký park v Židlochovicích

29. 05. 2019 – Miroslav Dejmal

Tuto neděli bude oficiálně otevřen předzámecký park v Židlochovicích. Samotnou plochu nově vzniklého parku tvoří bývalý prostor barokního příkopu, respektive jeho jihovýchodní část. Výstavbu parku doprovázel náš drobný archeologický výzkum. Drobný proto, že většina z četných výkopů zasáhla pouze navážky příkopu z 20. století. Ve třech místech se ale podařilo zachytit pozůstatky historických konstrukcí. V prvním případě se jednalo o velice torzálně dochovaný prvek renesanční fáze areálu, která je, krom ojedinělým nálezům při nedávném výzkumu zámku, dnes zcela setřená. Jde o fragment zdiva pod kurtinou (zdí) mezi dnešními bastiony. Zeď tvořila část budovy zámku. Doložená aplikace bosáže na severním líci zdiva, směrem do zámku, ukazuje na výstavní podobu tehdejšího sídla. Nález pomohl i drobné korekci vymezení rozsahu areálu v této fázi, kdy pomohl upřesnit dochované ikonografické prameny. V druhém případě se jednalo o jímku patrně z 1. poloviny 19. století. Ta stojí při patě kurtiny mezi bastiony pod východní zámeckou budovou. Jímka o rozměrech přibližně 4,3 x 3,1 x 2,2 je zapuštěna do zásypu bývalého vodního příkopu. Zdivo jímky je smíšené převážně kamenné konstrukce. Svrchní část jímky je zaklenuta jednoduchou cihelnou klenbou, ve které je čtvercový otvor pro vstupní šachtu. Snad sloužila zámeckému křídlu, ke kterému přiléhala. Vyloučeno není ani to, že měla regulovat vodu v zavezeném příkopu, podobně jako k tomu mohla sloužit studna objevená při výzkumu na zámku. Jímka je dnes ukryta pod betonovou deskou v místě ukončení vodní kaskády.V jednom z výkopů se také podařilo nalézt dva fragmenty mostních pilířů. Tento most vedl od budov zahradnictví přes původní vodní příkop zdejší pevnosti do tzv. francouzské zahrady u zámku. Most vznikl patrně v první polovině 18. století v souvislosti s úpravou zdejšího parku a výstavbou zahradnictví a sloužil k pohybu mezi nimi. Zahradnictví u zámku a zdejší skleníky patřily ve své době k nejvýznamnějším na Moravě. Jeden z kamenů mostních pilířů je i teď součástí parku.Snad se bude velice moderně pojatý park líbit a dobře poslouží všem návštěvníkům….


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.