Tvrz v Moravských Prusech

28. 08. 2017 – Miroslav Dejmal

Již delší čas provádí Klára Rybářová z muzea Vyškovska archeologický výzkum při stavbě čističky odpadních vod a kanalizace v Moravských Prusech. Jelikož nově budovaná čistička leží v bezprostřední blízkosti místní tvrze, nabídli jsme se, že pokud by se něco zajímavého našlo, rádi pomůžeme. Naše chvíle přišla minulý týden.

Samotná tvrz je v pramenech zmiňována, až v roce 1491. Přesto k její stavbě došlo nejspíše na přelomu 14. a 15. století, kdy došlo k sjednocení vesnice v rukou vladyků z Melic. První zmínka o samotné vesnici pak pochází z roku 1349. Tvrz se nacházela v severovýchodním rohu vesnice v pramenné pánvi místního potoka, při hospodářském dvoře. Do dnešních dnů byla patrná jako málo zřetelný pahorek, který byl zemědělsky obhospodařován. Díky tomu je zde nalezení v celku hodně keramiky, cihel a dalších artefaktů. Samotná čistička odpadních vod zaujala prostor bezprostředně východně od pahorku tvrze. Při výzkumu se podařilo zachytit původní vodní příkop okolo tvrze, z kterého se podařilo vyzvednout několik dřevěných konstrukčních prvků, zlomek šindele a dalších dřevěných artefaktů. Jelikož se příkop nachází, až pod niveletou stavby, a pod hranicí spodní vody, zůstal z velké většiny při stavbě ušetřen.

Díky osvícenosti stavby se minulý týden podařilo realizovat částečný řez samotným příkopem. Vše komplikoval fakt, že zásyp příkopu se nachází pod hranicí spodní vody. Nicméně to zase slibovalo dochování předmětů z organických materiálů a hlavně ekofaktů, kterých máme stále málo, a to zvláště na Vyškovsku. Na pomoc jsme povolali Libora Petra z Ústavu botaniky PřF MU, který je již pravým profesionálem na rychlé výkopy sond v nestabilním zvodnělém prostředí. Společnými silami, jsme realizovali sondu, která krom archeobotanických dat, přinesla i nález dvou masivnějších opracovaných kuláčů a veliké množství menších dřevěných opracovaných artefaktů. Vše se do příkopu dostalo patrně při likvidaci tvrze. Jedná se patrně o části střechy a případně stěn svrchní dřevěné části tvrze. Teď musíme vše v klidu opláchnout, vyhodnotit a zvláště počkat na dendrodata, zda nějak pozměníme dataci tvrze. Výzkum není ještě zcela ukončen, takže je možné, že se ještě dalších informací dočkáme a že nás ještě jedno ponáření do místního bahna čeká…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.