Záchranný archeologický výzkum na Vojtově ulici v Brně I.

11. 07. 2017 – Václav Kolařík a kolektiv

Od dubna letošního roku probíhá na ulici Vojtova (k. ú. Štýřice) předstihový záchranný archeologický výzkum, který je vyvolán záměrem Statutárního města Brna vystavět v lokalitě dva nové bytové domy – jeden se startovacími byty, druhý s pečovatelskou službou. Součástí areálu bude i veřejný park, pobočka městské knihovny, veřejné WC, kavárna a kulturně vzdělávací středisko. Již v rámci přípravných prací zde v roce 2014 proběhla archeologická zjišťovací sondáž (http://www.archaiabrno.org/) zaměřená na zjištění stavu dochování a množství případných archeologických situací, nacházejících se v kolizi s projektovanou stavbou. Na jejím základě byly připraveny podklady pro navazující předstihový záchranný archeologický výzkum. Předpokládaný časový rozsah terénních prací je duben až listopad 2017.

Archeologické nálezy z okolí staveniště jsou známy již od roku 1929, kdy bylo na nároží dnešní Vojtovy a Grmelovy ulice narušeno pravěké a raně středověké sídliště. Zjišťovací výzkum v roce 2014 doložil osídlení starší doby železné (horákovská kultura) a doby laténské (mladší doba železná, Keltové). Potvrdilo se i poměrně intenzivní osídlení prostoru v 11.–12. století, které můžeme dát do souvislosti s raně středověkou přemyslovskou aglomerací. Nejpozději od přelomu 13. a 14. století stával v prostoru dnešní křižovatky ulic Vojtova a Vídeňská kostel sv. Václava. Kostel byl však za josefínských reforem v roce 1784 zrušen a následně roku 1794 zbořen. Přilehlý hřbitov byl však i nadále používán a v roce 1866 byl dokonce rozšířen do prostoru nynější plochy výzkumu, kde zaujímá přibližně polovinu zkoumané plochy. Předpokládáme, že v ploše výzkumu bude z tohoto hřbitova odkryto přibližně 740 hrobových jam s více jak 1400 pohřbenými jedinci. Hřbitov byl zrušen roku 1883 a nahrazen dnešním Ústředním hřbitovem. Hrobová místa byla likvidována postupně ještě na počátku 20. století. Ze hřbitova byl vytvořen park, který byl před 1. světovou válkou narušen výstavbou dnešní Vojtovy ulice. Prostor staveniště sloužil od 30. let 20. století jako zázemí autobusové vozovny Dopravního podniku.

Archeologický výzkum se nyní zaměřuje na nejmladší aktivity spojené se starobrněnským hřbitovem – prozatím bylo prozkoumáno přes 250 hrobových jam s více jak 600 pohřbenými jedinci. Ale o tom až příště…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.