Bezkov do třetice (nikoliv naposled)

26. 08. 2016 – David Merta

Třetí subetapou pokračoval archeologický výzkum doprovázející rekonstrukci usedlosti č. 12 v Bezkově u Znojma. Protentokrát se jednalo o ověření stavu terénů, respektive případných archeologických situací v prostoru bývalých předzahrádek, kam by se v budoucnu měl umístit rezervoár užitkové vod. V jižnější předzahrádce jsme doufali v případné pokračování kamenné zídky/podezdívky odkryté ve světnici. Zídka nebyla. Byly zde však jiné situace odkazující na srovnání terénu zřejmě v souvislosti s výstavbou současného domu – ten byl dle dendrodat vystavěn v 60. letech 19. století. Při srovnání terénu došlo k odstranění půdního typu a jeho zkulturněné složky obsahující keramiku přelomu 12. a 13. století. Nejvýraznější aktivitou tak byl výkop prozatím interpretovaný jako loch, jenž zanikl někdy v novověku. Nejmladší archeologizovanou a uchopitelnou situací byl záhon vymezený půlenými plochými taškami – takový malý příspěvek k archeologii parků a zámeckých zahrad. V severní předzahrádce se situace takřka opakovala. I zde byl odstraněn půdní typ, i zde se objevil relikt zavaleného lochu či sklípku zahloubeného do podloží. V tomto případě byl zasypán kamením, které zřejmě náleželo konstrukci staršího domu. Poprvé zde byly zachyceny pozůstatky nějakého požáru, respektive shořelé stavby. Ukazovalo by to zřejmě nejspíš na roubenou konstrukci. Významným prvkem v zásypu pak byly zlomky keramiky, které se v zásypu nacházely. Lze je datovat do pokročilého 15. století. Je tedy pravděpodobné, že někdy před rokem 1500 vyhořela usedlost, či její část (nejspíš obytná), došlo k zavalení lochu/sklípku a následovala novostavba. Tu jsme ještě nezachytili…Doufáme, že se tak stane v příštím roce, při rekonstrukci severního domu. Obě sondy pak pěkně doložily založení staveb, přičemž zajímavější je u jižního domu, který je vystavěn ve výraznějším svahu. Pukliny v jeho průčelí odkazují k nestejným podmínkám založení. Teoreticky můžeme předpokládat, že stavba byla založena na reliktech nějaké starší zděné konstrukci. Tu se však nepodařilo odkrýt/zachytit. Ať by se jednalo o zděný taras starší stavby nebo jen „nějakou“ tarasní zídku upravující terén. Možnosti výzkumu jsou však lehce omezeny velikostí domu a především snahou o neohrožení jeho statiky, takže ne vždy se lze dobrat toho, co jsme si výzkumně předsevzali.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.