Pražská FUMA

28. 12. 2015 – David Merta

Ve čtvrtek 3. prosince pořádal Archiv hlavního města Prahy spolu s Katedrou historie FF UJEP v Ústí nad Labem kolokvium nazvané „Rynek (náměstí), tržiště – místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech“. Akce se uskutečnila v sídle Archivu, bývalém Clam-Gallasovském paláci. Jak si pozorný čtenář povšiml, jako by se jednalo o druhý díl „naší“ konference Forum Urbes Medii Aevi, ta byla před půlrokem v Bratislavě a tématem bylo „Tržiště ve středověkém městě střední Evropy“. Na úvod kolokvia byly zařazeny přednášky týkající se Prahy. Václav Ledvinka hovořil o Staroměstském rynku, Kateřina Jíšová o Novoměstském rynku a Koňském trhu. Zajímavý referát přednesla Jana Doktorová – „Malostranské náměstí v Praze (1400-1850): Proměny veřejného prostoru a jejich hybatelé“, kdy zajímaví byli především ti hybatelé. O Staroměstském náměstí pak ještě jednou hovořil Jan Havrda jištěn a doplněn Jaroslavem Podliskou, tentokráte z pozice archeologie a památkové péče. My jsme byli přítomni přednáškou na téma „Brněnská náměstí a tržiště ve středověku“, konkrétně se jednalo o Horní a Dolní trh, Rybný trh a prostor dnešního Jakubského náměstí, a to především z hlediska jejich funkce. Příspěvek Hany Komárkové „Na rynku i v komoře – Přísaha jako pramen pro sledování proměn uvnitř městské komunity“ vycházel z autorčiných bádání především z prostoru Slezska. Doktor Zaoral pak představil své postřehy ohledně dálkového obchodu v Praze v době předhusitské a husitské (těším se na tištěnou podobu). Martin Musílek hovořil na téma pražského obchodu na sklonku 14. století („Zlomek knihy vydání, v níž jsou jména Židů“). Obrazy na domech byly tématem příspěvku Tomáše Sekyrky. Podtitul „Zbožnost a reprezentace na pražských domech v epoše baroka“ vystihuje katalogově podané téma. Posledním třem přednášejícím (Waldemar Komorowski, Eva Němečková a Vilém Zábranský) se musíme omluvit, neb jsme pro cestu domů akci opustili před jejím ukončením. Vzhledem k tomu, že se plánuje sborník, tak o jejich příspěvky ukráceni ovšem nebudeme. Jestli se nepletu, jednalo se o třetí kolokvium. Vloni, kdy jsme se poprvé účastnili, byly tématem radnice (náš příspěvek byl o Staré radnici v Brně). K příjemnému průběhu zcela jistě přispělo i jedinečné, mírně zakonzervované prostředí Clam-Gallasovského paláce. A samozřejmě péče hostitelů.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.