Petrov č. 1 a půl

16. 01. 2015 – David Merta

Nedlouhá návštěva zahrady při kanovnickém domě Petrov 2, která byla věnována portálu, jenž se nachází v ohradní zdi spojující jmenovaný dům s domem Petrov 1 a zároveň ze severu vymezuje prostor katedrály, přinesla nečekané informace. O portálu se uvažuje, že bude obnovena jeho funkce a bude v těchto místech vstup na zahrádku restaurace Aqua vita, která sídlí v domě Petrov 2. A právě posouzení, zda je portál ve zdi primárně nebo sekundárně, bylo důvodem obhlídky. Vlastní portál s půlkruhovým záklenkem je patrný pouze ze zahrady, od kostela sv. Petra a Pavla nikoliv, zeď je zde zaomítaná. Nejstarší podobu sledovaného prostoru známe z veduty Bayer – Zeiserovy z roku 1645. Na ní je zeď zachycena takřka v dnešní podobě, pouze je zakončena cimbuřím. Cimbuří je patrno dodnes, je zazděno a koruna zdi nadezděna. Portál, jak se ukázalo, završuje nejvyšší partii zdi vyzděné z vysokých cihel (7,5 – 8 x 12 x 27 cm), kterou nese pas ze stejných cihel. Pas zřejmě překračuje nějakou blíže neinterpretovanou kamennou stavbu (je z ní zde jen fragment, při patě zdi), vyzděnou z metabazitů na oranžovou maltu, jež je v brněnském prostředí typická pro závěr 13. století. Z terénní situace tedy vyplývá, že základ zdi tvoří jižní stěna domu/stavby, o níž se můžeme domnívat, že vznikla někdy po roce 1350 (k dataci vysokoformátových cihel viz Holub – Kolařík – Merta – Peška 2010) a zanikla takřka beze stopy před rokem 1645 (nejspíše někdy kolem roku 1500). Masivní použití vysokých cihel máme doloženo z domů Petrov 2, 3 a 4. Pro pořádek je třeba dodat, že dům Petrov 1 vznikl jako kamenná novostavba někdy v závěru 13. století, podobně i jádro domu Petrov 2 (viz Borský – Holub – Merta – Peška 2006; Borský – Holub – Merta v tisku). Doplňuje se nám tak prstenec kanovnických domů, který doposud vypadal, že byl na severní straně areálu ponechán volný. Uvidíme, jaká další překvapení nám ještě Petrský vršek připraví.

Literatura: Borský, P. – Holub, P. – Merta, D. – Peška, M. 2006: Petrské návrší v Brně – poznámky k vývoji zástavby, Dějiny staveb 2006, 200-112; Borský, P. – Holub, P. – Merta, D. v tisku: Brněnská Stínadla. K historické topografii Hory sv. Petra a historii domu Petrov č. 275/1; Holub, P. – Kolařík, V. – Merta, D. – Peška, M. 2010: Středověká brněnská architektura z cihel. Dějiny staveb 2010, 139-159.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.