Ukončení letošní části ZAV Edison Centrum

14. 11. 2013 – Petr Holub – David Merta – Antonín Zůbek

Začátkem listopadu byla ukončena letošní výzkumná kampaň v prostoru budoucího staveniště Edison Centrum na ulici Koliště v Brně. Dané území bylo od středověku součástí druhé předměstské čtvrti nazývané Před Měnínskou branou nebo Koželužská. Osu dotčeného prostoru tvoří bývalý tok říčky Ponávky, která protíná budoucí staveniště přibližně v severojižním směru. Vlastní předměstské osídlení bylo situováno těsně při západním břehu říčky. Útlum ve vývoji brněnských předměstí představuje období konce 14. století, kdy v okolí Brna probíhaly vojenské operace v souvislosti s markraběcími válkami a pak i  husitské a česko-uherské války ve století následujícím. Naprostou katastrofu znamenalo dvojí švédské obléhání v letech 1643 a 1645. I přes tyto nepříznivé zásahy se však osídlení na břehu Ponávky vyvíjelo a vyvíjí kontinuálně od 2. poloviny 13. století dodnes. Provedený úsek záchranného archeologického výzkumu doložil vývoj zástavby od nejstarší, středověké, dřevohliněné fáze, přes raně novověkou, částečně zděnou zástavbu, až po dvě fáze zděných staveb vzniklých postupně v období po třicetileté válce a v průběhu 19. století. Poslední jmenovaná zde přetrvala až do počátku 21. století. Před předpokládanou uliční linií byly doloženy komunikační úpravy v podobě štětovaných cest. Vlastní historický tok Ponávky byl zachycen mírně odchýlen západním směrem od trasy její poslední fáze - klenutého koryta z let 1882-1884. Úpravy říčních břehů spočívaly v systému zarážených pilotů s horizontálním pažením. Vzorky z vyzvednutých konstrukčních prvků (v současné době 508 ks) jsou momentálně v péči kolegů z Ústavu nauky o dřevě Mendelovy univerzity v Brně. Největším překvapením proběhlé etapy výzkumu však bylo zachycené přehrazení toku říčky (splav) v několika fázích od pozdního středověku do 17. století. Písčité uloženiny pod splavem poskytly ojedinělý soubor předmětů ze železa a barevných kovů. Jedná se především o řemeslnické nástroje – nože, kladiva, nůžky, kleště, sekery, rýč, ale dále i o běžná stavební železa (hřebíky, skoby, kování), klíče a zámky. Velice hodnotný je soubor nalezených mincí a žetonů a drobného šperku – prsteny, špendlíky, kování, přezky atd. Ze západní strany se do Ponávky vléval pravobřežní přítok neznámé vodoteče, o které můžeme spekulovat, že se jedná o koryto tzv. městského potoka. Již v průběhu středověku tato vodoteč zanikla. Její koryto bylo paženo v nejmladší fázi systémem kůlů a desek, ve starších horizontech pak pomocí stěn vyplétaných pruty. Další fáze archeologického výzkumu na Kolišti by měly navazovat od jara roku 2014 a již teď se můžeme těšit například na průzkum vydřevené středověké studny.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.