Komise na Vídeňské 6-8

13. 05. 2013 – David Merta – Antonín Zůbek

Minulé úterý, 7. května, se uskutečnila na záchranném archeologickém výzkumu, který předchází výstavbě objektu MEDICA na ulici Vídeňská 6-8, komise. Byla svolána k příkopu, jenž byl zachycen na ploše proluky na místě dvou domů, které zde stávaly až do 80. let minulého století. Hrotitý příkop o hloubce cca 3,5 m a šířce asi 4,5 m byl zachycen v délce přes 20 m. Jeho stáří můžeme určit dle nálezů, které pochází z  výplně vzniklé po zániku jeho funkce. Jednalo by se zřejmě o dobu kolem roku 1000 (předběžná datace). Je to tedy fortifikace, která „generačně“ předcházela jižněji ležícímu funerálnímu okrsku s rotundou. Keramika je snad shodná s nálezy nejstarších situací na levobřeží Svratky, které byly získány v lokalitě Modrý lev a ze souvrství porušeného rotundou P. Marie u kláštera cisterciaček. V našem případě se zřejmě jedná o opevněné předmostí, respektive předbrodí starobrněnského hradu. Máme tedy další významný nález, který doplňuje a opět částečně mění pohled na starobrněnskou raněstředověkou aglomeraci. Prozatím tedy můžeme konstatovat, že co výzkum na levobřeží bývalého raněstředověkého areálu, to nová, většinou zcela neočekávaná zjištění. Mimo příkopu byly zachyceny i pozůstatky raněstředověké pece. Její vztah k příkopu není jednoznačný, patří zřejmě mladšímu horizontu, leží vně opevněného prostoru. Na lokalitě se nachází několik zahloubených sklepů z období vrcholného a pozdního středověku, z vysokých cihel zděný sklípek zaklenutý valenou klenbou včetně reliktu vstupní šíje (pravděpodobně z 15. století), aktivity z období renesance a baroka (odpadem zasypané výkopy nejasné funkce) a studna, která sloužila až do novověku. Zachyceny byly základové zdi náležící zástavbě z 19. století, v jednom případě se pravděpodobně jedná o relikt stavby pozdněstředověké. Doposud nejstarší aktivitu představuje kónická zásobní jáma z doby bronzové. O výsledcích výzkumu budeme dále aktuálně informovat.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.