Újezd u Tišnova

02. 11. 2012 – David Merta

Roku 1334 se jmenuje Púta z Újezda, v letech 1334 až 1483 fara patřila ke klášteru v Doubravníku. 1350 jsou připomínáni bratři Lovek a Hereš z Újezda, kteří náleželi k rodu vladyků z Drahan. K zmíněnému rodu snad patřil i Smil z Drahan, který postoupil roku 1358 vše co měl v Újezdě Mikulášovi z Nové Vsi. V roce 1365 Lovek z Drahan přenechal své ženě Markétě v Újezdě dvůr. Na začátku 15. století se po Újezdě píší Mikeš, Petr, Bohuš a Markéta. V roce 1464 pak sestry Kateřina a Gertruda a zřejmě jejich manželé Václav a Jan Vojnové z Litavy. Kolem roku jako odúmrť majetek připadl Králi (Matyáš Korvín), který jej 1482 postoupil komořímu Mrakšovi z Noskova a jeho bratřím Janu a Petrovi. O osm let později panství koupil Vilém z Perštejna. Roku 1589 prodali ves Újezd spolu s pustým zámkem bratři Jan a Maxmilian z Perštejna Katharýnovi z Katharu, ten pak ves spolu s dalšími o tři roky prodal Hynkovi Brtnickému z Valdštejna (Hosák 2004, 339-340; Šimek 2010, 45-51).

První písemná zpráva o kostele sv. Jiljí je z roku 1373, kdy jedna třetina patronátního práva patřila Vokovi z Drahan. Kostel je orientovaná stavba s takřka čtvercovou lodí a obdélným presbytářem. Na jižní straně se k lodi přimyká hranolová věž, při JZ koutě lodi a věže je válcový útvar schodiště. K západnímu průčelí pak byla přistavěna předsíň nad níž se nachází chór. Kostel byl postaven někdy kolem poloviny 13. století, z této stavby je hmota lodi i presbytáře. Na sklonku 15. století byla přistavěna věž s dřevěným patrem zvonice, jihovýchodní nároží presbytáře bylo opatřeno mohutným opěrákem. Tato stavební aktivita je odvozována od stáří zvonu odlitého roku 1483, druhý zvon pak je z roku 1568. V letech 1865 až 1873 kostel prošel novogotickou přestavbou. Byla upravena věž, dostavěna západní předsíň a chór. Pravděpodobně došlo i k zaklenutí doposud plochostropé lodi i presbytáře. Mělo být přistavěno i šnekové schodiště (zřejmě však bylo vystavěno již dříve). V roce 1904 byla pořízena nová cementová podlaha a kostel byl vymalován (Šimek 2010, 266-267).

Literatura: Hosák, L. 2004: Historický místopis země Moravskoslezské; Šimek, T. 2010: Dějiny Újezda u Tišnova; Škabrada, J. 1998: Dům jako sestava trojdílných bytů (K možnostem typologického uspořádání středověkého domu). Průzkumy památek 1/1998, 33-42.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.