Pokračování záchranného archeologického výzkumu na ulici Vídeňské

02. 10. 2012 – Lenka Sedláčková

Koncem července jsme v našem zápisníčku informovali o první části výzkumu na ulici Vídeňské. V měsících srpnu a září jsme se přesunuli na druhou plochu výzkumu - východněji, směrem k silnici. Opět se nám podařilo zachytit výrazné paleolitické osídlení. Kromě více jak tisíce kusů kamenné štípané industrie se podařilo odkrýt i relativně unikátní spodní čelist mamuta, mamutí žebro, ale např. i zbytky barviv. Z druhotných poloh pak byly získány 2-3 mamutí stoličky. Další osídlení na lokalitě představuje kultura s moravskou malovanou keramikou a kultura s nálevkovitými poháry. Oběma kulturám náleží rozměrné exploatační? jámy, mladší kultuře snad i drobné pyrotechnologické zařízení ve stěně jedné z jam. Zcela nově se nám podařilo zachytit osídlení z mladší až pozdní doby bronzové. Jediným reprezentantem tohoto období je částečně prozkoumaný pravoúhlý objekt s kůlovými jamkami při stěnách, který bychom snad mohli interpretovat jako chatu. Potvrdila se i naše očekávání a podařilo se nám odkrýt další část mladohradištního řadového pohřebiště z 2. poloviny 11. až 1. poloviny 12. století. Výzkumy v roce 2009 a 2011 bylo odkryto přibližně 50 kostrových hrobů, výzkumem v roce 2012 prozatím více jak 170 hrobů. Hroby jsou uspořádány v řadách a orientovány Z–V. Většinou se respektovaly, bylo pozorováno i pietní složení staršího pohřbu po stranách mladšího. U některých jedinců byly pozorovány zbytky rakví. Osobní výbava zemřelých tohoto období již není nijak výrazně bohatá, přesto byl u několika koster zachycen typický kruhový šperk – tzv. záušnice, někdy i v počtu až deseti kusů. Ojediněle byl pohřbený jedinec vybaven i skleněnými korálky či železným nožíkem, pouze asi v šesti případech byla nalezena u zemřelého mince. Pohřebiště pokračuje severním směrem a na dosud nezkoumané ploše lze předpokládat více jak 100 hrobů.Z dalších aktivit bylo zjištěno až pozdně středověké, resp. novověké osídlení dané lokality, včetně aktivit náležejících do 2. poloviny 20. století. Kromě dvou zahloubených sklepů, zděného sklepa, či vápenné jámy, byla zachycena i kamenná studna, která byla definitivně zasypána pravděpodobně až v 60. letech minulého století.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační fotoOdebírání spodní čelisti pro potřeby DNA analýzy.

ilustrační fotoOdebírání spodní čelisti pro potřeby DNA analýzy.

ilustrační fotoTestování 3D laserscanneru jako možný nástroj dokumentace hrobů.

ilustrační foto"Chata" z doby bronzové.

ilustrační fotoSpodní čelist mamuta.

ilustrační fotoVyzvedávání spodní čelisti.

ilustrační fotoNálezy kamenných artefaktů.

ilustrační fotoKoncentrace kamenné štípané industrie.

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.