Paleolitický výzkum v rámci výstavby Centra podpory humanitních věd CARLA

24. 09. 2012 – Marek Peška, Petr Neruda

Od počátku září probíhá plošný archeologický výzkum v rámci stavební jámy objektu CARLA v areálu FF MU v Brně. Výzkum společnosti Archaia Brno je realizován v úzké spolupráci z FF MU (hlavním odborným konzultantem za FF MU je Mgr. Petr Neruda, PhD.) a navazuje na dohled prováděný během létních měsíců pracovníky ÚAM FF MU. Situace se nachází cca 4-5 m pod současným terénem a vzhledem k velkému rozptýlení nálezů je velkým úspěchem, že se ji vůbec podařilo v průběhu zemních prací odhalit. Oproti prozatím poslednímu podobnému nálezu z centra Brna, který byl učiněn v rámci výstavby obchodní galerie Velký Špalíček v roce 2000, bylo nyní přistoupeno k plošnému výzkumu v celém prostoru stavební jámy. Za velmi šťastnou okolnost považujeme skutečnost, že se lokalita nachází právě v areálu Filozofické fakulty. Jednání o podmínkách výzkumu se zde nevedly demagogicky, jak je tomu obvyklé u převážné většiny jiných staveb, ale upřednostňováno bylo odborné hledisko a snaha o zachování, v tomto případě lze říct - evropského kulturního dědictví. Vlastní výzkum byl iniciován nálezem úštěpu z křemene s plochou preparovanou patkou a několika negativy na dorsální ploše (šťastným nálezcem byl Mgr. Petr Dresler, PhD. z FF MU). Nalézal se v na přechodu A a B horizontu fosilní půdy. Z toho důvodu byly nadložní sedimenty skryty na úroveň půdního komplexu, který je systematicky zkoumám. Vzhledem k tomu, že nelze dopředu určit místa možných nálezů, je nutné prozkoumat prakticky celou plochu stavebního záboru. ZvPaleolitický výzkum olili jsme systém řezů, které jsou postupně zahušťovány a v místech, kde se artefaktů objevilo více, byla prokopána fosilní půda na větší ploše. Metodologicky vycházíme z předpokladu, že centrem aktivit člověka byla ohniště, přičemž víme, že kumulace artefaktů kolem nich zabírají plochu o průměru cca 4 m. Proto minimální vzdálenost mezi řezy byla stanovena na 2 m.Prozatím se podařilo nalézt cca dvě desítky artefaktů vyrobených převážně z křemene a místních rohovců. Surovina byla získávána z reliktu říční terasy, která se musí nacházet SZ směrem od lokality. Místní exploataci surovin dokládá i diskoidní unifaciální jádro z křemenného valounu.Otevřená zatím zůstává otázka datace nalezených artefaktů, neboť fosilní půdy, které se nám podařilo zachytit pod mocným souvrstvím spraší, vykazují známky nesporné známky redepozice. Na druhou stranu je fosilní půda s kamennými artefakty rozrušena výraznými mrazovými klíny, což by mohlo naznačovat relativně vysoké stáří sedimentů. Podle analogií z Velkého Špalíčku v Brně, případně Moravského Krumlova IV soudíme, že osídlení v prostoru Filozofické fakulty může spadat do období minimálně eemského interglaciálu (tj. více než 100 000 let), ale může spadat i do období interglaciálu holsteinského, což by znamenalo stáří více než 300 000 let.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.