Záchranný archeologický výzkum na ulici Vídeňské (přidáno video)

30. 07. 2012 – Lenka SedláčkováOd začátku července probíhá záchranný archeologický výzkum při západní straně ulice Vídeňské, který navazuje na výzkumy z let 20092011. Ze starších výzkumů víme, že se z archeologického hlediska jedná o unikátní lokalitu s osídlením od paleolitu po dnešek. Na ploše 01, zvláště v její spodní části, se opět podařilo zachytit velmi silné paleolitické osídlení z období epigravettienu. Oproti výzkumu v roce 2009 se zintenzivnilo osídlení pravěké - zkoumány byly dva větší objekty kultury s moravskou malovanou keramikou. Nález spony z doby římské z druhotné polohy bohužel můžeme přiřadit pouze k ojedinělým nálezům mincí z tohoto období, které jsou známy z blízkého okolí. Výzkum také prokázal pokračující osídlení z období raného středověku (11. až 12. století). Kromě dalšího pyrotechnologického zařízení, kterých již ze starších výzkumů známe na lokalitě více jak 20, byly zkoumány dvě zásobní jámy s vypálenými stěnami, které poskytly velmi bohatý mobiliář. Běžný keramický inventář střepového charekteru byl doplněn několika tyglíky, na některých střepech byly pozorovány struskovité nátavky. Společně s množstvím kamenů se stopami po opálení a výrazně uhlíkatým charakterem zásypu lze uvažovat o odpadu, který souvisí se zpracováním barevných kovů. Z druhé jámy bylo oproti tomu vyzvednuto množství zvířecích kostí, včetně pravděpodobně neúplných skeletů 3 psů a koně. Ze zajímavých nálezů pak stojí za zmínku i dvě kostěné "brusle", často doslovně interpretované, někdy však považované za výrobní nástroje. Bohatý mobiliář doplňují nálezy železných předmětů - přezky, nože, podkovy, ale i relativně vzácný zlomek čepele meče a cele dochovaná radlice. Již v roce 2009 bylo výzkumem zachyceno drobné opevnění palisádového charakteru, včetně vstupu. Letošním výzkum se podařilo zachytit jeho pokračování. Jedná se o dva žlábky s množstvím kůlových jam, ve kterých byla původně zapuštěna palisádová konstrukce. I tyto žlábky byly zakončeny sloupovými jamami, a podařilo se tak zachytit již druhý vstup. Zda další dva zjištěné žlábky jsou pouze jednou z fází fungování opevnění, nebo se jedná o současný stavební prvek zůstává otázkou. Vnitřní areál se nachází východním směrem, tj. k ulici Vídeňské. Raně středověké pohřebiště se prozatím nachází východněji zkoumané plochy a mělo by být zachyceno pokračujícím výzkumem. Ralativně silně byl prostor využíván i v období novověku, jak dokládají četné a rozměrné objekty z 17. až 19. století.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.