FUMA VI je tady!

07. 03. 2012 – David Merta

Přes všechny objektivní, subjektivní, technické a jiné potíže je před námi nová FUMA, recenzované periodikum shrnující výstupy z konference ve Křtinách roku 2008. Pod edicí Rudolfa Procházky se do tiskové podoby dostalo celkem 18 příspěvků věnovaných více či méně vzdáleně problematice surovinové základny a jejího využití ve středověkém městě. (Omlouvám se LV za parafrázování Jeho nadpisu.)

ilustrační foto

Obsah:

Rudolf Procházka: Slovo úvodem

Michal Cihla – Michal Panáček: Úvod do problematiky středověkých technologických postupů opracování stavebního kamene.

Marián Čurný – † František Javorský: Tehelne v slovenských mestách v stredoveku a novoveku

Petr Dresler: Surovinová základna Pohanska u Břeclavi

Gabriella Fényes: Reste eines mittelalterlichen Wasserhebewerkesund eines aus der türkischen Zeit in Buda (Pozůstatky středověkého čerpadla a dalšího z tureckého období vBudě)

Jan Havrda – Jaroslav Podliska: Hutnictví kovů v podhradí Pražského hradu

Petr Holub: K výrobě a variabilitě stavební keramiky ve středověkém a novověkém Brně

Alžbeta Hornáčková: Ťažba a použitie baraneckých pieskovcov v stredoveku

Petr Hrubý – Petr Hejhal: Hornické a úpravnické areály na Českomoravské vrchovině a jejich vztah k soudobým městským centrům ve13. století

Petr Juřina – Jan Zavřel: Vápenka před branou svatého Benedikta

Jiří Merta: Zásobování města Brna železem v období středověku

Peter Nagy – Miloš Gregor: Mineralogicko-petrografická charakteristika pálenej strešnej krytiny z Bratislavského hradu

Daniel Pivko: Historický kameňolom litavských vápencov v Devíne pri Bratislave

Rudolf Procházka: Archeologické doklady výroby z12.–13./14. století v jihovýchodní části Brna ve vztahu k vývoji zástavby

Péter Szabó: „Wann es zw 7 jarn chumpt…“ Medieval and early modern woodland management in Moravia (Středověké a raně novověké lesní hospodaření na Moravě)

Martin Tomášek – Jolana Šanderová: Archeologický výzkum pozůstatků zahloubeného pravoúhlého objektu se vstupní šíjí na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi

Věra Čulíková: Rostlinné zbytky jedním z pramenů pro interpretaci čáslavského středověkého objektu

Vlasta Jankovská: Pylová analýza vzorků z archeologického objektu 1502 v Čáslavi

Martin Vyšohlíd: Zvonařská dílna na náměstí Republiky v Praze

Počet stran: 324
Náklad: 500 ks
ISBN: 978-80-903588-6-7
Cena 399 Kč/20 EUR


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.