Archeologický výzkum inž. sítí na ulici Vídeňské a Polní

18. 08. 2011 – Lenka Sedláčková - Pavel Staněk

Již několik dní probíhá dohled a místy i plošný záchranný archeologický výzkum při bagrování nových inženýrských sítí na ulici Vídeňské a Polní při stavbě bytového domu Vídeňská firmou Komfort.Přeně před dvěma roky jsme zde prováděli plošný archeologický výzkum, který přinesl mnohá zajímavá zjištění. Jen ve zkratce připomeňme, že zde byl prozkoumán relativně velký hospodářsko-výrobní areál z období 11. - 12. století. Kromě více jak 20 pyrotechnologických zařízení a množství raně středověkých objektů zde byl zachycen i okraj raně středověkého pohřebiště, dále několik pravěkých objektů a minimálně dvě paleolitické stanice (epigravettien a magdalenien).

Obdobná situace byla zjištěna i nynějším výzkumem. V rýze široké 90 cm a dlouhé 34 m při chodníku ulice Vídeňské jsme opět zachytili pokračování výše zmíněného pohřebiště, které se však v těchto místech nachází přibližně jen 40 cm pod dnešním povrchem a je tedy velmi narušeno novodobou činností. V prostoru u domu čp. 16 pak můžeme konstatovat jeho úplné zničení již v minulosti, jak ukazují zásypy starších inženýrských sítí, ve kterých bylo zjištěno relativně velké množství lidských kostí.

Pravěké osídlení pak reprezentuje větší objekt kultury s moravskou malovanou keramikou, z jehož zásypu se kromě průvodní keramiky podařilo získat i několik málo malovaných střepů a kostěné šídlo. V celé ploše výzkumu bylo detekováno i osídlení paleolitické, reprezentované především nálezy kamenné štípané industrie, ale i několika nálezy kostí. Výzkumem v trase dešťové kanalizace ve vozovce ulice Vídeňské bylo prozatím zjištěno více jak 100 m dlouhé zdivo, pravděpodobně novověké stoky. Archeologický terén zde byl bohužel nenávratně zničen již v minulosti. Zda by i zde nahodile nalézané lidské kosti mohly ukazovat na původní rozsah pohřebiště, zůstává otázkou.

Relativně bohaté osídlení bylo zachyceno i ve výkopu na ulici Polní. V rýze 90 cm široké a 60 m dlouhé bylo dokumentováno více jak 20 objektů pravěkého, ale především raně středověkého stáří. Zjištěno bylo i jedno pyrotechnologické zařízení. Nejstarší osídlení pak můžeme opět zařadit do období paleolitu, k novověkým dějinám lze počítat nález zděné jímky.

A ještě jedna poznámka na okraj. Výše zmíněný objekt kultury s moravskou malovanou keramikou byl zachycen již třetím výzkumem. Prvně byl dokumentován v roce 1998 řezem P18 ve výkopu kabelovodu (s.j. 511) a interpretován jako sídlištní objekt doby halštatské. Podruhé byl zachycen opět jen na profilu jižní okraj objektu sondou S11 v roce 2009 a interpretován jako sídlištní objekt raně středověkého stáří. Dnes tento objekt na základě 3 malovaných střepů a jeho částečné exkavaci v ploše, řadíme do kultury s moravskou malovanou keramikou. A pokud bude stavební vývoj pokračovat dle plánů, měli bychom tento objekt zachytit i dalším, již čtvrtým výzkumem. Osobně se již velmi těším, jaké překvapení nám tento "polykulturní" objekt přinese příště...

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.