Rekonstrukce ulice Joštovy

11. 03. 2010 – Antonín Zůbek

V posledním týdnu měsíce února započal záchranný archeologický výzkum na Joštově ulici. Podnětem k němu jsou zemní práce probíhající v souvislosti s celkovou rekonstrukcí ulice. K 2. březnu byla ukončena jeho první etapa. Šlo o výzkum, který se realizoval ve výkopu nové kanalizace, která povede v nevelké vzdálenosti od severní uliční čáry. Záchranné archeologické práce proběhly v předstihu před vlastní těžbou výkopu kanalizace. Výzkum dokumentoval aktivity od 13. do 20. století. Ty nejstarší jsou výsledkem sídlištních procesů, které se odehrávaly na předměstí středověkého Brna. Zkoumaný prostor se totiž nacházel mimo obvod městských hradeb. Byl však začleněn do předměstské struktury. Zdejší osídlení bylo součástí čtvrté předměstské čtvrti, kterému se pro blízkost jedné z městských bran říkalo Před branou Veselou. Ze zachycených situací je třeba vyzdvihnout stopy (koleje) kol vozů, které byly zaryty do někdejšího terénu. Jsou pozůstatkem komunikace směřující k městské bráně. Zajímavá je přítomnost rozsáhlých jam. Jedná se zřejmě o hliníky dodávající materiál na výrobu cihel. Existenci cihelen dokládají rovněž písemné prameny.Při švédském obléhání Brna během třicetileté války v letech 1643 a 1645 byla předměstská zástavba stržena, aby byl znemožněn snadný a krytý přístup obléhatelů k městským hradbám. Zdejší osídlení definitivně zaniklo v souvislosti s výstavbou nového bastionového opevnění města ve 2. polovině 17. století. Další rozvoj a výstavba nastala až po zrušení tohoto opevnění v 19. století. Výzkum okryl z tohoto opevnění část vyzdění příkopu a segmenty základů brány, která pouštěla příchozí do města. Nazývala se Nová Veselá.Při záchranném archeologickém výzkumu byl dosud získán soubor nálezů čítající řádově stovky jedinců. Většinou jde o fragmenty keramických nádob a zvířecí kosti, dále zlomky železných předmětů a předmětů z barevných kovů (např. 5 středověkých mincí).

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.