NOVÝ SVAZEK STŘÍBRNÉ JIHLAVY

14. 07. 2008 – Petr Hrubý

V minulém týdnu spatřila světlo světa nová publikace Stříbrná Jihlava 2007, ve které jsou zveřejněny příspěvky ze stejnojmenné konference. Oproti dosavadním číslům má Stříbrná Jihlava podstatně jiný vzhled i objem. Obsahově, jak doufáme, je stále stejně kvalitní. I přes mnoho hodin pracovního úsilí členů redakce a dalších kolegů, kteří se na vydání svazku podíleli, se přeci jen vloudily některé chybičky, za které se jménem všech omlouváme. Distribuce této publikace bude zahájena v nejbližších dnech a tak si dovolujeme již nyní popřát všem příznivcům starého hornictví a hutnictví příjemné a poučné čtení. Doprovodná zátiší snad lze doporučit jako malý návod způsobu četby.

Obsah/Inhaltverzeichnis

Pavlu Rousovi k šedesátinám
Pavel Rous zum sechzigsten Geburtstag

Antonín Hájek – Karel Hlisnikovský – Daniel Holéczy
Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
50 Jahre Uranbergbau und Uranlagerstättenforschung in der Böhmisch Mährischen Höhe

Jiří Litochleb - Jiří Sejkora - Tomáš Palatý - Miroslav Šimon
Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
Alte Goldgewinnung in der Region südlich von Prag (Mittelböhmen)
The exploitation of gold-bearing placers in the south surroundings of Prague (central Bohemia)

Milan Vokáč – Stanislav Houzar – Pavel Škrdla
Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historiedolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
Goldgewinnung in der breiteren Umgebung von Hory bei Předín in Westmähren: Forschungsgeschichte, Bergbaugeschichte, Topografie und Archäologie der Fundstellen, Übersicht geologischer Verhältnisse

Petr Hejhal
Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu
Zur frühesten Besiedlung des Gebietes mit der Goldvorkommen um Humpolec

Josef Večeřa
Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska – Vysoká
Spuren alten Bergbaues im Erzrevier Engelberg, Teil Hláska – Vysoká (Altvatergebirge), eine Analyse

Martin Moník - Miroslava Plaštiaková - Peter Kováčik - Michal Cheben
Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka v Zlatých Horách
The Gold washing area in the valley of Zámecký potok in Zlaté Hory.
Alte Goldwäsche am Zámecký Bach bei Zlaté Hory (Zukmantel)

Jiří Fröhlich
Zlatorudné mlýny v kremnické rudné oblasti na Slovensku
Golderzmühle im Erzrevier Kremnica (Kremnitz), Slowakei

Filip Velímský
Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku
Neu entdeckte Spuren alten Bergbaus bei Kutná Hora (Kuttenberg)

Jiří Starý – Jolana Šanderová – Martin Tomášek
Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice
Wüstes Abbau- und Aufbereitungsareal Hory bei Vrbice (Mittelböhmen)

Aleš Červený
Historická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
Historische Förderung von Polymetallerze bei Plánička in der Nähe von Klatovy

Pavel Roštínský - Pavla Dokoupilová - Jaroslav Šmerda
Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
Alter Bergbau in Pustina bei Míšovice, Bez. Znojmo (Znaim, Südmähren)
Mining activity at Pustina near the Míšovice village (Znojmo region)

Wolfgang Schwabenicky
Beziehungen zwischen mittelalterlichen Burgen und Bergbau
Vztahy mezi středověkými hrady a hornictvím

Peter Clauhgton
Silver and the demand for lead: assessing production levels in late medieval England and Wales
Stříbro a spotřeba olova: jejich výroba a cenové hladiny ve středověké Anglii a Walesu

Adolf Salzmann
Die Montan- Dynastie der Reichsgrafen Stampfer vom Gewerkenschloss „Trawuschgen in Vellach“und der Kupferbergbau Groß-Fragant (Hohe Tauern) und Walchen / Öblarn (Niedere Tauern) in den Ostalpen
Hornický rod říšských hrabat Stampferů a těžba mědi v Groß-Fragant ve vysokých Taurech a ve Walchen / Öblarn v nízkých Taurech, východní Alpy

Marcus Schreiner – Völker Heyd - Ernst Pernicka
Archäometallurgie in der Slowakei – Erze und Metall
Archeometalurgie na Slovensku - rudy a kovy

Václav Vaněk - Dalibor Velebil
Staré hutnictví stříbra
Altes Silberhüttenwesen
Early Metallurgy of Silver

Milan Holub
Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
Zur Verwitterung reicher silberhaltiger Erzzonen im Revier Havličkův Brod (Deutschbrod) und Jihlava (Iglau)

Pavel Rous
Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
Geländespuren der Silbererzaufbereitung V Groubu Gemarkung Utín

Jaroslav Havlíček
Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini)
Verhüttungsanlage bei der wüsten Bergbausiedlung Herliwinberg (Mons Herliwini)

Eva Šamalová
Zaniklý středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy
Wüstes mittelalterliches Hüttenareal Plandry (Preitenhof) bei Jihlava (Iglau)
Defunct mediaeval mitallurgical site by Jihlava

Petr Hrubý – Petr Hejhal – Karel Malý
Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
Erzgewinnung und Erzaufbereitung am Altenberg bei Jihlava (Iglau) im 13. Jh. (Montanarchäologische Untersuchungen und der Einsatz naturwissenschaftlicher Analysen)

Lenka Macháňová
Kovové nálezy z hornického sídliště 13.-14. století Jihlava - Staré Hory
Metallfunde aus der Bergbausiedlung des 13.-14. Jahrhundert Jihlava – Staré Hory (Iglau – Altenberg)

Jozef Labuda
O výskume „jednej pingy“ na žile Bieber v Banskej Štiavnici (2005 – 2007)
Archäologische Ausgrabung „einer Pinge“ auf dem Erzgang Bieber in Banská Štiavnica (Schemnitz), Slowakei

Vladimír Hrazdil – Petr Dočkal – Milan Vokáč
Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
Gezähefunde aus polymetallischen Erzlagerstätten des Böhmisch-mährischen Berglandes

Jan Luna – David Zimola
Historické hornické nástroje z centrální části Českomoravské vrchoviny
Historische Gezähe aus dem Zentralraum des Böhmisch-mährischen Berglandes

Seznam autorů
Authorenverzeichnis

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.