Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024 – Lenka Sedláčková

V minulém roce proběhlo v okolí Mendlova náměstí několik menších výzkumů v rámci rekonstrukce teplovodní sítě. Přestože se převážně jednalo o liniové výkopy, přineslo jejich sledování a dokumentace velmi zajímavé a důležité informace k dějinám a vývoji dotčeného prostoru.
Zcela dle očekávání byl zachycen Svratecký náhon, a to dokonce na 7 místech. Převážně se jednalo o novověké úpravy jeho břehů, které byly zpevněny mnohdy až monumentálně působícím kamenným zdivem. Především pak v areálu nemocnice u sv. Anny (č. 6 a 7 na mapě) bylo vyzdění břehů náhonu zachyceno již pouhých 40 cm pod dnešním povrchem! V místech meandru náhonu zasypaného kolem roku 1896 (č. 5 na mapě) bylo zjištěno i zdivo s použitím cihel a vnitřní šířka náhonu zde dosahovala 6,2 m. Trochu překvapivě byla shodná šířka náhonu dokumentována i v prostoru mezi ulicemi Veletržní a Rybářskou (č. 1 na mapě).
 
Snad ještě středověk pamatuje severní okraj náhonu (č. 3 na mapě), který byl lokálně zpevněn kůly. Na jejich výrobu bylo použito vrbové dřevo, které se bohužel nepodařilo dendrochronologicky určit. Zároveň nálezová situace naznačovala, že severní břeh vodoteče se v blíže neurčené době (pozdní středověk až raný novověk?) posunul více k jihu. Zda záměrnou činností člověka, nebo přirozenými přírodními procesy, se nepodařilo zjistit.
O sádkách, které se nacházely při severním břehu náhonu na dnešním Mendlově náměstí, jsme psali dříve (č. 2 na mapě).
 
Jen na závěr shrňme, že pro náhon bylo využito boční rameno řeky Svratky a nejstarší úpravy jeho břehů v místech dnešního Mendlova náměstí jsou archeologicky doloženy již v 1. polovině 14. století. Podél náhonu byly stavěny především mlýny, lázně a provozy spotřebovávající velké množství vody (např. koželužny, papírny, barvírny). Na Starém Brně se tyto provozy prozatím jednoznačně doložit nepodařilo, četné nálezy ale známe například z prostoru Dornychu. Vlastní náhon byl v závěru 19. století lokálně sveden pod povrch a finálně zasypán v 60. letech 20. století.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.