Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

13. 11. 2022 – P. Duffek–K. Těsnohlídková–A. Kuchař–L. Jurnečková-P. Běhoun

V letech 2019 a 2020 probíhal na Mariánském náměstí v Černovicích plošný výzkum při rekonstrukci povrchu a inženýrských sítí. Při tomto výzkumu jsme doufali, že se podaří v ploše náměstí odhalit situace, které pomohou rozklíčovat podobu města ve středověku či upřesnit dobu jeho založení. K založení městečka Černovice se nedochovaly žádné listiny a první písmenná zmínka o městečku Černovice je z roku 1369. K roku 1397 je zde zmíněn kostel filiální k faře v nedaleké vsi Dobešov, která na základě stavebně historického průzkumu a archeologických nálezů existovala již ve 2. polovině 13. století, přičemž tato fara byla nejpozději v roce 1412 přeložena ke zmíněnému kostelu v Černovicích. Nejstarším středověkým dokladem lidské přítomnosti na katastru Černovic je mince Přemysla Otakara II. nalezená ale mimo zástavbu na poli jihozápadně od Černovic.
 
V ploše náměstí byly dochovány až situace z pozdního středověku a novověku. O to více nás potěšil nález při archeologickém dohledu u výkopu pro plynové potrubí v Nádražní ulici, která byla zastavěna až na počátku 20. století. Šlo o relikt středověké hrnčířské pece. V prostoru Českomoravské vrchoviny se jedná již o sedmou zkoumanou hrnčířskou pec a první středověkou pec na Pelhřimovsku. Nalezená pec se dochovala torzovitě. Již v minulosti byla část zničena v souvislosti s výstavbou silnice k železničnímu nádraží úzkokolejné tratě Jindřichův Hradec – Obrataň zprovozněné v roce 1906 a později také poškozena výkopem pro plyn. Torzo pece mělo podobu oválného výkopu o velikosti 1,3 x 1,0 m zahloubeného 0,4 m do geologického podloží. Na dně výkopu bylo nalezeno torzo vsádky pece promíšené s uhlíky, mazanicí a kameny. Dno pece bylo silně propáleno.
 
Dochovaný obsah vsádky tvořila torza hrnců zdobená horizontálními žlábky a nalezeny byly také dna hrnců se značkami. Hrnce nesou znaky, které jsou typické pro keramickou produkci 2. poloviny 13. století a počátku 14. století (značky na dnech, profilace okrajů). Také technologické zpracování keramického těsta a výzdoba pouze žlábkováním nás odkazuje na produkci před 1. polovinou 14. století. Archeologická situace dokládající výrobní okrsek středověkého hrnčíře vzdáleného asi 150 m od jádra městečka je zatím nejstarší nalezenou archeologickou situací na území města Černovice.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.