Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

22. 04. 2022 – Lenka Sedláčková

V rámci našich archeologických počinů při rekonstrukci Mendlova náměstí se náš zájem zaměřil i na Svratecký náhon. Právě toto vodní dílo bylo již od středověku dominantním prvkem sledovaného prostoru. Předpokládá se, že náhon byl původně bočním ramenem řeky Svratky. Vedl ulicí Rybářskou, středem Mendlova náměstí (v trase dnešních tramvajových kolejí), kde se ostře stáčel k ulici Pekařské, dále protékal kolem areálu dnešní nemocnice u sv. Anny, ulicí Vodní až k Novým Sadům a na Dornychu se vléval do Svitavského náhonu.

V rámci několika různých zemních zásahů se podařilo zachytit severní i jižní úpravu břehu náhonu. Ta sestávala z fošen tvořících stěnu náhonu, jejichž stabilitu zajišťovaly svislé kůly. Mezi touto konstrukcí byla postupně dokumentována řada kůlů ve směru S-J. V tomto případě by snad bylo možné uvažovat o pozůstatcích konstrukce mostku, který je mimo jiné v těchto místech na historických mapách tradičně zobrazován. Šířka náhonu ve sledovaném místě byla 11 m, jeho dno se nacházelo cca 4 m pod dnešním povrchem. S jistotou však nelze říci, že zjištěné konstrukce patří k jedné stavební fázi. Snad napoví výsledky dendrochronologické analýzy…

Ze spodních vrstev vyplňujících koryto náhonu byla získána nepočetná pozdně středověká až raně novověká keramika (15.-16. století). Zjištěné dřevěné konstrukce však budou pravděpodobně mladšího data.  Samotný náhon byl již v závěru 19. století lokálně zatrubněn a finálně zasypán v 60. letech 20. století. V této době také došlo k necitlivé asanaci celého prostoru Mendlova náměstí, včetně přilehlých městských lázní i biografu, které se nacházely na západní straně dnešního Mendlova náměstí.

Není tomu tedy tak dávno, co středem dnešního Mendlova náměstí protékal vodní živel, který přiváděl vodu nejen místním mlýnům, později i lázním a odváděl odpadní vodu z řemeslnických provozů, ale jak můžeme vyčíst ze vzpomínek pamětníků, byl také oblíbeným místem dětských radovánek, stejně jako odpočinkovou zónou pro místní obyvatele. A tak mi přijde trochu škoda, že nový návrh rekonstrukce náměstí alespoň částečně tento dominantní prvek nereflektuje. Připomínat historii míst, kterými denně procházíme, by jistě mohlo být určitým zpestřením…

PS: Mé velké poděkování patří především pracovníkům firmy PORR, kteří mi ponechávali dřevěné konstrukce v původním umístění k dokumentaci, velmi nápomocní byli též při transportu dřev a odebírání dendrochronologických vzorků pomocí motorové pily. Pánové díky!!!


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.