Rekonstrukce Mendlova náměstí

19. 04. 2022 – Lenka Sedláčková

Všichni Brňané jistě vědí, že již od začátku roku probíhá celková rekonstrukce Mendlova náměstí. Ta v první fázi zahrnuje novou kanalizaci, vodovod, plynovod a trakční vedení MHD, tedy práce, které výrazně zasahují pod úroveň dnešního povrchu.
 
Ač se to může zdát těžko uvěřitelné, právě prostor Mendlova náměstí je pro nás archeology stále velkou neznámou, neboť zde prozatím žádné velké stavební akce v posledních letech neproběhly. Situaci ztěžuje i fakt, že zkoumaný prostor byl výrazně ovlivňován řekou Svratkou, a především náhonem, který protékal přibližně středem dnešního Mendlova náměstí a původně byl přírodním ramenem řeky Svratky. A tak se zde setkáváme s mocnými říčními sedimenty a také navážkami, které dorovnávaly, resp. zvyšovaly zamokřený terén v průběhu několika staletí. Pouze v SZ rohu Mendlova náměstí, na křižovatce ulic Hlinky a Výstavní, byla zjištěna kvarterní sprašová návěj. V západní části ulice Veletržní byl dokumentován ojedinělý pravěký objekt, který by mohl patřit k sídlišti ze starší doby bronzové, známé z prostoru ulice Výstavní.
 
Historicky se nacházíme v místech, kam je již tradičně lokalizováno centrum raně středověkého hradu brněnských Přemyslovců (11. a 12. století). Nejstarší kostel, rotunda z 11. století, se nachází jen několik desítek metrů od náměstí v dnešním starobrněnském klášteře, avšak podoba a rozsah osídlení v období nejstarších dějin Brna je pro nás v tomto prostoru stále zahaleno určitým tajemstvím. Nynějším výzkumem se takto staré osídlení podařilo zachytit jen sporadicky, a to v podobě kulturní vrstvy utvořené na náplavových vrstvách v prostoru jižně zmíněného náhonu (cca -3 m pod dnešním povrchem). Vedle nálezů keramiky a zvířecích kostí potěšila i velmi dobře zachovaná podkova.
 
Z období vrcholného středověku (13.-14. století), kdy se zde rozkládala starobrněnská osada, která bezprostředně navazovala na městské osídlení, se prozatím žádné výraznější doklady osídlení zachytit nepodařilo. Dokumentované navážkové horizonty náleží až pozdnímu 15. a 16. století.
 
Období novověku reprezentují pozůstatky zděné zástavby, která byla z Mendlova náměstí odstraněna v letech 1962-1965, včetně starobrněnské radnice, jejíž JZ nároží bylo dokumentováno v jedné z těžních šachet. Získány byly i dřevěné piloty, které s jistotou nesouvisí se svrateckým náhonem. Jsou však dokladem stálého boje s vlhkým podložím. Právě svratecký náhon byl výraznou dominantou Mendlova náměstí. Jeho pozůstatky, včetně množství dřevěných prvků, se výzkumem taktéž podařilo zachytit, ale o tom až příště…
 
Pozn. Tato zjištění vycházejí pouze z lokálně a hloubkově omezených výkopů inženýrských sítí a mohou být v budoucnu korigována.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.