Výzkum dehtářského výrobního areálu na stavbě obchvatu Lukavce (okr. Pelhřimov)

23. 05. 2021 – Petr Duffek – Vlastimil Simota

Na začátku března jsme zahájili prospekční práce na stavbě obchvatu Lukavce. Během této fáze byla v prostoru napojení obchvatu na silnici směrem na Pacov v nivě Lukaveckého zachycena rozsáhlá plocha s organickými zbytky a velkým množstvím uhlíků. Po zahájení exkavace nalezených situací a především díky nálezům specifické technické keramiky se zbytky dehtu, byl v této lokalitě rozpoznán dehtářský výrobní areál z 2. poloviny 13. století.
Počátky osídlení Lukavce úzce souvisejí s farní vsí Brankovice, která byla založena nejpozději ve 13. století a rozkládala se na svahu s dnes neznatelnou vodotečí v prostoru zastavěném budovami podniku Dřevozpracující družstvo Lukavec. Jediným pozůstatkem vsi je původně gotický hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Po zániku Brankovic v průběhu 14. století, se osídlení přesouvá do pravděpodobně nově lokovaného a po určitou dobu i současného městečka Lukavce. Příznačně je první dochovaný písemný záznam o obou lokalitách, Brankovicích i Lukavce, společný: lukavecká fara se poprvé připomíná v rejstřících papežského desátku v roce 1352 jako „Lukavec nebo Brankovice“, což svědčí o větším sídelním významu Lukavce. Pokus o znovuosídlení prostoru Brankovic v novověku byl neúspěšný a domy byly na základě rozhodnutí lukavecké vrchnosti strženy (asi v 16. nebo 17. století).
Po skrývce ornice se v prostoru inundace Lukaveckého potoka vyrýsovaly nivní sedimenty s místy až 20 cm mocnou vrstvou organiky, v níž se dochovaly pařezy a kmeny smýceného středověkého lesa. V prostoru nad inundací byly zachyceny relikty 4 pecí. Archeologické situace se nacházely velmi mělko (10 – 20 cm) a relikty pecí byly značně poničeny hlubokou orbou a jejich konstrukce bohužel není dobře rozpoznatelná.
Plochu nivy i prostor s relikty pecí pokrývala několik centimetrů mocná provozní vrstva s četnými uhlíky a nálezy převážně silnostěnné keramiky. Technická keramika tvoří převážnou část keramických nálezů a na většině zlomků lze pozorovat rezidua dehtu a také četné reparační otvory. Vzácně se v nivě a výplních objektů dochovaly opracované dřevěné artefakty a ojedinělý nález stříbrné kruhové šatní spony. Z organických vrstev a výplní objektů byly odebrány četné vzorky na dendrochronologické, makrozbytkové a pylové analýzy, které pomohou rozšířit informace o přírodním prostředí lokality a případně přesněji datovat celý výrobní areál.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.