Dvě středověké studny ve Velkém Meziříčí

16. 05. 2021 – Šimon Kochan – Renata Neumannová

Probíhající výzkum na stavbě bytového domu Rezidence Balinka v ulici Hornoměstská 35 v prostoru bývalé školy ve Velkém Meziříčí zachytil dvě pozdně středověké studny o kruhovém půdorysu. Pláště obou studen jsou zděny z lomového kamene spojeného jílovitou hlínou, která obsahovala keramický materiál datovaný rámcově do 14. – 15. století. První studna o průměru světlosti 120 cm byla užívána pravděpodobně ještě na počátku 20. století. Nasvědčuje tomu kovové potrubí přivedené do stěny a hladina vody ve studni před její destrukcí. Ze studny ústil taktéž dřevěný vodovod, jehož negativ s kovovou spojkou byl zachycen jižně od studny. Studna byla situována v interiéru budovy před její demolicí. Druhá studna o průměru světlosti 70 cm byla v několika fázích zasypána materiálem, který lze datovat do rozmezí 15. – 16. století. Tato studna byla prozkoumána celá. Její miskovité dno zahloubené do podloží se nacházelo v hloubce 170 cm od úrovně středověkého terénu. Zásyp obsahoval především větší fragmenty stolní a kuchyňské keramiky. Z dalších nálezů lze představit keramickou pokladničku a fragmenty reliéfních kachlů. Sedimenty ze studny byly poslány na analýzu makrozbytků. Mimo studny byl v jižnější části parcely zachycen jiný malý úsek dřevěného vodovodu v podobě negativu s kovovou spojkou. O probíhajícím výzkumu vás budeme i nadále informovat.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.