Novosadský potok na Hybešce

12. 05. 2020 – Lenka Sedláčková - Hynek Zbranek

Cestujete-li tramvají č. 1 nebo č. 2 od Mendlova náměstí k Hlavnímu nádraží, jistě jste si povšimli v nedávné době vzniklé proluky na křižovatce ulic Hybešova a Leitnerova (Hybešova 41), kde se chystá výstavba nového bytového domu.

Z historického hlediska se jedná o inundační území řeky Svratky, které bylo neustále ohrožováno záplavami a nebylo tak atraktivní k osídlení. Severně dnešní Hybešovy ulice protékal od Mendlova náměstí k Novým Sadům tzv. Svratecký náhon, v jehož levobřeží se nacházela klášterní zahrada, později nemocniční park. V pravobřežní části se pravděpodobně rozprostíraly bažiny, ze kterých vytékal dnes již neexistující Novosadský potok. Teprve v letech 1774 až 1776 byla díky melioracím vybudována dnešní Hybešova ulice (dříve Silniční, později Wawrowa ulice), kolem které byla zvláště od druhé poloviny 19. století budována předměstská zástavba.

Drobný archeologický výzkum sondážního charakteru potvrdil, že geologické podloží je tvořeno mocným náplavovým souvrstvím, které se zde ukládalo ještě v období novověku. V délce přibližně 30 metrů byla dokumentována i drobná vodoteč o maximální zachycené šířce 1,8 m, která probíhala rovnoběžně s dnešní ulicí Hybešovou. Zasypána byla nejpozději ve 2. polovině 19. století, kdy zde vzniká předměstská zástavba. Samotnou vodoteč zachycují i četné historické mapy. Je tedy pravděpodobné, že se jedná o již zmíněný Novosadský potok. Drobný kůl zachycený na jeho břehu naznačuje, že alespoň místy byl jeho břeh upravován. Zachycena byla i dvě dřevěná koryta svádějící vodu do zmíněného potoka.

U obdobných lokalit (inundační zamokřené území), kde archeologický terén sestává v podstatě jen z „náplav a navážek“, bývá nelehké obhájit smysluplnost archeologického výzkumu, a to někdy i směrem k odborné veřejnosti. Drobný výzkum v prostoru budoucího bytového domu sv. Anna však potvrdil, že i výzkumy tohoto typu lokalit mohou nemalou měrou přispět k historicko-topografickému vývoji brněnského prostoru.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.