Probíhající archeologický výzkum barokní sklárny v Salačově Lhotě

09. 04. 2020 – Petr Duffek, Martina Maršíčková

Již několik let se s kolegou Vlastou Simotou z Městského muzea Antonína Sovy v Pacově zabýváme historií novověké sklářské výroby na Pelhřimovsku. Většinou jsme prováděli opakované povrchové sběry, detektorové prospekce, zaměřili relikty vzácně dochovaných staveb či prováděli rešerše historických pramenů. Již podruhé se společnosti ARCHAIA poštěstilo zkoumat areál barokní sklárny na Vysočině metodou plošného archeologického výzkumu. První výzkum provedla ARCHAIA Brno v letech 2005 – 2006 v katastru Nové Vsi u Božejova pod vedením Petra Hrubého. Letos probíhá výzkum sklářské hutě na katastru obce Salačova Lhota.

Dle historických pramenů, zpracovaných Jitkou Lněničkovou, lze klást provoz první fáze sklářské hutě v Salačově Lhotě již do období okolo roku 1690, kdy je zmíněn ve zpovědních seznamech pražské konzistoře mezi vyzpovídanými obyvateli obce Heinrich, sklenář a jeho žena Katharina.  Druhá fáze provozu hutě za skelmistra Václava Eisnera spadá do let 1723 – 1755. Později ve 30. letech 18. století, patrně z důvodu vyčerpání dřeva v okolí Salačovy Lhoty, založil V. Eisner novou sklárnu u nedaleké obce Velká Ves. Díky nadbytku dřeva po velké vichřici, která poničila lesy v okolí Stražiště v roce 1740, se udržel provoz obou hutí až do 50. let 18. století.

Výzkum jsme zahájili v zimních měsících geofyzikálním průzkumem pomocí magnetometru pod vedením  Tomáše Tencera z ÚAM FF MU Brno. Ten predikoval pravděpodobnou polohu pece těsně u plochy obchvatu. V březnu se sondáží podařilo zachytit část kamenných základů a provozních vrstev s množstvím sklohutního odpadu, zlomků skleněných výrobků, sklářských pánví, keramiky a dalších nálezů spojených s provozem hutě. Plošná skrývka trasy obchvatu odhalila zbytky jednotlivých staveb značně poškozených zemědělskou orbou a historickou štětovou komunikaci probíhající západně od areálu hutě. Nález 3 krejcaru Leopolda I. z roku 1676 z této komunikace dovolil spojit tuto cestu přímo s provozem hutě.

Odkryté situace přinášejí nálezy zlomků výrobků doplňující předchozí povrchové sběry o další položky sortimentu výroby, dále technickou keramiku i několik reliéfních kamnových kachlů. Byly nalezeny také dva zlomky válcových keramických forem užívaných při výrobě skla s optickým dekorem. Formy nesou části datačních nápisů „..4 SEMPTEM…“ a číslovku „..17..“.

Postupně rozebíráme a dokumentujeme jednotlivé objekty. Vzhledem k tomu, že pandemická situace nedovoluje uspořádat odbornou archeologickou komisi, budeme o výsledcích výzkumu informovat na zápisníčku.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.