Archeologický výzkum při výstavbě bytového domu Lido na Spolkové ulici v Brně

15. 11. 2019 – Antonín Zůbek

Všednodenní koloběh našich výzkumů nás vedle lokalit, které jsou klíčové pro poznání nejstarších dějin Brna a přináší pro veřejnost velmi atraktivní informace a nálezy, zavádí také do míst, výsledky jejichž výzkumu stojí v tomto pohledu do jisté míry v pozadí. V některých případech se ovšem jedná o místa s bohatou novodobou historií nebo o místa, která měla svůj význam v životě mnohých současníků. Bezpochyby k nim náleží parcela někdejšího domu Spolková 8, na níž v průběhu dnešních dnů roste novostavba bytového domu Lido.V roce 1897 zde byl na pozemku bývalé Kafkovy přádelny, která vyhořela v roce 1892, vybudován z prostředků získaných lidovou sbírkou Dělnický dům, který se stal kulturním a politickým centrem brněnského dělnictva. Původní budova v historizujícím pojetí orientovaná podélně do ulice Spolkové byla demolována již v minulosti, zachována zůstala pouze navazující rozsáhlá dvorní vestavba vybudovaná v roce 1929 ve funkcionalistickém stylu podle projektu Eduarda Göttlichera. Ve druhé polovině 20. století se sem chodilo do kina (Lípa) nebo například do tanečních, v novém tisíciletí budova poskytla zázemí hudebním klubům (Harlem a posléze TetraHydroClub). Mnozí čtenáři jistě zavzpomínají.A jaké poznatky přinesl archeologický výzkum? Jednoznačně prokázal přítomnost lidí v tomto prostoru již v pravěkém období. Keramický materiál získaný z výplně přítomné zásobní jámy je možné spojovat s lidem středodunajské mohylové kultury ze střední doby bronzové (1600 až 1300 před Kristem). Velká míra narušení původních terénů v období 19. a 20. století však neumožňuje přesné úvahy o charakteru a intenzitě osídlení. V této souvislosti nelze ani absenci objektů z ostatních dějinných epoch považovat za přesvědčivý důkaz neexistence osídlení v jejich průběhu. Snad pouze pro éru vrcholného středověku potvrzuje rekonstrukci na podkladě archivních pramenů, která předpokládá zástavbu především podél komunikace dnešní ulice Cejl.Provedení archeologického výzkumu na pozemku domu Spolková 8 plně zapadá do koncepce systematického archeologického výzkumu území, které bylo lidmi osídleno již od pravěké éry, jak to jednoznačně potvrdila četná řada rozličných archeologických akcí uskutečňovaných zde již od 19. století.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.