návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Sv. Jakub v Brně (2015)

pátek  27. 3. 2015 – David Merta – skrýt článek

Od konce ledna letošního roku probíhá rehabilitace kostela sv. Jakuba v Brně (z norských fondů). Je zaměřena především na obnovu interiérů, restaurování mobiliáře a také na zpřístupnění a přiblížení kostela nejširší veřejnosti (expozice ve věži a v krovech, informační systém). Zároveň se však také opravuje elektroinstalace. Ta je částečně vedena i pod podlahou, představuje tedy jedinou možnost, jak nahlédnout do interiéru kostela archeologicky. Výkopy byly neveliké (šířka cca 0,4 m , hloubka 0,3 m), vedeny byly především v kostelní lodi a v neogotické sakristii. Očekávání tak nebyla takřka žádná. Nicméně… Nicméně se podařilo i v těchto nevelkých, nehlubokých výkopech zachytit relikty starších konstrukcí a situací. Ty potom se zjištěními učiněnými v minulosti archeologicky v těsném okolí stávající stavby doplnily alespoň částečně náš pohled na stavební dějiny kostela v období vrcholného středověku. Konkrétně se podařilo zachytit větší část západního průčelí, severní zdivo presbytáře severní lodi a část severní zdi presbytáře centrální lodi. A také diagonální opěrák severovýchodního nároží transeptu. Na základě těchto zjištění pak můžeme předpokládat, že druhý kostel byl bazilikálním trojlodím ukončeným transeptem, ze kterého vybíhala trojice polygonálně zakončených presbytářů. Zachyceny byly relikty několika pozdněstředověkých hrobek a jediný nevelký útržek maltového lůžka primární podlahy současného kostela. V presbytáři pak byly dokumentovány pozůstatky zděných konstrukcí, které snad můžeme interpretovat jako základ oltářní menzy ze začátku 15. století. Dobře bylo také patrné pečlivě provedené založení pilířů. Překvapením pak nebylo to, že pro současnou stavba, respektive pro její založení bylo jako základů využito starších zdí... Z nejstaršího kostela nebylo identifikováno, respektive zachyceno nic. I takto nevelký zásah do podlahy sv. Jakuba přinesl několik zásadních poznatků, které bychom jinak nemohli získat.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english