Zápisníček

Novější články:

Pec pod budovou FF MU na Komenského náměstí 2 v Brně

pondělí  28. 04. 2014 – David Merta – skrýt článek

V průběhu úprav suterénu jižního křídla budovy Filozofické fakulty MU na Komenského náměstí 2 se uskutečnil nevelký záchranný archeologický výzkum. Podnět zadala stavba po té, co se pod podlahou objevil cihlový základ/podesta pro nějaké dnes již neznámé zařízení, které zjevně souviselo s primární stavbou bývalého Technického učiliště vystavěného v letech 1858-1860 (Zatloukal 1995, 30; týž 2002, 252, 256, 259, 275). Jako zajímavější se však ukázal relikt pyrotechnologického zařízení. Jednalo se o do sprašového podloží zahloubenou část velké kvadratické pece, z níž se dochovalo severovýchodní nároží a přilehlé stěny. Rozměry pece byly větší než 4,0 x 4,6 m. Její dochovaná hloubka pak více než 1,0 m, přičemž vztah k původní úrovni terénu, ze které byla hloubena neznáme. Zjišťovací sondou nebylo dosaženo dna. Nejnižší bod sondy byl cca 4 m pod stávajícím terénem. Vzhledem k charakteru stavebních prací nebylo možné realizovat sondáž v takovém rozsahu, jak bychom si představovali. Stěny byly tvrdě vypáleny, propálení do sprašového podloží dosahovalo mocnosti 0,2 až 0,3 m. Zásyp pece tvořila výplň odpadního charakteru obsahující relativně malé množství zlomků keramiky, zvířecích kostí, stavební keramiky (prejzy a cihly vysokého formátu), uhlíků a mazanic. Tahové kanály a obslužný prostor pece byly zřejmě na jižní straně. Dle ne zcela průkazných zlomků keramiky lze existenci pece přiřadit vrcholnému středověku. Vzhledem k absenci jakékoliv suroviny a technických detailů nedokážeme jistě rozhodnout, zda se jednalo o pec cihlářskou nebo vápenickou. Vzhledem k velikosti a zahloubení se jako pravděpodobnější jeví cihelna. Pro cihelnu by svědčila i existence mohutného výkopu, který byl dokumentován při výzkumu doprovázejícím odvlhčení budovy v roce 1998 (Merta 2000). Ten byl sice původně považován za příkop barokního opevnění města, ale interpretace jakožto hliník je reálnější. Právě na severozápadní hraně hliníku by byla situována pec. Podobnou situaci vztahu pece ke hliníku známe z výzkumu cihelny na Žerotínově náměstí, která byla teoreticky stejného stáří (Merta – Merta 2001). Mohlo by se jednat o cihelnu, kterou v těchto místech, respektive jižněji pro polovinu 14. století zaznamenává Oldřich Vičar (1966, 239, příloha Brno a jeho předměstí roku 1348).

Literatura: Merta, D. 2000: Brno LFMU. Rekonstrukce budovy. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu. NZ č.j. 34/99 v archivu Archaia Brno o.p.s.; Merta – D. – Merta, J. 2001: Středověká cihelna v Brně „Na leči“. Archaeologia historica 26/01, 221-226; Vičar, O. 1966:Místopis Brna v polovici 14. století (předměstí). Brno v minulosti a dnes 8. Brno, 226-273; Zatloukal, P. 1995: Brněnská Ringstrasse. 51. bulletin Moravské galerie v Brně, 27-43; Zatloukal, P. 2002: Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív: