Zápisníček

Novější články:

Výzkum ve dvoře brněnského domu Česká 6

pondělí  25. 03. 2013 – Marek Peška - Pavel Staněk – skrýt článek

Od loňského srpna máme možnost zkoumat prostor právě rekonstruovaného domu Česká 6 v Brně, jenž nám téměř 7 let poskytoval útočiště. Výzkum se v současnosti chýlí ke svému závěru a celou akci můžeme i trochu rekapitulovat. Že výzkum vůbec nebude jednoduchá záležitost jsme věděli již od počátku, dům měl v místě dvora značně narušenou statiku a zpráva o plánovaných podzemních garážích do hloubky 7 m nás v tom jen utvrdila... Způsob a technologie zakládání stavební jámy se také staly alfou a omegou celé „záchranné akce“. Stávající suterénní prostory byly po celém obvodu dvora podinjektovány, což v praxi znamená provizorní zajištění hloubkovými vrty, do kterých je natlačena cementová směs, jenž se pojí s podložím a vytváří pevnou hmotu podepírající základy. Již v této fázi byla zničena většina objektů pod úrovní suterénů a po obvodu dvora. Jak jsme byly upozorněni má tato metoda určitá úskalí. Např. oproti pražskému štěrkovému podloží, ve kterém vznikne pevná, téměř betonová směs, je brněnská spraš pojivem, jenž spolu s cementem začne poměrně rychle degradovat a tzv. šupinkovatět což vede k jejímu rozpadu. Stavební jámu bylo tedy po injektáži nutné rychle odtěžit a zajistit, aby se dům nezhroutil. Špatná dopravní obslužnost v centru města a možnost vyvážet pouze omezené množství kontejnerů nám bohužel komplikovala situaci. V průběhu těžby byly také realizovány dvě úrovně vrtaných kotev, které celou akci také ztěžovaly. Archeologie se tedy bohužel musela odehrávat v rámci stanovených možností a postupně ustupovat stavbě/těžbě. Hlubší situace bohužel nebylo možné ihned zkoumat do dna, neboť „díky“ injektáži ve dvoře stále stoupala hladina spodní vody a tlačila se do výplní jednotlivých archeologických objektů. Při postupném snižování terénu byly tedy odkrývány zahloubené objekty, vesměs odpadní jímky a studny, až ve třech úrovních cca do – 5 až 7 m.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Je otázkou zda se na obdobné akce lze odpovědně připravit a jestli současná památková péče může již před jejich zahájením vytvořit prostor pro případný výzkum… Nicméně z čistě vědeckého hlediska jsou výsledky zajímavé a v případě ochrany terénu (nenarušování) bychom je nikdy nezískali. Faktem ovšem zůstává, že díky použité technologii zakládání a postupného snižování dvora jsme zde měli určitou nenávratnou ztrátu informací. Často neúplné zásypy objektů půjde asi těžko matematicky kvantifikovat…

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Přestože ilustrační fotografie vypadají leckdy dramaticky ve skutečnosti se podařilo výzkum realizovat na standardní odborné úrovni a náročný byl hlavně jeho průběh, který jsme zhodnotili jako nejhorší od počátku založení naší společnosti. Dvůr o rozloze cca 440 m čtverečních byl zkoumán asi 65 pracovních dní. Většina situací nad úrovní podloží byla zničena již v minulosti, takže se jednalo v zásadě o „pravěký“ výzkum s četnými superpozicemi a bez dochovaných souvrství. V případě většího množství nálezů a krátkého času na odkryv byly části zásypu odebírány pro plavení mimo prostor stavby.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Objekt Česká 6 stojí na místě čtyř středověkých měšťanských domů, které byly asanovány v 1. polovině 19. století. V rámci dvora byly zkoumány částí dvou parcel u nichž byly dochovány zadní zděné komory z přelomu 13. a 14. století. V prostoru průjezdu a dvora se podařilo zachytit dva dřevohliněné suterény postavené v 1. polovině 13. století. Třetí suterén byl zachycen pod částečně nepodsklepeným jižním křídlem. Celkem bylo odkryto 20 odpadních jímek a jedna kamenná studna. Dvě starší dřevěné studny, ze kterých byly odebrány dendrovzorky byly zcela vyplněny injektáží a pokračovaly pod základovou spáru stavby. Další soubor dendrovzorků byl odebrán z několika odpadních jímek. Poslední etapa výzkumu bude pokračovat v měsících dubnu, nebo květnu odkryvem nepodsklepené části pod východním křídlem domu, po zabezpečení stavební jámy ve dvoře… Velmi zajímavé bude vlastní zpracování velkého množství nálezů z jímek, k němuž však ještě povede dlouhá cesta!

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

K historii domu:

http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=450

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_vyzkumu&load=290

Budoucí využití:

http://www.magnum.cz/en/realizovane-projekty/brno-r/ceska-6

Starší články:
Archív: