návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Symposium Europa Subterranea 25.-28. V. 2012 Jihlava

čtvrtek  31. 5. 2012 – Petr Hrubý – skrýt článek

ARCHAIA Brno, o.p. s. se v letošním roce ujala pořádání již 12. ročníku mezinárodního symposia Europa Subterranea, jehož zakladatelem je nezisková organizace Institute Europa Subterranea, sídlící v Nizozemí. Předmětem symposia je na jedné straně vědecký historický a archeologický výzkum starého hornictví, hornických technologií i důlních děl, na straně druhé pak diskuse o ochraně industriálních (montánních) památek, presentace příkladů jejich konzervace, zpřístupnění a pod. V tomto smyslu je Symposium Europa Subterranea téměř identické s naší domácí konferencí Stříbrná Jihlava, která se koná každé 3 roky (naposledy 2010, další ročník 2013). Minulé ročníky probíhaly např. v Odenwaldu (Německo), Valkenburgu (Nizozemí), Freibergu (Německo). Spolupořadatelem symposia bylo Muzeum Vysočiny Jihlava. Záštitu nad symposiem převzalo Statutární město Jihlava a primátor Jaroslav Vymazal města Jihlavy a kraj Vysočina a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.Díky zvyšujícímu se ohlasu naší montánně archeologické výzkumné i publikační činnosti v zahraničí, včetně našich zahraničních konferenčních výstupů či výstupů na zahraničních universitách, jsme byli požádáni o pořadatelství pro rok 2012. Jihlava je tak vůbec první "východoevropskou" destinací tohoto podniku. Hlavním jednacím jazykem byla angličtina, v druhé řadě němčina. Symposia se zůčastnilo okolo 30 registrovaných účastníků z České republiky, Německa, Nizozemí, Velké Británi a Itálie.

Hlavním tématem bylo pro letošní rok "staré hornictví a jeho vliv na sídelní strukturu", tedy téma, které je archeologickému pojetí historické montanistiky obzvlášť blízké.Po úvodní zdravici zástupců kraje Vysočina i Statutárního města Jihlavy zaznělo ve dvou dnech celkem 14 odborných referátů ve velmi širokém tématickém spektru: římsko-provinciální a raně středověká těžba kamene, exploatace a hutnictví rud železa od doby římské po pozdní středověk v mnoha regionech Evropy, těžba Pb-Ag rud a další. zastoupena byla témata v současnosti stále více mezi archeology populární a sice nedestruktivní letecký průzkum terénních pozůstatků po hornické činnosti spojený s 3D laserskenem krajiny (tzv. LiDAR, popř. remote sensing). Referáty byly rozděleny do tématických či chronologických bloků, každý trval 40 minut, přičemž nadto následovala diskuse. Program byl doplněn činorodými terénními exkursemi na hornické a zpracovatelské lokality Jihlavska (dolní tok Bělokamenského potoka s hutništěm, hrádkem a relikty vodního náhonu), či Havlíčkobrodska (středověká štola v Přibyslavi, zaniklé hornické centrum Poperek - Buchberg, hutniště u Utína, hornické a rýžovnické lokality u České Bělé). Exkurse byly spojeny s praktickými ukázkami nedestruktivních metod průzkumu, jako třeba odběr půdních vzorků ručním vrtákem, sběr strusek a pod. Závěr symposia patřil pracovnímu workshopu zaměřenému na problematiku výzkumu hutnických lokalit a studia strusek coby jednoho ze zdrojů dat. Konference byla ve splečenské rovině doplněna řadou zpříjemnění, jako třeba návštěva Muzejní noci, exkurse do pivovarního maloprovozu v radničním sklepě, přijetí na jihlavské radnici, či setkání u ohně jidla a pití na hradě Roštejně.Výstupem konference je vázaná být knižní publikace, jejíž redakční přípravu i tisk zajišťují členové IES a jejíž vznik je z hlediska financí od organizace konference striktně oddělen. Sběr příspěvků proběhl dlouho před vlastní konferencí, takže i letos se podařila distribuce hotových výtisků přímo v době jejího konání.

Jihlavské Symposium IES 2012 ukázalo, kromě samozřejmé presentace nových pracovních výsledků a výměny zkušeností, tématickou propojenost či naopak koncepční a metodické rozdíly v historické nebo pre/protohistorické montanistice a to v měřítku regionů, institucí ale i mezi jednotlivci. Ryze odborně metodickým cílem konference jako takové, bylo zapojení co nejširšího spektra vědních disciplín a vytvoření důsledně mezioborového přístupu ke studiu starého hornictví, který jediný má, jak se ukazuje, smysl. Mimo to však šlo i o pomyslné srovnání metodik a přístupů, či výsledků "našich" a "jejich" s cílem nalezení průniku jako základního předpokladu pro budoucí přeshraniční projektovou spolupráci. V konečném důsledku, vezmeme-li v úvahu ještě takřka sesterskou banskoštiavnickou konferenci Argenti Fodina, která se koná každé dva roky a kde se lze nejméně z poloviny setkávat se stejnými lidmi jako na Symposiu ES nebo na Stříbrné Jihlavě, by snad bylo možné ideálně uvažovat o budoucí nadregionálně koordinované historické montanistice, přinejmenším v rámci střední Evropy.

Za dobrou organizaci a hladký průběh celého symposia od fáze přípravy dřeva na oheň až po umytí posledního nádobí po odjezdu konferenčních účastníků patří dík především kolegům a přátelům Petrovi Duffkovi, Štěpánovi Černošovi, Petrovi Hejhalovi a Alešovi Hochovi z ARCHAIA Brno, dále Karlovi Malému, Pavle Lajtkepové a manželům Vaníčkovým z Muzea Vysočiny Jihlava a hradu Roštejn. Dík za neocenitelnou osobní pomoc vyjadřujeme paní Janě Pospíchalové z Krajského úřadu kraje Vysočina. Za cennou pomoc patří dík samozřejmě také Karlu Hadravovi, Zdeňkovi Jarošovi, Tomášovi Koukalovi, Janě Petrůjové a Radkovi Tulisovi, představitelům a zaměstnancům Statutárního Města Jihlavy. Velký dík za přípravu vynikajícího občerstvení patří paní Lajtkepové z Třeště, Kateřině Kosové z Nové Vsi a Veronice Maršíkové z Pacova.

ilustrační fotoRegistrace účastníků

ilustrační fotoReferent Paul Sowan

ilustrační fotoReferent Joep Orbons

ilustrační fotoReferent Jacquo Silbertant

ilustrační fotoReferent Martin Strassburger

ilustrační fotoReferent Petr Hrubý

ilustrační fotoReferent Filip Velímský

ilustrační fotoReferent Ondřej Merta

ilustrační fotoReferent Pavel Vařeka

ilustrační fotoReferent Christiane Hemker

ilustrační fotoReferent Daniel Goette

ilustrační fotoReferent Volkmar Scholz

ilustrační fotoReferent Stephan Adlung

ilustrační fotoReferent Lara Casagrande

ilustrační fotoPosluchači v sále

ilustrační fotoPosluchači v sále

ilustrační fotoPosluchači v sále

ilustrační fotoPrvní exkurze Bělokamenský potok a vrt v náhonu

ilustrační
fotoPrvní exkurze Bělokamenský pototk struskoviště

ilustrační fotoPřijetí na radnici

ilustrační fotoVečerní setkání Roštejn

ilustrační fotoDruhá exkurze Štola Přibyslav

ilustrační fotoDruhá exkurze Štola Přibyslav

ilustrační fotoDruhá exkurze Štola Přibyslav

ilustrační fotoDruhá exkurze Buchberg

ilustrační fotoDruhá exkurze Buchberg

ilustrační fotoDruhá exkurze rýžoviště u Sázavy

ilustrační fotoDruhá exkurze rýžoviště Česká Bělá

ilustrační fotoDruhá exkurze svačina na Buchberku

ilustrační fotoWorkshop v muzeu - struskověda

ilustrační fotoKonferenční sborník

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english