Zápisníček

Novější články:

Archeologický výzkum v prostoru stavební jámy nově budovaného vstupu do kostnice pod kostelem sv. Jakuba v Brně

pátek  29. 07. 2011 – Antonín Zůbek – skrýt článek

V současné době se realizuje záchranný archeologický výzkum v souvislosti se zpřístupněním kostnice pod svatojakubským kostelem. V návaznosti na postup stavebních prací byla od května do července prozkoumána plocha cca 130 m2 při jihozápadním nároží kostela. Zde bude vybudován nový vstup do kostnice a suterénní prostory představující zázemí chystané expozice. Nejstarší situací, objevenou při výzkumu, byla jáma z mladší doby bronzové, z období velatické fáze středodunajských popelnicových polí (cca 1200 až 1000 před Kristem). Měla charakter zásobní jámy na obilí. Na jejím dně se našly lidské kosterní ostatky. Nenacházely se v anatomické poleze, zdá se však, že patřily jednomu jedinci. Další zkoumané aktivity již náležely středověku. Překvapivým zjištěním byla skutečnost, že západní část zkoumané plochy nebyla zprvu součástí svatojakubského hřbitova. Nalezeno zde bylo několik blíže neurčených jam souvisejících s měšťanskou zástavbou. Jednu z nich lze interpretovat jako destrukci ražené podzemní prostory (sklepa či lochu). Jasným dokladem zřejmě dřevohliněné stavby byla řada sloupových jam, do nichž byly původně usazeny vertikální dřevěné konstrukční prvky. V interiéru budovy se nacházela suterénní část, snad sklípek (cca 2,5 x 2,5 m). Než byl zasypán, byl využit k pohřbívaní zemřelých. Zřejmě tedy došlo k odkoupení patřičné parcely a k jejímu připojení k sakrálnímu okrsku svatojakubského kostela se hřbitovem. Není vyloučeno, že popsané doklady zástavby mohly náležet ještě k někdejší osadě cizích kolonistů. Ti se zde usadili na počátku 13. století a spolupodíleli se na založení města Brna.Při výzkumu byly dosud zkoumány kosterní ostatky 530 jedinců. Kromě toho byly vyzvednuty tisíce dalších lidských kostí, které se ocitly během dlouhé historie hřbitova v druhotných polohách (zásypech mladších hrobových jam, inženýrských sítí apod). Před závěrečným vyhodnocením se zdá, že většina zkoumaných pohřbů náležela do 13. – 15. století. Hroby z mladších období byly ve většině exkavovány při rekonstrukci náměstí v roce 2004. Nálezy získané při výzkumu nekropole jsou poměrně málo početné a chudé. Odráží se zde pravidla křesťanského pohřebního ritu. V hrobových zásypech byly objeveny pouze zlomky keramických nádob, které se do nich dostaly při narušení výplní starších situací, a několik mincí. Z oděvu zemřelých se dochovalo jen několik bronzových a železných přezek.

ilustrační
foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív: