Cornštejn

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík

Na podzim jsme při našich cestách do Podyjí nemohli vynechat ani Cornštejn. Sice jsme pouze vypomáhali Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, ale i tak jsme hrad rádi odborně navštívili. Naše práce nesouvisela s archeologickými výzkumy, které na hradě aktuálně probíhají, ale s dokumentací tzv. zadního (nového) paláce. Dokumentovali jsme pouze vnitřní interiér a navázali jsme na nedávné vynikající OPD (od Lenky Šabatové z NPÚ ÚOP Brno). Samotný hrad vznikl někdy v první polovině 14. století a založili ho Bítovští Lichtenburkové. Původně nevelké jádro hradu s palácem v čele (tzv. starý či přední) bylo někdy okolo roku 1400 rozšířeno právě o nový palác. Stavba má dnes částečně dochovaná čtyři podlaží.

Samotný palác využil částečně starší konstrukce. Přičemž jihovýchodní zeď paláce je původní hradba jádra, která byla později nastavěna. Na této zdi je dokonce patrné původní cimbuří hradby. Kromě hlavní hradby využil palác i zdivo původního parkánu. Ten využila částečně severozápadní zeď a původní zdivo v náznaku vystupuje ze severovýchodní a jihozápadní zdi. Patrně pozůstatkem starší konstrukce je i část zdiva severovýchodní stěny paláce.

Nejnižší část interiéru představuje zaklenutá sklepní prostora. Ta je dnes přístupná v rámci prohlídek, i když klenba je již v havarijním stavu. Samotné přízemí přibližně odpovídá úrovni nádvoří a bylo tvořeno jednou místností. Většina tohoto podlaží je dnes zasypána destrukcí svrchních části paláce. Dobře čitelné je dnes první patro paláce. V první fázi bylo první patro vybaveno dřevěným roubeným obložením včetně obložení okenních otvorů. Dokladem toho je nerovný líc tří obvodových stěn paláce a také zazděné dřevěné lišty ve špaletách okenních otvorů, které sloužily pro uchycení obložení. V mladší stavební fázi paláce došlo k odstranění obložení a k vyrovnání líců, které byly omítnuty. V rámci této etapy byla změněna i výška patrování paláce. Již značně torzálně je zachováno druhé patro. Celkem bylo opatřeno šesti otvory. Po jednom okně bylo v severovýchodní a jihozápadní stěně. V severozápadní obvodové zdi se pak nacházel jak okenní otvor, tak asi i arkýř, dochovaný dnes v podobě konzol na vnějším líci. Na jihovýchodní zdi se pak nacházejí dva průchody. Jeden do schodišťového přístavku, druhý na původní pavlač.

Jak jsme již uvedli, palác vznikl někdy okolo roku 1400, snad za Albrechta Bítovského z Lichtenburku a Cornštejna. Palác byl patrně poškozen za obléhání hradu v letech 1464–1465, kdy posléze došlo k jeho opravě. Dále pak byl přestavován, či jeho oprava dokončena až v 80. letech 15. století. Palác by měl v budoucnu projít opravou, kterou by měl doprovázet i archeologický výzkum. Snad bude obnova zdařilá, Cornštejn totiž patří k jedné z našich nešťastně „zabetonovaných“ zřícenin…

https://sketchfab.com/3d-models/cornstejn-novy-palac-8b9c4733c18945ff8ab9cec3b354241e?fbclid=IwAR0po8Hygrfb3VG1oxsGcB6q4w73f0yEyw6ebh7BehbBfXD_97y2g8CWzGs


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.