návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Nový výzkum hornické osady a úpravny ze 13. století v Jihlavě ...

středa  27. 9. 2006 – Petr Hrubý – skrýt článek

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM DALŠÍ ČÁSTI HORNICKÉ OSADY A ÚPRAVNY ZE 13. STOLETÍ V září byl zahájen další záchranný výzkum v lokalitě, která již několik let požívá z archeologického hlediska mimořádné pozornosti odborníků i médií. Po velmi úspěšné výzkumné sezóně 2004-2005 při stavbě obytného souboru domů a na tě navazující kanalizace jde tentokrát o nový obchodní dům, který bude stát v Jiráskově ulici naproti Jihlavské mlékárně.Výzkum zahájilo naše jihlavské pracoviště v pondělí 4. 9. 2006. Protože se na této lokalitě pohybujeme již několik let a víme, jaké archeologické situace zde můžeme čekat, podařilo se nám poměrně rychle, již během prvního týdne identifikovat většinu archeologických objektů. Jedná se o další část někdejší a velmi rozsáhlé hornické a hutnické osady, či lépe aglomerace, ze 13. století, která byla základem dnes příslovečné a historicky známé slávy jihlavského dolování. Nalezli jsme zde ústí průzkumných i těžních šachet a základy nadzemních dřevěných staveb. S pomocí detektoru kovů, jehož nasazení bylo ve zdejších podmínkách již mnohokráte vyzkoušeno, nalezl asistent výzkumu Michal Daňa poměrně hezký a bohatý soubor kladívek a hornických želízek.Za mimořádný objev považujeme také areál úpravny rud, který se nachází v těsném sousedství těžních šachet. Skládá se z různých menších objektů, které jsou pozůstatky dřevěných kádí na praní rud. Zachyceno zde bylo také několik kanálků, které jsou součástí úpravnických soustav. V jednom případě můžeme mluvit o vyloženě šťastném nálezu, neboť kanál, či koryto, se do dnešních dnů dochovalo i se zbytky dřevěných stěn.na základě bohatých zkušeností našeho výzkumného týmu s touto lokalitou se cíleně zaměřujeme na odběry vzorků z těchto objektů a na jejich analýzy. Ty přinesou velmi cenné informace o obsahu kovů a dalších látek v usazeninách na dně koryt a kádí a pomohou nám lépe pochopit technologii zpracování rud a výroby stříbra ve středověku. Vedle toho standardně necháváme provádět také analýzy paleobotanické. Přinášejí informace o skladbě rostlin, skladbě rumištních porostů, informace o druhu dřeva, používaného ve středověku na stavbu všeho zařízení a nebo dřeva na palivo.

Celkové pohledy ...ilustrační foto

ilustrační foto

Výzkum úpravny ...ilustrační foto

ilustrační foto

Dřevěný žlábek ...ilustrační foto

ilustrační foto

Stříbronosný galenit ...ilustrační foto

Nálezy keramiky ...ilustrační foto

Hejhal, P. 2005: Jihlava – Staré Hory. U mlékárny – kanalizace, FVM invest, s.r.o. Zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu. Číslo akce A082/2005. Nálezová zpráva č.j. 52/05 uložená v archivu Archaia Brno. Nepublikovaný rukopis.

Hejhal, P. - Hrubý, P. 2005 b: Jihlava - U mlékárny. Stavba obytného souboru bytových domů. Zpráva o provedení archeologického výzkumu. Číslo akce A 105/2004. Nálezová zpráva č.j. 54/05 uložená v archivu Archaia Brno. Nepublikovaný rukopis.

Hejhal, P. – Hrubý, P. 2006: Výsledky záchranných archeologických výzkumů v Jihlavě v roce 2005 – Ergebnisse archäologischer Rettungsgrabungen in Jihlava (Iglau) im Jahr 2005, Přehled výzkumů 2005. v tisku.

Hrubý, P. 2003: Jihlava – Starohorský couk. A 035/2002. Zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu. Číslo akce A 035/2002. Nálezová zpráva č.j. 31/03, uložená v archivu Archaia Brno. Nepublikovaný rukopis.

Hrubý, P. 2005a: Hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 17. 9. – 19. 9. 2004. Sborník příspěvků. Jihlava, 5-21.

Hrubý, P. 2006: Mittelalterliche Bergbauagglomeration im Altenberg bei Jihlava (Iglau). In: Miroslav Chytráček, Jan Michálek, Michael M. Rind, Karl Schmotz (Hrsg): Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen – Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy. 15. Treffen 15. bis 18. Juni 2005 in Altdorf bei Landshut.Rahden/Westf. 2006, 145-171.

Hrubý, P. – Jaroš, Z. - Kočár, P. – Malý, K. – Mihályiová, J. - Militký, J. – Zimola, D. 2006: Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. Památky archeologické 96, v tisku.

Holub, P. - Hrubý, P. – Kováčik, P. - Merta, D. – Zůbek, A. 2004: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Jihlavě v roce 2002 – Vorläufige Ergebnisse Archäologischer Rettungsgrabungen in Iglau im Jahre 2002, Přehled výzkumů 44, 2002.

Hrubý, P. 2005:Hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 17. 9. – 19. 9. 2004. Sborník příspěvků. Jihlava, 5-21.

Hrubý, P. – Malý, K. 2006: Hornictví na Jihlavsku: výrobně distribuční vztahy Jihlavy a důlní aglomerace Staré Hory ve 13. století. Zborník príspevkov zo seminára Montánna archeológia na Slovensku. 7.-9. September 2005 Banská Štiavnica – Starý zámok. Banská Štiavnica, v tisku.

Malý, K. 1999: Jihlavský rudní revír – přehled geologie a mineralogie. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Sborník. Jihlava, 15-27.

Malý, K. 2003: Jihlava – Starohorský couk. Geologicko – montanistický posudek lokality. Jihlava.

Majer, J. 1999:Báňská a hutní praxe 13. – 18. století. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Sborník. Jihlava, 40–51.

Vosáhlo, J. 1999:Přehled historie jihlavského hornictví. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Sborník. Jihlava, 52–65.

Vosáhlo, J. 2005: Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 17. 9. – 19. 9. 2004. Sborník příspěvků. Jihlava, 22-31.

Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english